Programmidest Mobilitas Pluss, RITA ja TeaMe+ toetuste andmisel ja muul rahastamisel

Programmide Mobilitas Pluss (mobiilsus- ja koostöötoetused), RITA (uuringute pakkumused, taotlused, teadusnõunikud) ja TeaMe+ (teaduse populariseerimine) taotluste ja pakkumuste menetlemisel töötleb Eesti Teadusagentuur taotlustega seotud isiku nime, kontaktandmeid, hariduse ja koolituste andmeid, sõltuvalt taotlusest vajadusel finantsandmeid ja tööhõive andmeid.

Nimetatud andmete töötlemine toimub seadusest tuleneva kohustuse (programmide elluviimine) ning avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks, samuti, kui taotlusega seotult sõlmitakse leping, on see vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Programmide elluviimisega seotud tagasiside uuringute käigus töödeldakse kontaktandmeid Eesti Teadusagentuuri õigustatud huvi alusel. Isikute, kelle taotlus rahuldatakse, nimed avalikustatakse.

Reeglina säilitatakse RITA programmiga seotud andmeid 31. detsembrini 2027, TeaMe+ andmeid 31. detsembrini 2033 ja ja Mobilitas Plussi andmeid 31. detsembrini 2032. Täpsemad dokumentide säilitustähtajad sisalduvad ETAgi käskkirjaga kinnitatud dokumentide loetelus.