2019. aasta taotlusvooru tulemused

2019. a taotlusvooru tulemuste kokkuvõte

2019. a taotlusvoorus rahastatud uued grandiprojektid:

Rühmaprojektid
Eesnimi Perekonnanimi Uurimisprojekti nimetus Asutus
Alvo Aabloo Mikroskaalas elektroaktiivsed polümeersed aktuaatorid ja sensorid Tartu Ülikool
Ivar Annus Sademeveesüsteemide detsentraliseeritud reaal-aja juhtimise platvorm kliimakindlates tarkades linnades (DEPART) Tallinna Tehnikaülikool
Irina Blinova Tehnoloogia-kriitiliste elementide tööstusliku kasutamise potentsiaalsed ökotoksikoloogilised mõjud Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Arvi Freiberg Kõrgrõhu spektroskoopia kaudu avalduvad fotosünteetiliste ergastuste uued omadused Tartu Ülikool
Riho Gross Humiinainerikaste järvede ekstreemsetele keskkonnatingimustele kohastumise genoomsed mehhanismid ahvenal Eesti Maaülikool
Rainis Haller Banachi ruumide ekstremaalne geomeetriline struktuur ning selle rakendused Lipschitzi funktsiooniruumide, Lipschitzi-vabade ruumide ja tensorkorrutiste uurimisel Tartu Ülikool
Aveliina Helm Elurikkuse maastikuskaalas taastamine ja ajalised viibed ökosüsteemi funktsioneerimises (RESTFUNC) Tartu Ülikool
Oleksandr Husev Laiendatud funktsionaalsusega alalisvoolu ja vahelduvvooluvõrkude jaoks üheaegselt rakendatavad suure jõudlusega elektrilised elektroonilised muundurid Tallinna Tehnikaülikool
Irina Hussainova Bio-replicating Engineering Structures for Tribo-applications (BEST) Tallinna Tehnikaülikool
Kaire Innos Vähiravi ja -tulemite parandamine: reaalandmetele tuginev rahvastikupõhine uuring Tervise Arengu Instituut
Kristjan Juhani Komposiitmaterjalid “keraamika-Fe sulam ” kasutamiseks tingimuste laias diapasoonis Tallinna Tehnikaülikool
Heikki Junninen Kuidas molekulaarsed protsessid muudavad puhtas ja saastunud atmosfääris tekkinud õhuioonid klimaatiliselt olulisteks aerosooliosakesteks. Tartu Ülikool
Mario Kadastik CMS eksperimendi ettevalmistamine kõrge heledusega tööperioodil läbi triggeri uuenduste Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Tõnis Kanger Jätkusuutlike asümmeetrilise sünteesi meetodite arendamine ja rakendamine Tallinna Tehnikaülikool
Kaja Kasemets Antimikroobsed kitosaani nanokomposiidid biomeditsiinilisteks rakendusteks: efektiivsus ja ohutus Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Jaan Kers Puit-bioadhesiiv süsteemide disain parima materjalide koostoime saavutamiseks kestlikes vähekasutatud puiduliikidest valmistatud spoonipõhistes toodetes Tallinna Tehnikaülikool
Marco Kirm Kiirete luminestsentsmaterjalide omaduste parendamine modifitseerides nende elektronstruktuuri Tartu Ülikool
Maia Kivisaar Bakterite evolutsioneerumise molekulaarsed mehhanismid stressitingimustes. Tartu Ülikool
Gerson Klumpp Uurali keelte diskursuspartiklite grammatika Tartu Ülikool
Karin Kogermann Naha- ja haavainfektsioonide ennetuseks ja raviks kasutatavate antimikroobseid peptiide vabastavate ravimkandursüsteemide väljatöötamine Tartu Ülikool
