TeaMe+ tegevused

TeaMe+_lipud_horisontaalne_color

 

 

 

TeaMe+ raames viib Eesti Teadusagentuur koos partneritega ellu loodus-, täppis- ja tehnikateadusi ning tehnoloogiat (LTT) populariseerivaid tegevusi. TeaMe+ partnerid on Teaduste Akadeemia ja Eesti Ajalehtede Liit.

Euroopa Regionaalfondist rahastatava TeaMe+ tegevuste eelarve aastateks 2015-2020 (tegevus 1 puhul 2022) on 4,1 miljonit eurot.

TeaMe+ eesmärgiks on positiivse ühiskondliku fooni loomine LTT valdkonnas õppimisele ja töötamisele ning noorte huvide mõjutamine.

Noorte mõjuvälja jõudmiseks kasutab TeaMe+ erinevaid vahendeid: massimeediat, loodus- ja tehnoloogiateaduste huvihariduse ja hariduse võimaluste mitmekesistamist ning ettevõtete abil õppetöö atraktiivsemaks muutmist. Noorte valmisolek ja motivatsioon omandada kõrgharidus LTT valdkonnas peab saama tugeva aluse juba põhikoolis ja gümnaasiumis. Selle eesmärgi täitmiseks soovime kaasata ettevõtteid LTT-ainete õpetamisse. See aitab õpilastel seostada õpetatavat reaalse eluga, teeb teooria kergemini mõistetavaks ning suunab noori loodetavasti tegema oma erialavalikut teadlase või inseneri karjääri kasuks.

TeaMe+ eesmärkide saavutamisele kaasaaitamiseks on elluviija poolt moodustatud TeaMe+ nõukoda.

TeaMe+ peamised tegevussuunad aastateks 2015-2020 (2022) on:

TeaMe+ on jätkuks aastatel 2009–2015 toimunud programmile TeaMe , mille rahaline maht oli 3,46 miljonit eurot ja mille toel jõudis teleeetrisse kaks teadussaadet – 3 hooaega üldauditooriumile mõeldud saadet „Püramiidi tipus“ ja 5 hooaega noorte seikluslikku teadusvõistlusmäng „Rakett 69“. Viimase valis Euroopa Ringhäälingute Liit 2012. aasta parimaks haridussaateks. Lisaks valmisid õppematerjalid kaheksale üldhariduskoolide LTT-valikkursusele. Programmi raames valmis ka Eesti teadust populariseerivate tegevuste uuring, mille järelduste põhjal planeeriti TeaMe+ tegevused. Uuringu eestikeelne raport on kättesaadav aadressilt: www.etag.ee/teadpopuuring

Teaduse populariseerimise “TeaMe+” toetuse andmise tingimused haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 1.1-2/15/357, 25. septembril 2015. a (muudetud 27. septembril 2016. a ja 2. oktoobril 2018. a).

TeaMe+ tegevus- ja tulemuskava ning eelarve 2015

TeaMe+ tegevus- ja tulemuskava ning eelarve 2016

TeaMe+ tegevuskava ning eelarve 2017

TeaMe+ tegevus- ja tulemuskava ning eelarve 2018

TeaMe+ tegevus- ja tulemuskava ja eelarve 2019

 

 

Kontakt TeaMe+:
Helen Biin
tel 730 0339
e-post helen.biiin@etag.ee

 

Teaduse populariseerimise meetme „Teeme+“ taotlusvoor on lõppenud.

Teeme+ taotlusvoorust rahastatud projektid on kättesaadavad SA Archimedese veebist 

Täiendav informatsioon TEEME+ kohta: Kristel Meesak, kristel.meesak@archimedes.ee, tel 730 0501

Teaduse populariseerimise alategevuse „Teeme+” toetuse andmise tingimused ja kord – Riigi Teataja