Hindamine

Konkursitöö hindamise kriteeriumid

  • Töö teema – töö aktuaalsus ja olulisus kasvatusteaduste ja/või koolipraktika jaoks
  • Töö sisuline tase – teema käsitluse põhjalikkus ja terviklikkus, püstitatud eesmärkide saavutatus
  • Töö metoodiline tase – teadustöö puhul uurimismetoodika täpsus ja analüüsi korrektsus, didaktilis-rakenduslike tööde ja õpikute puhul metoodiliste lahenduste uudsus ja originaalsus
  • Materjali esitamise loogilisus ja korrektsus
  • Hinnang konkursitööle oma kategoorias

Huvide konflikti vältimine

Kõik hindamiskomisjoni liikmed allkirjastavad enne hindama asumist huvide konflikti vältimise deklaratsiooni, milles nad loetlevad üles tööd, mille suhtes neil on huvide konflikt ning need tööd antakse hinnata teistele komisjoni liikmetele. Otsustuskoosolekul lahkub huvide konfliktiga komisjoni liige vastava kategooria tööde arutelu ajaks ruumist.

Huvide konflikti vältimise deklaratsiooni vorm

Haridusteaduslike tööde riikliku konkursi hindamiskomisjon

Komisjon on kinnitamisel. Kohe, kui komisjoniliikmed on selgunud, paneme nende nimed siia välja.