Teadlased otsivad innovaatilisi meetodeid Eesti merealade seireks, analüüsiks ja hindamiseks

Eesti Teadusagentuur allkirjastas lepingu Eesti merealade innovaatiliste seire-, analüüsi- ja hindamismeetodite arendamisvõimaluste uuringu tellimiseks. Uuringu viib kolme aasta jooksul läbi konsortsium, millesse kuuluvad Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Maaülikool. Uuringutulemusi hakkavad kasutama Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium ning Eesti Geoloogiateenistus.

Praegu muudab Eesti merealade olukorra hindamise keerukaks tõsiasi, et puudub terviklik alusinfo, mis annaks pildi merepõhja koosluste seisundist ja neid enim mõjutavatest teguritest. Samuti on puudulik teave merre suubuvate jõgede koelmualade tootlikkuse, seisundi ja neid mõjutavate tegurite kohta.

„Traditsiooniline mereseire on kulukas, töö- ning ajamahukas ja katab pindalaliselt vaid väga väikse mereala. Lisandunud on uued valdkonnad (näiteks erinevate survetegurite kumulatiivne mõju), mida pole võimalik praeguste meetoditega usaldusväärselt hinnata. Projektist loodame saada ettepanekuid kuluefektiivsete mereseire meetodite kohta, mis aitaksid mere kaitseks ning mereressursside säästlikuks kasutamiseks teaduspõhiseid meetmeid planeerida,“ selgitas Keskkonnaministeeriumi teadusnõunik Katarina Viik.  

Kõige uuem lähenemine mere heaks

„Arendatavad metoodikakomplektid avardavad mereseire võimalusi ning võimaldavad infot hankida kulutõhusamalt, põhjalikumalt ja operatiivsemalt. Uudsetesse mudelitesse integreeritakse eri tüüpi andmekihte ja informatsiooni ökosüsteemi elementide vahelistest suhetest. See võimaldab püstitada keerukamaid hüpoteese ning lahendada Läänemere meremajandamise suuremaid väljakutseid,“ rääkis uuringukonsortsiumi juht, Tartu ülikooli merebioloogia juhtivteadur Georg Martin. „Uuringu uudsus seisnebki selle interdistsiplinaarsuses ja soovis katsetada ja kasutada kõige uuemaid lähenemisi ja metoodikaid (kaugseire rakendused, keskkonnaDNA, geneetilised meetodid, geoinfosüsteemi modelleerimine),“ lisas Martin.

Tegemist on RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga „Eesti mereala innovaatiliste analüüsi- ja hinnangumeetodite arendamine ning testimine pilootalal“. Uuringu maksumus on 947 370 eurot. Selle kulud katab Eesti Teadusagentuur Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi vahendistest.

RITA programmi eesmärk on aidata kujuneda riigil rakendusuuringute targaks tellijaks ning uuringutulemuste kasutajaks.

Lisainfo:

Liina Eek, RITA programmi juht, Eesti Teadusagentuur, 731 7383,  liina.eek@etag.ee

Georg Martin, uuringukonsortsiumi juht, Tartu ülikooli merebioloogia juhtivteadur, georg.martin@ut.ee

Katarina Viik, Keskkonnaministeeriumi teadusnõunik, 626 2949, katarina.viik@envir.ee