Võlaõiguslikes lepingutes

Eesti Teadusagentuur töötleb isikute, kellega on sõlminud töövõtu-, käsundus-, töö- või mõne muu võlaõigusliku lepingu, nime, kontaktandmeid, vajadusel ka finantsandmeid.

Nimetatud andmete töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks ning lepinguliste kohustuste täitmiseks.

Eesti Teadusagentuur kasutab avalikku dokumendiregistrit, seega on lepingute andmestik (lepingu number, pealkiri, kuupäev) nähtav avalikult. Eraisikutega sõlmitud lepingud on juurdepääsupiiranguga ning neid dokumendiregistris ei avaldata. Kui keegi soovib dokumendiga tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse lepingu sisu üle ja otsustatakse, kas seda saab osaliselt või täielikult välja anda. Lepingule, mis välja antakse, ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid, nagu e‑posti aadress või telefoninumber (välja arvatud juhul, kui tegu on juriidilise isiku või asutuse esindajaga).

Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida (nt. kohtueelne menetleja või kohus).

Lepinguid säilitatakse Eesti Teadusagentuuris reeglina 10 aastat pärast lepingu lõppu. Erandiks on Euroopa Regionaalfondi vahendite kasutamisega seotud lepingud. Täpsemad dokumentide säilitustähtajad sisalduvad ETAgi käskkirjaga kinnitatud dokumentide loetelus.