Anneli Kolk Puutetundliku tehnoloogia ja virtuaalse keskkonna ühendatud võimsus sotsiaalse ja kognitiivse defitsiidi ravis lastel (PowerVR). Tartu Ülikool
Kairi Kreegipuu Tähelepanueelne informatsioonitöötlus ajus: seosed seisundite, püsitunnuste ja käitumisega Tartu Ülikool
Arnold Kristjuhan DNA replikatsiooni ja transkriptsiooniga kaasnev genoomi stabiilsuse reguleerimine pagaripärmis. Tartu Ülikool
Kaupo Kukli Takistuslülitusnähtused andmetöötluseks loodud tehismaterjalides Tartu Ülikool
Kristi Kuljus Statistiline modelleerimine varjatud Markovi mudelite abil ning mudelite valideerimine Tartu Ülikool
Dagmar Kutsar Lapsepõlve haavatavus ja haavatav subjektiivsus: interdistsiplinaarne võrdlev vaade Tartu Ülikool
Ivo Leito Üldistatud pH skaala: fundamentaaluuringutest rakendusteni Tartu Ülikool
Margus Lember Sarkopeenia mittealkohol-maksarasvtõve korral: biomarkerite analüüs, seosed teiste haiguste ning soole mikrobiootaga Tartu Ülikool
Urmas Lips Submesomastaapsete protsesside roll okeanograafiliste väljade struktuuri ja suuremastaapse dünaamika kujundamisel Tallinna Tehnikaülikool
Enn Lust Mikro-mesopoorsete materjalide ekspress analüüsi meetodite arendamine Eesti turbast sünteesitud süsinikust superkondensaatorite testimiseks Tartu Ülikool
Aleksandr Luštšik Dopeerimise ja nanostruktureerimise toime spinellstruktuuriga optiliste materjalide kiirgustaluvusele Tartu Ülikool
Fabrizio Maria Maggi Äriprotsesside korralduslik seire Tartu Ülikool
Raili Marling Kriisi tavalisuse kujutamine: diskursus, kirjandus ja pilt Tartu Ülikool
Tõnu Meidla Globaalsed, regionaalsed või kohalikud mõjurid süsiniku isotoopsündmuste tekkepõhjusena Vara-Paleosoikumis Tartu Ülikool
Ebe Merilo Õhulõhede regulatsioon madalas õhuniiskuses ja selle seos abstsiishappe ning temperatuuriga Tartu Ülikool
Reedik Mägi Suuremahuliste genoomika andmete kasutus ja metoodika arendus geneetiliste haigusriskide hinnangute väljatöötamiseks Tartu Ülikool
Lauri Mälksoo Venemaa ja regionaalse rahvusvahelise õiguse konsolideerumine Euraasias Tartu Ülikool
Urmas Nagel Kiraalsete ülijuhtide Kerri spektroskoopia alla 1 THz sagedustel Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Peeter Nõges Orgaaniline fosfor – ‘must kast’ valgala-järve süsteemis Eesti Maaülikool
Tiina Nõges Järvede lämmastikuringe uus tulemine – väljakutsed talvelimnoloogias Eesti Maaülikool
Urmas Nõmmik Piibli Iiobi raamatu tekkelugu nn Iiobi kirjanduse taustal Tartu Ülikool
Ilona Oja Açik Antimon-kalkogeniid õhukesed kiled järgmise põlvkonna pool-läbipaistvatele päikeseelementidele kasutatavad elektrit tootvates akendes Tallinna Tehnikaülikool
Ivika Ostonen-Märtin Juur-risobioomi funktsionaalne kohanemine kliima – ja maakasutusmuutustega, selle mõju juurtoitumisele ja mulla aineringele subarktilistes ja boreaalsetes ökosüsteemides Tartu Ülikool
Arvet Pedas Murruliste tuletistega diferentsiaalvõrrandite ning integraalvõrrandite ja mittekorrektsete ülesannete teoreetiline ja numbriline analüüs Tartu Ülikool
Dominique Peer Ghislain Dr Unruh Turvaline kvanttehnoloogia Tartu Ülikool
