2020. aasta eelarve

SA Eesti Teadusagentuur 2020. aasta eelarve (EUR)
TULUD
EV riigieelarvest (k.a struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine) 59 321 967
Euroopa Komisjoni jm välisvahendid 268 257
Tulud kokku 59 590 224
KULUD
Tööjõukulud koos maksudega 1 882 647
Ajutiste töötajate töötasu (sh retsensendid) 570 234
Majandamis- ja muud kulud 1 495 077
Uuringud (programm RITA) 7 488 000
Teaduse populariseerimiseks telesaadete tootmise kulud 289 268
Toetused 47 861 674
Põhivara soetus 3 324
Kulud kokku 59 590 224
sh ETAg-i tegevuskulud 2 651 524