Eesti Teadusagentuur

Eesti Teadusagentuur (ETAg) on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse kuuluv sihtasutus, mis on asutatud avalikes huvides riikliku teaduspoliitika elluviimise toetamiseks. Oleme partneriks teadlastele, teadus- ja haridusasutustele, ettevõtjatele ja riigile.

Eesti Teadusagentuuri eesmärk on toetada tõhusalt riikliku teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitika kujundamist ja elluviimist ning suurendada teadus ja uuendustegevuste sotsiaalset ja majanduslikku mõju ning sünergiat.

Toetame teadlasi, anname uurimistöö tegemiseks uurimistoetusi ning soodustame rakendusuuringuid nutika spetsialiseerumise valdkondades.

Esindame Eestit rahvusvahelistes organisatsioonides, koordineerime koostööprogrammides osalemist ning toetame rahvusvahelist koostööd nii nõustamise kui rahastamise abil.

Analüüsime teadusteavet ja rahastamisotsuste mõju, hindame uurimistoetuste kasutamise tulemuslikkust ja mõju ning teadusliku info avalikku kättesaadavust.

Haldame Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS), mis koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning teadustegevuse tulemuste kohta.

Aitame tekitada noortes huvi teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika vastu ning tõstame avalikkuse teadlikkust teadusest ja selle olulisusest ühiskonnale.