Eduard Petlenkov Arukad juhtimismeetodid Tööstus 4.0 jaoks Tallinna Tehnikaülikool
Eva Piirimäe Rahvaste enesemääramine ajaloolises perspektiivis Tartu Ülikool
Ulrike Plath Eesti keskkonnaliikumine 20. sajandil: ideoloogia, diskursid, praktikad Tallinna Ülikool
Sergei Preis Ohtlike vee ja õhu saasteainete lagundamine innovatiivse energiatõhusa kombineeritud impulss-koroona elektrilahenduse ja katalüüsi/fotokatalüüsiga Tallinna Tehnikaülikool
Lassi Juhani Päivärinta Hajumise otsene ja pöördülesanne singulaarse ja mittelokaalse keskkonna korral Tallinna Tehnikaülikool
Meelis Pärtel Vaadeldud ja tume elurikkus taimekooslustes globaalses uurimisvõrgustikus DarkDivNet: seosed looduslike ja inimtekkeliste teguritega ning võimalikud rakendused Tartu Ülikool
Martti Raidal Tumeaine otsingud laialdastest vaatlusandmetest Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Toomas Rang CogniFlow-Cyte: Kognitiivne kiiplaborsüsteem automatiseeritud voolutsütomeetria tarbeks Tallinna Tehnikaülikool
Madis Ratassepp Kvantitatiivsed visualiseerimismeetodid ja efektiivsed signaalitöötlusalgoritmid ultrahelil põhineva mittepurustava kontrolli jaoks Tallinna Tehnikaülikool
Aleksander Rebane Femtosekundiline multifotoonika: Kvantitatiivsest spektroskoopiast kvantoptikani Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Jaanus Remme Ribosoomi RNA modifikatsioonid peptiidsideme moodustumisel Tartu Ülikool
Triinu Remmel Taimede keemiline kommunikatsioon konkurentsi ja herbivooria oludes Eesti Maaülikool
Virve Sarapik Eesti siirdekultuuri arengumustrid (1986–1998) Eesti Kunstiakadeemia
Aleksandr Žarkovski D-vitamiini analoogide terapeutilise potentsiaali uurimine keskendudes meeleoluhäiretele ja rasvumisele Tartu Ülikool
Pille Taba Perifeerse närvisüsteemi haaratus Parkinsoni tõve korral Tartu Ülikool
Toomas Tammaru Võrdlevad uurimused putukatel: kehasuuruse perspektiiv Tartu Ülikool
Kaido Tammeveski Efektiivsed katalüsaatormaterjalid elektrokeemilise energiatehnoloogia rakendusteks Tartu Ülikool
Leho Tedersoo Mikroobide taksonoomilist ja funktsionaalset elurikkust mõjutavad tegurid kliimamuutuste tingimustes Tartu Ülikool
Tõnis Timmusk Aktiivsusest sõltuva geeniekspressiooni regulatsioon närvisüsteemis Tallinna Tehnikaülikool
Raivo Uibo Diabeedi immuunmehhanismid täiskasvanutel Tartu Ülikool
Veiko Uri Erinevate raieviiside mõju ökosüsteemi süsinikubilansile – turberaie versus lageraie. Eesti Maaülikool
Priit Vahter Innovatsiooni komplementaarsused ja tootlikkuse kasv Tartu Ülikool
Ülo Valk Mõistetamatuse mõtestamine rahvausundis: folkloristlikud vaated määramatusele Tartu Ülikool
Eero Vasar Potentsiaalsed biomarkerid esmase psühhoosiepisoodi ja skisofreenia spektrihäire diagnoosimiseks, prognoosimiseks ja ravi mõju hindamiseks: siirdemeditsiiniline lähenemine Tartu Ülikool
Jan Villemson Uued tehnoloogiad hääletamises Cybernetica AS
Stardiprojektid
Eesnimi Perekonnanimi Uurimisprojekti nimetus Asutus
