Osalemine

Nõuded konkursitöödele

Konkursitööde esitamise tähtaeg 2020. aasta konkursile on 20. veebruaril.

Konkursitööks võib olla kirjalikult vormistatud uurimus, leiutis, arvutiprogramm, projektitöö vms.

Tööde valdkond ja teema on vabad, oodatud on tööd nii reaal- kui humanitaaraladelt matemaatikast, füüsikast ja arvutiteadusest kuni kirjanduse ja kunstiajalooni. Oluline on, et teemavalik on piisavalt põhjendatud. Esitatava töö põhiosa peab olema valminud hiljemalt gümnaasiumis õppimise ajal, mitte ülikoolis.

Ka arvutiprogrammide või rakendusliku uurimuse puhul peab töö olema vormistatud teadustööle kohaselt, mis järgib kõiki mainitud tingimusi. Samuti on oluline, et töö tulemustel oleks ka mingi praktiline väljund või vähemalt potentsiaal (see ei ole eelduseks humaniora valdkonna tööde puhul). Töös püstitatud probleem ja selle võimalikud lahendused peaksid olema laiemat huvi pakkuvad.

Kui tegemist on meeskonnatööga, siis peab olema arusaadavalt välja toodud kõigi töö autorite panus töö valmimisse. Kui tegemist on osaga suuremast uurimistööst, siis peab konkursile esitatav töö moodustama selgelt eristatava iseseisva osa ja töö autori(te) panus sellesse peab olema arusaadavalt välja toodud.

Konkursile võib esitada ka teistel võistlustel osalenud töid, kuid mitte varem käesoleval konkursil samal kujul osalenud töid. Eelmistel aastatel meie konkursil osalenud tööd peavad uuesti esitamisel olema oluliselt edasi arendatud. Kuna konkursikomisjoni koosseis on enam-vähem sama, siis tuntakse varem esitatud tööd kindlasti ära.

Õpilasuurimuse nõuded on toodud õpilasuurimuse ettevalmistamise tingimuste ja korra määruses.

 

Konkursitöö esitamine

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2020!

Konkursil osalemiseks on vaja esitada uurimistöö koos lisadokumentidega:

1) täismahus uurimistöö,
2) kogu töö eesti- ja inglisekeelne kokkuvõte 1 lk mõlemad (palun selle puhul jälgida struktuuriloogikat: uurimistöö teema valimise põhjendus ja teema aktuaalsus; uurimistöö eesmärgid ja hüpoteesid; uurimismetoodika; tulemused; järeldused ja ettepanekud edasiseks uurimiseks),
3) töö suuremahulised lisad (kui on),
4) juhendaja poolt allkirjastatud arvamus. Siin võiks välja tuua kas töö autor või autorid pakkusid ise välja teema, kui palju aitas juhendaja metoodika ja kirjanduse valikul ning tööprotsessis laiemalt (analüüsil ja töö kokkukirjutamisel, järelduste tegemisel). Kas tööd on tutvustatud koolis või laiemalt?
5) õpilase isikut tõendava dokumendi koopia.

 

*Kui lisadokumente pole mingil põhjusel võimalik elektrooniliselt lisada, tuleb need saata tavapostiga aadressil SA Eesti Teadusagentuur, Soola 8, Tartu 51013. Postitempli kuupäev peab olema hiljemalt 20. veebruar 2019.