GEARING-Roles

Eesti Teadusagentuur alustas 1. jaanuaril osalemist projektis GEARING-Roles. Tegemist on nelja-aastase Horisont 2020 projektiga, kus koostöös kümne partneriga kaheksast Euroopa riigist luuakse kuuele partnerile individuaalsed soolise võrdsuse kavad. 

Soolise võrdõiguslikkuse plaan (edaspidi ka VÕK; inglise keeles Gender equality plan, GEP) on aluseks tegevustele, mille abil sugude vahelist võrdsust saavutada. Antud projektis lähtutakse VÕK-i loomisel European Institute for Gender Equality (EIGE) poolt varasemalt välja töötatud metoodikast GEAR tool (Gender Equality in Academia and Research). GEAR metoodika järgi ei koosne plaan vaid eesmärkidest, vaid kohustab järk-järgult ja olukorda pidevalt hinnates tegevusi ette võtma (define, plan, act and check!). Kuna Eesti kontekstis analoogsed VÕK-i väljatöötamise kogemused puuduvad, pakub antud projektis osalemine läbi rahvusvahelise koostöö võimalusi projektist saadavat kasu maksimeerida. Samuti aitab Eesti Teadusagentuur projektis osalemisega loodetavasti innustada ka Eesti teadusasutusi soolise võrdsuse teemadele rohkem tähelepanu pöörama ja analoogseid plaane koostama. Praeguseks hetkeks on ETAg saanud positiivse tagasiside koostööks neljalt avalik-õiguslikult ülikoolilt.

Projekti elluviimisel lähtutakse sellest, et sooline ebavõrdsus tuleneb suhtumistest, uskumustest ja juurdunud praktikatest, mis loovad organisatsioonides (sh ülikoolides ja mujal) mõlemale sugupoolele stereotüüpsed rollid. Projekti eesmärgiks on seega läbi VÕK-i saavutada struktuurseid muutusi kava koostavas organisatsioonis (läbi sisemiste poliitikate, suhtumiste, organisatsioonikultuuri muutumise), ent ka väliste huvigruppide teavitamine, kaasa mõtlema ja järgnema mõjutamine. Sel eesmärgil on mitmeid alameesmärke: osata paremini soolist ebavõrdsust ja diskrimineerivat käitumist märgata; mõista ja hinnata soolisest võrdsusest tekkivat kasu; julgustada rohkemaid naisi teadlaskarjääri valima ning toetama naisteadlaste karjääri edasist arengut; suurendada (teadusasutuste, teaduse rahastuse üle otsustavate kogude jne) juhtimises osalevate naiste osakaalu ning tähtsustada naiste vajadustega arvestamist otsuste langetamisel; samuti edendada sooga arvestamist teadustöös – uurimisküsimuste püstitamisel, metoodikates, õppekavades.

Kontakt ETAg-is: gearingroles@etag.ee, loone.vilumaa@etag.ee
Projekti koduleht ja üldkontakt: gearingroles.eu, info@gearingroles.com
Jälgi projekti ka sotsiaalmeedias: FacebookTwitterInstagramLinkedIn

PROJEKTI BLOGI:

The leaky pipeline of women in steam a confidence gap Lorena Fernández Álvarez, University of Deusto. (02.04.2019)
A PhD course on gender studies was launched in Portugal M. L. Fonseca, J. McGarrigle, A. Esteves, M. Queiros, University of Lisbon. (10.04.2019)
Gender equality plans: difficulties but also tangible changes Tjaša Cankar, University of Ljubljana. (15.04.2019)
Women and Research in Estoniania Anne Kahru, PhD.  National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Member of the Estonian Academy of Sciences. (10.05.2019)
Interview With Lut Mergaert From Yellow Window Aritz Madaraiga, University of Deusto. (14.06.2019)
Gender In Academia, Research And The Law Aritz Madaraiga, University of Deusto. (28.06.2019)
Mutual Learning And The GEP Design: The Role Of Facilitated Co-Creation And Innovation (12.07.2019)