Konkursil osalemine

Trüki välja ja pane oma kooli või klassi teadetetahvlile 2018. aasta konkursi plakat!

Konkursil osalemise tingimused ja nõuded

Tähtaeg on muutunud! 2018. a konkursi uus tähtaeg on 16. oktoobril 2018.

Tööde esitamise keskkond asub https://konkursid.etag.ee
Osaleda saavad KÕIK õpilased eelkoolist kuni 12. klassi lõpuni, kaasa arvatud kutsekooliõpilased.

Ideid hinnatakse kolmes vanuserühmas:

 • 1. vanuserühm – eelkool kuni 4. klass
 • 2. vanuserühm – 5.–9. klass
 • 3. vanuserühm – 10.–12. klass, sh kutsekoolis õppijad*

* Osaleda saavad need kutsekoolide õpilased, kes õpivad kutsekoolis põhikooli baasil. Pärast gümnaasiumi kutsekooli astunud õpilased konkursil osaleda ei saa.

Nõuded leiutisele (ideele)

Konkursile esitatav leiutis (idee) ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja lahendama mingisuguse probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ideaaljuhul ka reaalselt teostatav, st ta ei tohi olla nt vastuolus loodusseadustega.

NB! • Leiutise autor või autorite grupp peavad tagama, et leiutis on originaalne ja konkursitöö tegemisel ei ole rikutud teiste inimeste autoriõiguseid – viitama korrektselt teiste inimeste töödele jne. Töös peab olema selgelt eristatav autori looming kellegi teise omast. Kui autor kasutab oma töös detaile kellegi teise loomingut, siis tuleb sellele viidata, sh Internetist leitud pildi- või videomaterjalile. Näiteks mingisuguse juba olemas oleva seadme täiendamisel või edasiarendamisel peab sellele viitama ja kirja panema erinevused. Igasugune plagiaat on keelatud!
Kui konkursitöö valmimise käigus on kogutud isikute andmeid (nt küsitlused, tooteuuringud), peab selleks küsima kaasatud isikute nõusoleku ning kui isikuandmeid säilitatakse, tuleb seda teha turvaliselt. Leiutise valmimisel ja kasutamisel peab kinni pidama asjakohastest ohutusjuhenditest (nt kemikaalide kasutamise juhendid jne).

• Konkursitöö saab esitada kas konkursil osaleja ise või tema nõusolekul juhendaja või õpetaja. Kui konkursil osaleja on alaealine, esitab konkursitöö või annab nõusoleku konkursitöö esitamiseks juhendajale või õpetajale tema seaduslik esindaja.

 • Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise/idee nimetus). Pealkiri tuleb märkida ka paberil esitatava töö tagaküljele.
 • Esitatav leiutis peab olema valminud viimase aasta jooksul.
 • Igal leiutisel võib olla 1 kuni 3 autorit.
 • Iga autor või autorite grupp võib konkursile esitada kuni 3 leiutist.
 • Täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm, mis asub aadressil www.etag.ee/konkursid
 • Konkursitööd (joonis/joonistus + idee kirjeldus) tuleb esitada elektrooniliselt (fail tuleb üles laadida aadressil  www.etag.ee/konkursid ) ja ka paberil*.
  NB!
  *Paberil ei ole vaja esitada arvutis tehtud joonist/joonistust. Sel juhul piisab ainult elektroonilisest esitamisest.

Tähelepanu! Hinnatakse ainult neid töid, mis on esitatud elektroonilise osalemisvormi kaudu.

Mida ja kuidas esitada?

 1. Leiutise joonis või joonistus.  Esitada nii elektrooniliselt kui ka paberil*.

Kui joonis/joonistus on valminud arvutis, siis saab selle konkursi osalemisvormis otse üles laadida ja sel juhul ei ole vaja joonist/joonistust välja trükkida ja paberil saata.

*Kui töö on joonis/joonistus on tehtud käsitsi paberile, siis tuleb see skaneerida või teha sellest digifoto, mille saab arvutisse laadida ning seejärel osalemisvormis üles laadida. Pilt peab olema selgesti nähtav.
Paberil esitatava konkursitöö tagumisele küljele tuleb märkida töö pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass); kui juhendaja on olemas, siis ka juhendaja nimi.

