2021. aasta eelarve

SA Eesti Teadusagentuur 2021. aasta eelarve (EUR)
TULUD
EV riigieelarvest (k.a struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine) 72 136 704
Euroopa Komisjoni jm välisvahendid 401 104
Tulud kokku 72 537 808
KULUD
Tööjõukulud koos maksudega 2 160 820
Ajutiste töötajate töötasu (sh retsensendid) 546 895
Majandamiskulud 1 260 102
Muud kulud (k.a käibemaks) 284 969
Teaduse populariseerimiseks telesaadete tootmise kulud 457 269
Toetused 67 824 760
Põhivara soetus 2 993
Kulud kokku 72 537 808
sh ETAg-i tegevuskulud 3 708 884