GEARING-Roles

Eesti Teadusagentuur alustas 1. jaanuaril 2019 osalemist projektis GEARING-Roles. Tegemist on nelja-aastase Horisont 2020 projektiga, kus koostöös üheksa partneriga kaheksast Euroopa riigist luuakse kuuele partnerile individuaalsed soolise võrdsuse kavad. 

Soolise võrdõiguslikkuse plaan (edaspidi ka VÕK; inglise keeles Gender equality plan, GEP) on aluseks tegevustele, mille abil sugude vahelist võrdsust saavutada. Antud projektis lähtutakse VÕK-i loomisel European Institute for Gender Equality (EIGE) poolt varasemalt välja töötatud metoodikast GEAR tool (Gender Equality in Academia and Research). GEAR metoodika järgi ei koosne plaan vaid eesmärkidest, vaid kohustab järk-järgult ja olukorda pidevalt hinnates tegevusi ette võtma (define, plan, act and check!). Kuna Eesti kontekstis analoogsed VÕK-i väljatöötamise kogemused puuduvad, pakub antud projektis osalemine läbi rahvusvahelise koostöö võimalusi projektist saadavat kasu maksimeerida. Samuti aitab Eesti Teadusagentuur projektis osalemisega loodetavasti innustada ka Eesti teadusasutusi soolise võrdsuse teemadele rohkem tähelepanu pöörama ja analoogseid plaane koostama. Praeguseks hetkeks on ETAg saanud positiivse tagasiside koostööks neljalt avalik-õiguslikult ülikoolilt.

Projekti elluviimisel lähtutakse sellest, et sooline ebavõrdsus tuleneb suhtumistest, uskumustest ja juurdunud praktikatest, mis loovad organisatsioonides (sh ülikoolides ja mujal) mõlemale sugupoolele stereotüüpsed rollid. Projekti eesmärgiks on seega läbi VÕK-i saavutada struktuurseid muutusi kava koostavas organisatsioonis (läbi sisemiste poliitikate, suhtumiste, organisatsioonikultuuri muutumise), ent ka väliste huvigruppide teavitamine, kaasa mõtlema ja järgnema mõjutamine. Sel eesmärgil on mitmeid alameesmärke: osata paremini soolist ebavõrdsust ja diskrimineerivat käitumist märgata; mõista ja hinnata soolisest võrdsusest tekkivat kasu; julgustada rohkemaid naisi teadlaskarjääri valima ning toetama naisteadlaste karjääri edasist arengut; suurendada (teadusasutuste, teaduse rahastuse üle otsustavate kogude jne) juhtimises osalevate naiste osakaalu ning tähtsustada naiste vajadustega arvestamist otsuste langetamisel; samuti edendada sooga arvestamist teadustöös – uurimisküsimuste püstitamisel, metoodikates, õppekavades.

Loe ka projekti blogi ja uudiseid, sh Eesti Teadusagentuuri poolt ilmunud postitusi:

10.05.2019 Women and Research in Estonia Anne Kahru (KBFI keskkonnatoksikoloogia laboratooriumi juhataja, juhtivteadur)
18.10.2019 Implementing A GEP: The Journey Towards Gender Equality In Marine Science In Estonia Tiit Kutser (TÜ Eesti mereinstituudi kaugseire ja mereoptika juhtivteadur)
13.05.2020 Bringing Women Scientists to the Fore Loone Vilumaa (ETAg-i analüütik, GEARING-Roles projektikoordinaator)
30.11.2020 Joy, Guilt and Research: the Lives of Mothers in Science (Kiiri Toomberg, ETAg-i turundus- ja kommunikatsioonispetsialist)

 

Projekti koduleht ja üldkontakt: gearingroles.euinfo@gearingroles.com
Sotsiaalmeediakanalid: FacebookTwitterInstagramLinkedIn

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:

Loone Vilumaa
Analüütik
Tel 730 0377
loone.vilumaa@etag.ee
gearingroles@etag.ee