 1. Leiutise kirjeldus. Esitada elektrooniliselt ja paberil*.
  *Paberil esitada ainult siis, kui kirjeldus on käsitsi kirjutatud; arvutis trükitud kirjeldust välja trükkida ja paberil meile saata ei ole vaja.
 • Eelkoolieealised ja 1.–4. klassi õpilased kirjeldavad 1–4 A4 lehekülje pikkuselt:
  a) lahendust vajavat probleemi, probleemi lahendust ja selle lahenduse tööpõhimõtet;
  b) leiutise/idee kasutajat ehk sihtgruppi (sh sihtgrupi harjumusi ja vajadusi selle leiutise kasutamisel).
  Kirjelduse pikkus 1–4 A4 lehekülge.
  Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
 • 5.–9. klassi õpilased kirjeldavad 1–4 A4 lehekülje pikkuselt:
  a) lahendust vajavat probleemi, probleemi lahendust ja selle lahenduse tööpõhimõtet;
  b) leiutise/idee kasutajat ehk sihtgruppi (sh sihtgrupi harjumusi ja vajadusi selle leiutise kasutamisel)
  c) uuritud taustainfot ja olemaolevaid lahendusi ning põhjendavad, kuidas nende idee olemasolevatest lahendustest erineb ja mille poolest ta parem on.
  Kirjelduse pikkus 1–4 A4 lehekülge ja on korrektselt vormistatud.
  Esitada võib ka koolis valminud loovtöö.
  Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
 • 10.–12. klassi õpilased kirjeldavad 5–10 A4 lehekülje pikkuselt, lähtudes ka kooli uurimis- või praktilise töö juhendist:
  a) lahendust vajavat probleemi koos selle probleemi olemasolu kinnitava asjakohase taustainfoga (korrektselt viidatud);
  b) leiutise/idee kasutajat e sihtgruppi;
  c) lahendust/ideed ja selle tööpõhimõtet ning selle lahenduse teostatavust (milliseid tehnoloogilisi lahendusi selleks oleks vaja, mis on juba olemas jms);
  d) kokkuvõtet juba olemasolevatest sama v sarnase probleemi lahendustest ning analüüsivat ülevaadet nende lahenduste tugevatest ja nõrkadest külgedest.
  NB! Kogu taustainfo jm allikad peavad olema korrektselt viidatud ja kirjeldus korrektselt vormistatud!
  Esitada võib ka koolis valminud loov- või praktilise töö.
  Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
 1. Juhendaja(te) arvamus juhul, kui juhendaja(d) on olemas. Esitada elektrooniliselt.
  NB! Juhendaja saab 1. preemia saanud töö juhendamise eest preemia vaid juhul, kui kõik tema andmed on osalusvormis olemas.

Arvamuses palume lühidalt välja tuua, kuidas valiti tööks sobiv teema, kui palju ja kuidas tuli õpilast abistada, missugune oli juhendaja roll töö valmimisel.
Kui juhendajal on rohkem kui üks juhendatav, võib arvamuse saata kõigile töödele korraga (näiteks kui saadetakse kogu klassi tööd korraga). Arvamuses peab olema märgitud, kelle töö kohta (kõigi autorite andmed ja tööde pealkirjad) arvamus on koostatud.
Juhendaja ei pea tingimata olema õpetaja, selleks võib olla ka ema, isa, vanaema või keegi teine.

 1. Vajadusel võib koos konkursitööga saata ka demonstratsioonmaterjali (mudel, arvutiprogramm vms).

Elektrooniliselt esitatavad materjalid (leiutise joonise fail, leiutise kirjeldus, juhendaja arvamus ja vajadusel lisamaterjal) laetakse üles konkursi osalusvormi täitmise leheküljelt www.etag.ee/konkursid
Paberil esitatavad materjalid (leiutise joonis, leiutise kirjeldus ning juhendaja arvamus juhul, kui seda ei ole esitatud elektrooniliselt) saata aadressile:

Õpilasleiutajate riiklik konkurss
Eesti Teadusagentuur
Soola 8
51004 Tartu

Konkursi auhinnad

Konkursi preemiafond on 25 950 eurot.

Eelkool ja 1.-4. klass

I preemia väärtuses kuni 1300 eurot
II preemia väärtuses kuni  650 eurot
III preemia väärtuses kuni  325 eurot

5.-9. klass

I preemia väärtuses kuni 1950 eurot
II preemia väärtuses kuni  1300 eurot
III preemia väärtuses kuni  975 eurot

10.-12. klass

I preemia väärtuses kuni 2600 eurot
II preemia väärtuses kuni 1950 eurot
III preemia väärtuses kuni 1300 eurot

Konkursil kõige paremaid tulemusi näidanud kool saab esemelise preemia väärtusega kuni 2900 eurot.

Kõigi I preemia pälvinud tööde juhendajate preemiafondi suurus on kuni 5000 eurot.

Konkursi eriauhinnaks on Eesti esindamine / osalemine Ameerikas toimuval teadus- ja innovatsioonimessil Intel ISEF.

Ohtralt vahvaid auhindu annavad konkursi head koostööpartnerid: Eesti Rahvusringhääling, Eesti Ameerika Suursaatkond, Kuninglik Taani Saatkond, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Patendiamet koos Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooniga, Energia Avastuskeskus, Teaduskeskus AHHAA, TTÜ Mektory Tehnoloogiakool, ajakiri Minu Maailm, Lottemaa teemapark.

Konkursi tulemuste teatamine

Preemiad ja auhinnad antakse üle detsembri algul.
Kõik auhinnasaajad saavad autasustamisele nimelise kutse. Ülejäänud osavõtjaid konkursi tulemustest eraldi ei teavitata, tulemused avaldatakse Eesti Teadusagentuuri veebilehel. Konkursi lõpetamisüritusele võivad kaasa elama tulla loomulikult kõik osalejad.