Konkursil osalemine

Konkursil osalemise tingimused ja nõuded

2020. aasta konkursi tööde esitamise tähtaeg oli 15. oktoober. 

Tööde esitamise keskkond asub https://konkursid.etag.ee
Osaleda saavad KÕIK 6–19aastased lapsed ja õpilased kuni 12. klassi lõpuni, kaasa arvatud kutsekeskaridust omandavad õpilased.

Ideid hinnatakse neljas vanuserühmas:

 • 1. vanuserühm – eelkool kuni 3. klass (esimene kooliaste)
 • 2. vanuserühm – 4.–6. klass (teine kooliaste)
 • 3. vanuserühm – 7.–9. klass (kolmas kooliaste)
 • 4. vanuserühm – 10.–12. klass (gümnaasium), sh kutsekoolis õppijad*

* Osaleda saavad need kutsekoolide õpilased, kes omandavad kutsekeskharidust. Pärast gümnaasiumi kutsekooli astunud õpilased konkursil osaleda ei saa.

Nõuded leiutisele (ideele)

Konkursile esitatav leiutis (idee) ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja lahendama mingisuguse probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ideaaljuhul ka reaalselt teostatav, st ta ei tohi olla nt vastuolus loodusseadustega ja olema piisavalt detailselt kirjeldatud.

NB! Leiutise autor või autorite grupp peavad tagama, et leiutis on originaalne ja konkursitöö tegemisel ei ole rikutud teiste inimeste autoriõiguseid – viitama korrektselt teiste inimeste töödele jne. Töös peab olema selgelt eristatav autori looming kellegi teise omast. Kui autor kasutab oma töös detaile kellegi teise loomingut, siis tuleb sellele viidata, sh Internetist leitud pildi- või videomaterjalile. Näiteks mingisuguse juba olemas oleva seadme täiendamisel või edasiarendamisel peab sellele viitama ja kirja panema erinevused. Igasugune plagiaat on keelatud!
Kui konkursitöö valmimise käigus on kogutud isikute andmeid (nt küsitlused, tooteuuringud), peab selleks küsima kaasatud isikute nõusolekut ning kui isikuandmeid säilitatakse, tuleb seda teha turvaliselt. Leiutise valmimisel ja kasutamisel peab kinni pidama asjakohastest ohutusjuhenditest (nt kemikaalide kasutamise juhendid jne).

• Konkursitöö saab esitada kas konkursil osaleja ise või tema vanemad, eelnevate nõusolekul juhendaja või õpetaja. Kui konkursil osaleja on alaealine, esitab konkursitöö või annab nõusoleku konkursitöö esitamiseks juhendajale või õpetajale tema seaduslik esindaja.

 • Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise/idee nimetus).
 • Esitatav leiutis peab olema valminud viimase aasta jooksul.
 • Igal leiutisel võib olla 1 kuni 3 autorit.
 • Iga autor või autorite grupp võib konkursile esitada kuni 3 leiutist.
 • Täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm, mis asub aadressil www.etag.ee/konkursid
 • Konkursitööd (joonis/joonistus + idee kirjeldus) tuleb esitada elektrooniliselt (fail tuleb üles laadida aadressil  www.etag.ee/konkursid ) ja ka paberil*.
  NB!
  *Paberil ei ole vaja esitada arvutis tehtud joonist/joonistust.

Tähelepanu! Hinnatakse ainult neid töid, mis on esitatud elektroonilise osalemisvormi kaudu.

Mida ja kuidas esitada?

 1. Leiutise joonis või joonistus.  Esitada elektrooniliselt* .

*Kui töö joonis/joonistus on tehtud käsitsi paberile, siis peab selle skaneerima või pildistama ja saadud faili osalemisvormis üles laadima. Pilt peab olema selge ja hästi nähtav.

NB! Soovitame paberile joonistatud piltide originaalid ka meile saata, sest kasutame neid rändnäitusel ja erinevates trükistes, kuhu on kõige paremad just originaalpildid. Pabertöö tagumisele küljele tuleb sel juhul märkida töö pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass); kui juhendaja on olemas, siis ka juhendaja nimi.

