2019. aasta eelarve

SA Eesti Teadusagentuur 2019. aasta eelarve (EUR)
TULUD
EV riigieelarvest (k.a struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine) 36 328 824
Euroopa Komisjoni jm välisvahendid 3 918 176
Tulud kokku 40 247 000
KULUD
Tööjõukulud koos maksudega 1 887 499
Ajutiste töötajate töötasu (sh retsensendid) 601 166
Majandamiskulud 997 117
Muud kulud (k.a käibemaks) 120 890
Uuringud (programm RITA) 4 482 200
Teaduse populariseerimiseks telesaadete tootmise kulud 540 300
Toetused 31 614 504
Põhivara soetus 3 324
Kulud kokku 40 247 000
sh ETAg-i tegevuskulud 3 008 830