2015. a taotlusvooru tulemused

Number Projekti tüüp Stardiprojekt (ST) / Otsinguprojekt (OT)/ Järeldoktori projekt (JD) Taotleja perenimi Taotleja eesnimi Asutus Teema
PUT1003 OT Vissak Tiia Tartu Ülikool Ekspordimustrite holistiline protsessiperspektiiv: teooria arendus ja empiirilised tulemused
PUT1006 OT Gerhold Pille Tartu Ülikool Koosluste fülogeneetilise ja funktsionaalse mitmekesisuse makroökoloogilised ja evolutsioonilised mõjutajad
PUT1015 ST Bondarenko Olesja Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Nanoosakeste interaktsioonid makrofaagidega ja nanoohutus
PUT1017 OT Randlane Tiina Tartu Ülikool Samblike mitmekesisuse mustrid liigi ja geeni tasandil: koosluste kvaliteedi hindamise testimine
PUT1024 OT Väljamäe Priit Tartu Ülikool Tõrksate polüsahhariidide ensümaatiline lagundamine – kiirust piirav etapp ning selle sõltuvus substraadi iseloomust ja sünergistlikest komponentidest
PUT1026 ST Racioppi Antonio Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Universumi Tumeda Sektori Fenomenoloogia
PUT1030 OT Viiding Kristi Tartu Ülikool Humanismi kõrgaeg Liivimaal: David Hilcheni epistolaarpärand keele-, kirjandus-, õigus- ning haridusajaloo allikana
PUT1033 ST Kallip Silvar Tartu Ülikool Tööstuslike mitme-komponentsete struktuuride korrosioonikaitse võimaluste arendamine
PUT1036 ST Hallast Pille Tartu Ülikool Dünaamilised sugu-kromosoomid ja meeste viljatus: uue-generatsiooni lähenemine
PUT1046 ST Seinberg Liis Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut Fe baseeruvate nanoosakeste süntees ja funktsionaliseerimine kõrge tundlikusega magnetresonantstomograafiaks
PUT1049 ST Vahtmäe Ele Tartu Ülikool Optiliste meetodite ja in situ andmete integreerimine hindamaks stressi mõjusid põhjataimestikule ning põhjataimestiku primaarproduktsiooni kliimamuutuste kontekstis
PUT1050 OT Alamäe Tiina Tartu Ülikool Uudsete prebiootikumide ensümaatiline süntees: ensüümide iseloomustamine ja produktide prebiootilise efektiivsuse hindamine
PUT1063 OT Hussainova Irina Tallinna Tehnikaülikool Keraamika kiudude nanovõrgustik sihitute funktsioonidega
PUT1075 ST Lukner Heli Tartu Ülikool Fotoonsete struktuuride modelleerimine, karakteriseerimine ja nende ajalis-ruumilise koste kujundamine
PUT1077 OT Luuk Hendrik Tartu Ülikool Tsitraaditsükli ja oksüdatiivse fosforüleerimise tasakaal normaalsetes ja patoloogilistes tingimustes
PUT1081 ST Omelkov Sergey Tartu Ülikool Kiired protsessid stsintillaatorites: parendades ajalist lahutust
PUT1088 ST Kogermann Karin Tartu Ülikool Haavaravis kasutatavate mitmeosaliste antibakteriaalsete nanofiiberkatete disain ja valmistamine
PUT1093 OT Päivärinta Lassi Juhani Tallinna Tehnikaülikool Stohhastilised meetodid pöördülesannete käsitlemisel rõhuasetusega fraktsionaalse difusiooni mudelitele
PUT1096 ST Šutka Andris Tartu Ülikool Muudetavate optiliste omadustega fotoonilised hübriidmaterjalid
PUT1107 ST Ivaništšev Vladislav Tartu Ülikool Ioonse vedeliku–elektroodi piirpinna suure tootlikkusega arvutuslik disain: kombineeritud arvutuslik ja eksperimentaalne lähenemisviis
PUT1112 ST Vurm Indrek Tartu Observatoorium Akretsioon magnetiseeritud neutrontähtedele
PUT1125 ST Kõiv-Vainik Margit Tartu Ülikool Puhastus-tehismärgalade protsessipõhine uurimine ja innovatiivsete tehnoloogiate tõhustamine
PUT1130 ST Spuul Pirjo Tallinna Tehnikaülikool Helicobacter pylori poolt indutseeritud invadosoomide roll maksakahjustustes
PUT1133 OT Merilo Ebe Tartu Ülikool Abstsiishappe märkamise ja signaliseerimise raja detailne funktsioneerimine õhulõhe sulgrakkudes
PUT1138 OT Morozov Viatcheslav Tartu Ülikool Venemaa rahvuslik identiteet võrdlevas kontekstis: intersubjektiivse identiteedi andmebaasi loomine
PUT1142 ST Raudla Ringa Tallinna Tehnikaülikool Fiskaalse valitsemise arengud Euroopa riikides: Kriisi mõjud ja tuleviku väljavaated
PUT1146 OT Herrmann Heiko Tallinna Tehnikaülikool Kiudbetoon-komposiidi reoloogia ja selle mõju pragude käitumisele
PUT1149 ST Torop Janno Tartu Ülikool Biopolümeerne voog-kondensaator
PUT1150 OT Pihlainen Kalle Tallinna Ülikool Liigume edasi? Taasühendades kultuuriteooria kolm aluspõhimõtet
PUT1156 OT Andrekson Peter Avo Tallinna Tehnikaülikool Ebalineaarsed fiiber-optilised sidesüsteemid
PUT1160 OT Starkopf Joel Tartu Ülikool Humaniinid – uued võimalused kardiovaskulaarsüsteemi haiguste ravis
PUT1169 OT Kals Jaak Tartu Ülikool Kaugisheemiline eelkohastumus: metaboolsest fenotüpiseerimisest kliiniliste rakendusteni
PUT1170 ST Hiiesalu Inga Tartu Ülikool Arbuskulaar-mükoriissed seened piki kõrgusvööndeid: seosed evolutsiooniliste ja ökoloogiliste protsessidega eri ruumiskaaladel
PUT1176 ST Ibrus Indrek Tallinna Ülikool Digitaalse audiovisuaalpärandi metadata standardite evolutsioon: Mõjud pärandipõhisele innovatsioonile ja kultuurimälu kureerimisele loovtööstuse poolt
PUT1177 ST Org Tõnis Tartu Ülikool Hematopoeetiliste rakkude arengut reguleerivad enhaanser RNAd
PUT1182 ST Täht Kadri Tallinna Ülikool Minu aeg, sinu aeg, meie aeg. Leibkondade ajakasutus – valik või paratamatus?