 1. Leiutise kirjeldus. Esitada elektrooniliselt.
  Eelkoolieealised ja 1.–3. klassi õpilased kirjeldavad 1–4 A4 lehekülje pikkuselt:
  a) lahendust vajavat probleemi, probleemi lahendust ja selle lahenduse tööpõhimõtet;
  b) leiutise/idee kasutajat ehk sihtgruppi (sh sihtgrupi harjumusi ja vajadusi selle leiutise kasutamisel).
  Kirjelduse pikkus 1–4 A4 lehekülge.
  Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
 • 4.–6. klassi õpilased kirjeldavad 1–4 A4 lehekülje pikkuselt:
  a) lahendust vajavat probleemi, probleemi lahendust ja selle lahenduse tööpõhimõtet;
  b) leiutise/idee kasutajat ehk sihtgruppi (sh sihtgrupi harjumusi ja vajadusi selle leiutise kasutamisel)
  c) uuritud taustainfot ja olemaolevaid lahendusi ning põhjendavad, kuidas nende idee olemasolevatest lahendustest erineb ja mille poolest ta parem on.
  Kirjelduse pikkus 1–4 A4 lehekülge ja on korrektselt vormistatud.
  Esitada võib ka koolis valminud loovtöö.
  Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
 • 7.–9. klassi õpilased kirjeldavad 1–4 A4 lehekülje pikkuselt:
  a) lahendust vajavat probleemi, probleemi lahendust ja selle lahenduse tööpõhimõtet etappide kaupa;
  b) leiutise/idee kasutajat ehk sihtgruppi (sh sihtgrupi harjumusi ja vajadusi selle leiutise kasutamisel)
  c) uuritud taustainfot ja olemaolevaid lahendusi ning põhjendavad, kuidas nende idee olemasolevatest lahendustest erineb ja mille poolest ta parem on.
  Kirjelduse pikkus 1–4 A4 lehekülge ja on korrektselt vormistatud, sh korrektselt viidatud.
  Esitada võib ka koolis valminud loovtöö.
  Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
 • 10.–12. klassis ja kutsekeshariduses õppijad kirjeldavad 5–10 A4 lehekülje pikkuselt, lähtudes ka kooli uurimis- või praktilise töö juhendist:
  a) lahendust vajavat probleemi koos selle probleemi olemasolu kinnitava asjakohase taustainfoga (korrektselt viidatud);
  b) leiutise/idee kasutajat e sihtgruppi ning analüüsivad seda;
  c) lahendust/ideed ja selle tööpõhimõtet etappide kaupa ning selle lahenduse teostatavust ja võrlust olemasolevate sarnaste lahendustega (milliseid tehnoloogilisi lahendusi selleks oleks vaja, mis on juba olemas, missugused on ühe või teise lahenduse eelised jms) vt ka järgmist punkti;
  d) kokkuvõtet juba olemasolevatest sama v sarnase probleemi lahendustest ning analüüsivat ülevaadet nende lahenduste tugevatest ja nõrkadest külgedest.
  NB! Kogu taustainfo jm allikad peavad olema korrektselt viidatud ja kirjeldus korrektselt vormistatud!
  Esitada võib ka koolis valminud loov- või praktilise töö.
  Kirjeldusse lisada leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
 1. Juhendaja(te) arvamus juhul, kui juhendaja(d) on olemas. Esitada elektrooniliselt.
  NB! Juhendaja saab 1. preemia saanud töö juhendamise eest preemia vaid juhul, kui kõik tema andmed on osalusvormis olemas.  Juhendaja andmeid, mis on vaid õpilase töös, ei arvestata. Vabandame!

Arvamuses palume lühidalt välja tuua, kuidas valiti tööks sobiv teema, kui palju ja kuidas tuli õpilast abistada, missugune oli juhendaja roll töö valmimisel, missugune õpilase enda roll.
Kui juhendajal on rohkem kui üks juhendatav, võib arvamuse saata kõigile töödele korraga (näiteks kui saadetakse kogu klassi tööd korraga). Arvamuses peab olema märgitud, kelle töö kohta (kõigi autorite andmed ja tööde pealkirjad) arvamus on koostatud.
Juhendaja ei pea tingimata olema õpetaja, selleks võib olla ka ema, isa, vanaema, õde, vend või keegi teine.

 1. Vajadusel võib koos konkursitööga saata ka demonstratsioonmaterjali (mudel, prototüüp, arvutiprogramm vms).

Elektrooniliselt esitatavad materjalid (leiutise joonise fail, leiutise kirjeldus, juhendaja arvamus ja vajadusel lisamaterjal) laetakse üles konkursi osalusvormi täitmise leheküljelt www.etag.ee/konkursid
Paberil esitatavad materjalid (leiutise joonis) saata aadressile:

Õpilasleiutajate riiklik konkurss
Eesti Teadusagentuur
Soola 8
51004 Tartu

Konkursi auhinnad

Konkursi preemiafond on 25 950 eurot.

 • Eelkool ja 1.-3. klass

I preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 900 eurot
II preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 600 eurot
III preemia – auhinnafond kokku väärtuses kuni 350 eurot

 • 4.-6. klass

I preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1200 eurot
II preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 900 eurot
III preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 550 eurot

 • 7.-9. klass

I preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1500 eurot
II preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1200 eurot
III preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 750 eurot

 • 10.-12. klass ja kutsekeskhariduses õppijad

I preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1800 eurot
II preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1300 eurot
III preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 850 eurot

 • Konkursil kõige paremaid tulemusi näidanud kool saab esemelise preemia väärtusega kuni 3050 eurot.
 • Kõigi I preemia pälvinud tööde juhendajate preemiad auhinnafondi väärtusega kuni 5000 eurot.
 • Eesti esindamine / osalemine Ameerikas toimuval rahvusvahelisel õpilaste teadus- ja inseneeriakonkursil ISEF (International Science and Engineering Fair), mis toimub mais 2020.

Ohtralt vahvaid auhindu annavad juba aastaid konkursi head koostööpartnerid: Kuninglik Taani Saatkond, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO) koos Patendiametiga, Maanteeamet, ERR Lasteekraan, Admiral Markets, TalTech Mektory Tehnoloogiakool, Energia avastuskeskus, PROTO avastustehas, ajakiri Minu Maailm,  Lottemaa Teemapark ja kirjastus Argo.

Konkursi tulemustest teatamine

2020. aasta konkursi preemiad ja auhinnad anti üle 1. detsembrildetsembris. Rohkem infot siit

Kõik auhinnasaajad saavad autasustamisele nimelise kutse. Ülejäänud osavõtjaid konkursi tulemustest eraldi ei teavitata, tulemused avaldatakse Eesti Teadusagentuuri veebilehel. Konkursi lõpetamisüritusele ja õpilaste teadusfestivalile on väga oodatud kõik osalejad.

Konkursile esitatud töid ja isikuandmeid säilitatakse seitse aastat. Riikliku preemiaga autasustatud tööd antakse üle Rahvusarhiivile.