2020. aasta eelarve

 

SA Eesti Teadusagentuur 2020. aasta eelarve (EUR)  
   
TULUD  
EV riigieelarvest (k.a struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine) 61 836 588
Euroopa Komisjoni jm välisvahendid 268 257
Tulud kokku 62 104 845
KULUD  
Tööjõukulud koos maksudega 1 953 447
Ajutiste töötajate töötasu (sh retsensendid) 596 375
Majandamis- ja muud kulud 1 417 198
Uuringud (programm RITA) 4 788 000
Teaduse populariseerimiseks telesaadete tootmise kulud 481 322
Toetused 52 865 179
Põhivara soetus 3 324
Kulud kokku 62 104 845
sh ETAg-i tegevuskulud 2 679 357