Teaduse populariseerimise konkursside läbiviimisel ja toetuste andmisel

Konkursside (õpilaste ja üliõpilaste teadustööde ning kasvatusteaduslike tööde riiklikud konkursid, õpilasleiutajate konkurss, teaduse populariseerimise auhinna andmine) läbiviimisel ning toetuste andmisel (teaduse populariseerimise projektikonkurss, noore uurija stipendium) töödeldakse isiku nime, kontaktandmeid, dokumentide andmeid, asjakohasel juhul finantsandmeid.

Nimetatud andmete töötlemine toimub seadusest tuleneva kohustuse ning avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks, samuti, kui tegevusega seotult sõlmitakse leping, on see vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Tagasiside uuringute käigus töödeldakse kontaktandmeid Eesti Teadusagentuuri õigustatud huvi alusel. Isikute, kes saavad konkursil auhinnalise koha või teaduse populariseerimise auhinna, nimed avalikustatakse.

Reeglina säilitatakse konkursside läbiviimisel töödeldavaid andmeid 7 aastat, premeeritud töid alaliselt. Täpsemad dokumentide säilitustähtajad sisalduvad ETAgi käskkirjaga kinnitatud dokumentide loetelus.