Konkursil osalemine

Konkursil osalemise tingimused ja nõuded

2021. aasta konkursi tööde esitamise tähtaeg on 15. oktoober. 

Tööde esitamise keskkond asub veebis https://konkursid.etag.ee
Osaleda saavad KÕIK 6–19aastased lapsed ja õpilased kuni 12. klassi lõpuni, kaasa arvatud kutsekesharidust omandavad õpilased.

Ideid hinnatakse neljas vanuserühmas:

 • 1. vanuserühm – 6-7 aastased lapsed ja 1. kooliaste;
 • 2. vanuserühm – 2. kooliaste
 • 3. vanuserühm – 3. kooliaste
 • 4. vanuserühm – gümnaasium ja kutseõppeasutus*

* Osaleda saavad need kutsekoolide õpilased, kes omandavad kutsekeskharidust. Pärast gümnaasiumi kutsekooli astunud õpilased konkursil osaleda ei saa.

Nõuded leiutisele (ideele)

Konkursile esitatav leiutis (idee) ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja lahendama mingisuguse probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ideaaljuhul ka reaalselt teostatav, st ta ei tohi olla nt vastuolus loodusseadustega ja olema piisavalt detailselt kirjeldatud.

NB! Leiutise autor või autorite grupp peavad tagama, et leiutis on originaalne ja konkursitöö tegemisel ei ole rikutud teiste inimeste autoriõiguseid – viitama korrektselt teiste inimeste töödele jne. Töös peab olema selgelt eristatav autori looming kellegi teise omast. Kui autor kasutab oma töös detaile kellegi teise loomingust, siis tuleb sellele viidata, sh Internetist leitud pildi- või videomaterjalile. Näiteks mingisuguse juba olemas oleva seadme täiendamisel või edasiarendamisel peab sellele viitama ja kirja panema erinevused. Igasugune plagiaat on keelatud!
Kui konkursitöö valmimise käigus on kogutud isikute andmeid (nt küsitlused, tooteuuringud), peab selleks küsima kaasatud isikute nõusolekut ning kui isikuandmeid säilitatakse, tuleb seda teha turvaliselt. Leiutise valmimisel ja kasutamisel peab kinni pidama asjakohastest ohutusjuhenditest (nt kemikaalide kasutamise juhendid jne).

• Konkursitöö saab esitada kas konkursil osaleja ise või tema vanemad, eelnevate nõusolekul juhendaja või õpetaja. Kui konkursil osaleja on alaealine, esitab konkursitöö või annab nõusoleku konkursitöö esitamiseks juhendajale või õpetajale tema seaduslik esindaja.

 • Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise/idee nimetus).
 • Esitatav leiutis peab olema valminud viimase aasta jooksul.
 • Igal leiutisel võib olla 1 kuni 3 autorit.
 • Iga autor või autorite grupp võib konkursile esitada kuni 3 leiutist.
 • Täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm, mis asub aadressil www.etag.ee/konkursid
 • Konkursitööd (joonis/joonistus + idee kirjeldus) tuleb esitada elektrooniliselt (fail tuleb üles laadida aadressil  www.etag.ee/konkursid ).

Tähelepanu! Hinnatakse ainult neid töid, mis on esitatud elektroonilise osalemisvormi kaudu.

Mida ja kuidas esitada?

 • Leiutise joonis või joonistus.  Esitada elektrooniliselt* .
  *Kui töö joonis/joonistus on tehtud käsitsi paberile, siis peab selle skaneerima või pildistama ja saadud faili osalemisvormis üles laadima. Pilt peab olema selge ja hästi nähtav.
 • Leiutise kirjeldus. Esitada elektrooniliselt.
 • 6-7 aastased lapsed ja 1. koolistme õpilased kirjeldavad 1–2 A4 lehekülje pikkuselt:
  a) lahendust vajavat probleemi, probleemi lahendust ja selle lahenduse tööpõhimõtet;
  b) leiutise/idee kasutajat ehk sihtgruppi (sh sihtgrupi harjumusi ja vajadusi selle leiutise kasutamisel).
  Kirjelduse pikkus 1–2 A4 lehekülge.
  Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
 • 2. kooliastme õpilased kirjeldavad 1–2 A4 lehekülje pikkuselt:
  a)  lahendust vajava probleemi kirjeldus, probleemi lahendust ja selle lahenduse tööpõhimõtet (allikate olemasolul viidetega);
  b) leiutise/idee kasutajat ehk sihtgruppi (sh sihtgrupi harjumusi ja vajadusi selle leiutise kasutamisel);
  uuritud taustainfot ja olemaolevaid lahendusi ning põhjendavad, kuidas nende idee olemasolevatest lahendustest erineb ja mille poolest ta parem on.
  Kirjelduse pikkus 1–2 A4 lehekülge ja on korrektselt vormistatud.
  Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
 • 3. kooliastme õpilased kirjeldavad 2–4 A4 lehekülje pikkuselt:
  a) lahendust vajavat probleemi kirjeldus koos selle olemasolu kinnitavate näidete, põhjenduste ning taustamaterjalidega (viidetega allikatele);
  b) leiutise/idee kasutajat ehk sihtgruppi (sh sihtgrupi harjumusi ja vajadusi selle leiutise kasutamisel);
  c) probleemi lahenduse ja selle tööpõhimõtte kirjeldus, võrdlus olemasolevate sarnaste lahendustega jms (viidetega allikatele)
  uuritud taustainfot ja olemaolevaid lahendusi ning põhjendavad, kuidas nende idee olemasolevatest lahendustest erineb ja mille poolest ta parem on.
  Kirjelduse pikkus 2–4 A4 lehekülge ja on korrektselt vormistatud, sh korrektselt viidatud.
  Esitada võib ka koolis valminud loovtöö.
  Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
 • gümnaasiumi ja kutsekeskharidusõppe õppijad kirjeldavad 5–10 A4 lehekülje pikkuselt, lähtudes kooli uurimis- või praktilise töö juhendist (ehk vormistatud vastavalt koolis kehtivatele uurimuslik-praktiliste tööde koostamise nõuetele):
  a) lahendust vajava probleemi kirjeldus koos selle olemasolu kinnitava taustamaterjaliga (töö uurimuslik osa, viidetega allikatele),
  b) leiutise/idee kasutajat e sihtgruppi ning analüüsivad seda;
  c) probleemi lahenduse tööpõhimõtte ja selle teostatavuse kirjeldus koos selgitustega, sh võimalike tehnoloogiliste vm lahenduste kasutamine; võrdlus olemasolevate sarnaste lahendustega jms (töö tulemuste osa, viidetega allikatele);
  kokkuvõtet juba olemasolevatest sama v sarnase probleemi lahendustest ning analüüsivat ülevaadet nende lahenduste tugevatest ja nõrkadest külgedest.
  NB! Kogu taustainfo jm allikad peavad olema korrektselt viidatud ja kirjeldus korrektselt vormistatud!
  Esitada võib ka koolis valminud uurimis- või praktilise töö.
  Kirjeldusse lisada leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).