PUT1197 OT Metsvaht Tuuli Tartu Ülikool Milrinooni toime tsentraalsele ja regionaalsele verevoolule enneaegsetel vastsündinutel peale avatud arterioosjuha ligeerimist
PUT1217 OT Tambets Kristiina Eesti Biokeskus Populatsiooni struktuuri ajaline dünaamika Eesti aladel vana DNA ja kaasaegsete populatsioonide genoomiandmestiku põhjal
PUT1218 OT Annus Epp Eesti Kirjandusmuuseum Rahvuse intiimsus ja kultuuri kujutluspildid: kodu ja kultuur hilisnõukogude Eestis
PUT1221 OT Speek Mart Tallinna Tehnikaülikool Retroelementide ja pikkade mitte-kodeerivate RNAde poolt indutseeritud transkripsioonilise interferentsi molekulaarsed mehhanismid inimese rakkudes
PUT1223 OT Krams Indrikis Tartu Ülikool Millest tuleneb isiksus? Fenotüübilise varieeruvuse väljakujunemine ja adaptiivne väärtus muutlikus keskkonnas
PUT1226 ST Fišel Mark Tartu Ülikool Statistiline Masintõlge Varjatud Struktuuri ja Kontekstiga
PUT1231 OT Lotman Mihhail Tartu Ülikool Eesti värsisemantika kultuurisemiootilises perspektiivis
PUT1239 OT Taba Pille Tartu Ülikool Neurodegeneratiivsete haiguste diagnostilised ja progresseerumist määravad biomarkerid Parkinsoni tõve ja amüotroofilise lateraalskleroosi korral
PUT1260 OT Belahcen Anouar Tallinna Tehnikaülikool Elutsüklit arvestav elektrimootorajamite optimeerimismetodoloogia
PUT1263 ST Kesküla Eeva Tallinna Ülikool Tööohutuse poliitökonoomia tööstuses: sotsiaalantropoloogiline perspektiiv
PUT1266 OT Torsvik Tomas Tallinna Tehnikaülikool Tuule, lainete ja hoovuste koosmõjus mere pinnakihis toimuva transpordi mõõtmine, modelleerimine ja parametriseerimine
PUT1290 ST Starkov Pavel Tallinna Tehnikaülikool Uudne lähenemine valk–valk interaktsioonidele keemilise bioloogia abil
PUT1300 OT Majak Jüri Tallinna Tehnikaülikool Numbrilised meetodid ja algoritmid kaasaegsete komposiit- ja nanostruktuuride projekteerimiseks
PUT1305 OT Pietarinen Ahti-Veikko Tallinna Tehnikaülikool Abduktsioon fundamentaalse ebakindluse ajastul
PUT1317 ST Bahram Mohammad Tartu Ülikool Mulla funktsioonide biogeograafia ja seente funktsionaalsete rühmade evolutsioon kasutades metagenoomikat ja võrdlevat genoomikat
PUTJD566 JD Link Siim Tallinna Tehnikaülikool Biokütuste segutuhkade sulamine
PUTJD570 JD Opermann Signe Tartu Ülikool Sotsiaalse kiirenduse tajumine infoühiskonnas: põlvkondlik perspektiiv
PUTJD578 JD Järvekülg Martin Tartu Ülikool Ristsidestatavatel želatiinfiibritel põhinevad multifunktsionaalsed kolmedimensionaalsed mikrostruktuurid
PUTJD580 JD Tuvikene Tauri Tallinna Ülikool Kõnnitud linnamaastikud: sotsiaalmateriaalsed aspektid jalgsiliikumisest ning selle regulatsioonidest Tallinnas
PUTJD589 JD Scheler Ott Tartu Ülikool BacDrop: rapid technology for BACteria quantification and antimicrobial screening in DROPlets
PUTJD619 JD Pärna Jaan Tartu Ülikool Maailma soode denitrifikatsioon ja metanogenees
PUTJD626 JD Shtaida Nastassia Tartu Ülikool
Valkude ekspressiooni ja lokalisatsiooni reguleerivate multifosforüülimisel baseeruvate moodulite disain