GEARING-Roles

Eesti Teadusagentuur alustas 1. jaanuaril osalemist projektis GEARING-Roles. Tegemist on nelja-aastase Horisont 2020 projektiga, kus koostöös kümne partneriga kaheksast Euroopa riigist luuakse kuuele partnerile individuaalsed soolise võrdsuse kavad. 

Soolise võrdõiguslikkuse plaan (edaspidi ka VÕK; inglise keeles Gender equality plan, GEP) on aluseks tegevustele, mille abil sugude vahelist võrdsust saavutada. Antud projektis lähtutakse VÕK-i loomisel European Institute for Gender Equality (EIGE) poolt varasemalt välja töötatud metoodikast GEAR tool (Gender Equality in Academia and Research). GEAR metoodika järgi ei koosne plaan vaid eesmärkidest, vaid kohustab järk-järgult ja olukorda pidevalt hinnates tegevusi ette võtma (define, plan, act and check!). Kuna Eesti kontekstis analoogsed VÕK-i väljatöötamise kogemused puuduvad, pakub antud projektis osalemine läbi rahvusvahelise koostöö võimalusi projektist saadavat kasu maksimeerida. Samuti aitab Eesti Teadusagentuur projektis osalemisega loodetavasti innustada ka Eesti teadusasutusi soolise võrdsuse teemadele rohkem tähelepanu pöörama ja analoogseid plaane koostama. Praeguseks hetkeks on ETAg saanud positiivse tagasiside koostööks neljalt avalik-õiguslikult ülikoolilt.

Projekti elluviimisel lähtutakse sellest, et sooline ebavõrdsus tuleneb suhtumistest, uskumustest ja juurdunud praktikatest, mis loovad organisatsioonides (sh ülikoolides ja mujal) mõlemale sugupoolele stereotüüpsed rollid. Eesmärk on paremini õppida märkama ja hindama soolist võrdsust (näiteks grantide) taotlemisel ja hindamisel, pöörama rohkem tähelepanu naisteadlaste karjääri edenemisele, naiste suuremale esindatusele otsuseid langetavatel ametikohtadel ja võrdse kohtlemise kui organisatsioonikultuuri osa arendamine. Peamiseks projekti eesmärgiks on VÕK-i koostamise ja rakendamise tulemusel saavutada projektipartneriteks olevais organisatsioonides struktuurseid muutusi (poliitikates, organisatsioonikultuuris, suhtumises tervikuna), mitte VÕK-i kui dokumendi loomine iseenesest. Konkreetselt tuuakse projektis välja neli alameesmärki:

  1. Naiste olukorra parandamine vähendades nende karjääri tõkestavaid tegureid tööle võtmisel ning kaasava ja meritokraatliku õhkkonna loomine läbi individuaalsete karjääriplaanide
  2. Juhtimisotsuseid tegevate naiste osakaalu suurendamine ning tegelemine soolise ebavõrdsuse vähendamisega otsustusprotsessides.
  3. Muuta suhtumist valdkondades, mida traditsiooniliselt peetakse meeste omaks (nt STEM) kui ka neis valdkondades, kus naiste osakaal on suurem, ent nad jäävad klaaslae alla (ei jõua kõrgemate ametikohtadeni). Selleks tuleb tugevdada soo arvestamist teadusprogrammides ja metoodikates, edenda teadlikkust soouuringutest ning julgustada naisi teadlaskarjääri valima.
  4. Soo arvestamine teadustöös ja õppekavades, edendamaks sooteadlikkust ja soodimensiooni arvestamist teadusprojektides ja –metoodikates ning tugevdades naisteadlaste karjääre.

 

Kontakt ETAgis: Kadri Raudvere (Kadri.Raudvere@etag.ee)

Projekti koduleht: gearingroles.eu

Jälgi projektiinfot ka:

Facebook: https://www.facebook.com/GearingRoles/

Twitter: https://twitter.com/GearingRoles

Instagram: gearingroles

LinkedIn: Gearing Roles

Contact: info@gearingroles.eu

UUDISED

GEARING-Roles Kick-Off! (06.02.2019)