3. Juhendaja(te) arvamus juhul, kui juhendaja(d) on olemas. Esitada elektrooniliselt. Arvamuses palume lühidalt välja tuua, kuidas valiti tööks sobiv teema, kui palju ja kuidas tuli õpilast abistada, missugune oli juhendaja roll töö valmimisel, missugune õpilase enda roll.
Juhendaja ei pea tingimata olema õpetaja, selleks võib olla ka ema, isa, vanaema, õde, vend või keegi teine.

NB! Juhendaja saab 1. preemia saanud töö juhendamise eest preemia vaid juhul, kui kõik tema andmed on osalusvormis olemas.  Juhendaja andmeid, mis on vaid õpilase töös, ei arvestata. Vabandame!

4. Vajadusel võib koos konkursitööga saata ka demonstratsioonmaterjali (mudel, prototüüp, arvutiprogramm vms).

Elektrooniliselt esitatavad materjalid (leiutise joonise fail, leiutise kirjeldus, juhendaja arvamus ja vajadusel lisamaterjal) laetakse üles konkursi osalusvormi täitmise leheküljelt www.etag.ee/konkursid
Demonstratsioonmaterjalid saata aadressile: Õpilasleiutajate riiklik konkurss, Eesti Teadusagentuur, Soola 8, 51004 Tartu

Konkursi auhinnad

Konkursi preemiafond on 25 950 eurot.

 • 6-7 aastased lapsed ja 1. kooliaste

I preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 900 eurot
II preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 600 eurot
III preemia – auhinnafond kokku väärtuses kuni 350 eurot

 • 2. kooliaste

I preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1200 eurot
II preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 900 eurot
III preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 550 eurot

 • 3. kooliaste

I preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1500 eurot
II preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1200 eurot
III preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 750 eurot

 • gümnaasium ja kutseõppeasutus

I preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1800 eurot
II preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1300 eurot
III preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 850 eurot

 • Konkursil kõige paremaid tulemusi näidanud kool saab esemelise preemia väärtusega kuni 3050 eurot.
 • Kõigi I preemia pälvinud tööde juhendajate preemiad auhinnafondi väärtusega kuni 5000 eurot.
 • Eesti esindamine / osalemine Ameerikas toimuval rahvusvahelisel õpilaste teadus- ja inseneeriakonkursil ISEF (International Science and Engineering Fair), mis toimub mais 2022.

Vahvaid auhindu annavad juba aastaid konkursi head koostööpartnerid: Kuninglik Taani Saatkond, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO) koos Patendiametiga, Transpordiamet, Admiral Markets, TalTech Mektory Tehnoloogiakool, Energia avastuskeskus, PROTO avastustehas, Eesti Teadushuvihariduse Liit, ajakiri Minu Maailm,  Lottemaa Teemapark ja kirjastus Argo.

Konkursi tulemustest teatamine

2021. aasta konkursi preemiad ja auhinnad antaakse praegu planeeritavalt üle 7. detsembril. Rohkem infot siit

Kõik auhinnasaajad saavad autasustamisele nimelise kutse. Ülejäänud osavõtjaid konkursi tulemustest eraldi ei teavitata, tulemused avaldatakse Eesti Teadusagentuuri veebilehel. Konkursi lõpetamisüritusele ja õpilaste teadusfestivalile on väga oodatud kõik osalejad.

Konkursile esitatud töid ja isikuandmeid säilitatakse seitse aastat. Riikliku preemiaga autasustatud tööd antakse üle Rahvusarhiivile.