Teadusfoorumil “TeadusEST 2019” räägitakse teaduseetikast ja teaduse rahastamisest

10. detsembril 2019 toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses järjekorras juba neljas teadusfoorum TeadusEST. Osalejate tagasisidet ning aktuaalseid rahvusvahe­lisi ja Eesti-siseseid arenguid arvestades on sel korral teemaks „Teadus. Eetika. Raha“.

Seoses teaduse ja tehnoloogia kiire arenguga ning ühiskonna suurenenud ootustega teadlastele on üha enam tähelepanu keskmesse tõusmas teaduseetika küsimused. Ühest küljest peavad teadlased ise teaduseetika aspektid ja võimalikud eksimusohud oma igapäevatöös (ümber)mõtestama ning koostöös seadusandjatega ajakohastama teaduse õiguslikke aluseid. Teisest küljest tuleb teaduseetika kaitse ja võimalike rikkumiste menetlemine kavandada ülimalt vastutustundlikult, et vältida üksikute teadlaste või suisa terve teadusrühma ruineerimist või lihtsalt suurt kahju teaduse usaldusväärsusele.

2017. aastal kokku lepitud Eesti hea teadustava on suurepärane näide sellest, kuidas teaduse erinevad osapooled ühiselt eetilistes põhimõtetes kokku lepivad, ent samas on nende põhimõtete rakendamiseni iga üksiku teadlase töös ning hea tava järgimist toetava keskkonna loomiseni teadusasutustes veel pikk maa käia.

Selle aasta hilissuvel lahvatanud mitu skandaali teadlaste rahakasutuse ümber näitab ilmekalt, et arusaamad sellest, mis on lubatud ja mis mitte, vajavad teadlaskonnas ning teadus- ja arendusasutustes laiemalt põhjalikku arutelu. Samas näitavad need juhtumid ka seda, et teaduseetika ja hea teadustava toetamiseks ei piisa ainult teema teadvustamisest, vaid et hädavajalik on vähendada ka teadlastest sõltumatuid ebakõlasid teaduse rahastamise süsteemis ning et võtmetähtsusega on hea teadustava toetamiseks soodustava keskkonna (asutusesiseste reeglite, teavitamise jms) loomine teadusasutustes.

Teadusfoorumil arutatakse,

  • mida peaks hõlmama teaduseetika toetamise ja järelevalve terviklik süsteem riigi tasandil;
  • kuidas saavutada, et „Eesti hea teadustava“ (2017) järgimine muutuks enesestmõistetavaks,
  • millised on Eestis teaduse rahastamise perspektiivid ning millised abinõud oleksid võimalikud teaduse rahastusinstrumentide kujundamisel ja kasutamisel, et vähendada survet „loovaks raamatupidamiseks“ ning kahju teadlaste ning teadus- ja arendusasutuste usaldusväärsusele.

Foorumil esinevad teiste seas Jyväskylä ülikooli nõukogu esinaine ja Tampere ülikooli emeriitrektor Krista Varantola, Tartu ülikooli praktilise filosoofia professor ja eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop, Tartu ülikooli juhtivteadur Georg Martin ning Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand.

Sel korral modereerib foorumit Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur Mario Kadastik.

Teadusfoorum TeadusEST on teadlastele suunatud iga-aastane info- ja arva­mus­vahetusüritus, kus saab ülevaate olulisematest arengutest Eesti teadus­(korraldus)maastikul ning arutada päevakajaliste küsimuste üle.

Konverentsil osalemine on tasuta, kuid palume eelnevalt registreeruda teadusagentuuri veebis: https://www.etag.ee/uritus/teadusfoorum-teadusest2019/. Kuna osalejate arv on piiratud, on soovitatav registreeruda esimesel võimalusel.

Lisainfo: Siret Rutiku, Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste osakonna juhataja, tel 731 7381/5342 0639, siret.rutiku@etag.ee