Lauri Aarik Optiliste materjalide suure tiheduse ja kõvadusega faaside teke ja stabiliseerimine Tartu Ülikool
Jasper Adamson Funktsionaalsed makrotsüklid ravimite avastamiseks ja nende transpordiks Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Kaur Alasoo Geenivõrgustike ehitamine suuremahuliste geeniekspressiooni ja genotüübi andmete abil Tartu Ülikool
Hanno Evard Paberipõhise mikrofluiidika arendus: rakenduste viimine laborist välja Tartu Ülikool
Hanna Hõrak Taimede saagikuse ja veekasutuse efektiivsuse tõstmine õhulõhede tiheduse, avatuse ja fotosünteesi üheaegse muutmise kaudu Tartu Ülikool
Arvo Kaldmäe Lameduse omadusel põhinevad sündmuspõhised juhtimisstrateegiad Tallinna Tehnikaülikool
Andres Kurg Prognoos ja fantaasia hilisnõukogude arhitektuuris Eesti Kunstiakadeemia
Mihkel Kõrgesaar Arvutusmudel uudsete kokkupõrkekindlate laevakonstruktsioonide arendamiseks Tallinna Tehnikaülikool
Johann Langemets Suure viilu fenomen Banachi ruumides ning selle rakendused Lipschitzi ruumide uurimisel Tartu Ülikool
Ester Oras Potid ja luud, lipiidid ja proteiinid: muistse toitumise uuringud biomolekulaararheoloogiaga Tartu Ülikool
Souhaib Oueslati Kesteriitsed CZTSSe monoterapulbrid fotoelektrokeemiliseks vee lagundamiseks ja päikesepatareides kasutamiseks Tallinna Tehnikaülikool
Alisa Pankova Loogiline programmeerimine turvalise ühisarvutuse rakendusena Cybernetica AS
Christian Pfeifer Impulsist sõltuvad aegruumigeomeetriad: Kvantgravitatsiooni jäljed ja väljad materjalides Tartu Ülikool
Siim Pikker Foononite ja eksitonreservuaari roll eksitoonsetel tugevsidestatud süsteemidel baseeruvate madala lävendiga laserisarnaste valgusallikate energiaülekande protsessides Tartu Ülikool
Mario Plaas GLP1 retseptori agonisti Liraglutiidi ja NRF2 aktivaator RTA-408 teraapia neurodegeneratiivsete sümptomite leevendamiseks Wolframi sündoomi roti mudelis Tartu Ülikool
Anton Rassõlkin Isejuhtiva elektrisõiduki veoajami digitaalne kaksik Tallinna Tehnikaülikool
Rocio Rojas Hernandez Suurendatud ning häälestatav luminestsents fosforipõhistes nanostruktuursetes kiledes (EWANUFILMs) Tallinna Tehnikaülikool
Tuul Sepp Ökotoksikoloogiline uurimus vähikaitse evolutsioonist: Läänemere lestade (Platichthys spp) kohastumused onkogeenses keskkonnas Tartu Ülikool
Martin Thalfeldt Uue generatsiooni dünaamilised meetodid kütte- ja jahutussüsteemide dimensioneerimiseks vahelduva kasutusega hoonetes Tallinna Tehnikaülikool
Kaspar Tootsi Endoproteesimise mõju kardiovaskulaarsele ja metaboolsele riskile Tartu Ülikool
Aurele Toussaint Mageveekalade funktsionaalse mitmekesisuse optimeerimine: ajaloolised mustrid ja inimtegevuse mõju Tartu Ülikool
Andero Uusberg Emotsionaalse ümbertõlgendamise psühholoogilised mehhanismid Tartu Ülikool
Agne Velthut-Meikas Geeniekspressiooni regulatsioon munasarjade granuloosrakkudes ja selle olulisus viljakusele Tallinna Tehnikaülikool
Järeldoktoriprojektid
Eesnimi Perekonnanimi Uurimisprojekti nimetus Asutus
Martin Aidnik Ülikool kui avalikkus avaliku sotsioloogia jaoks Tallinna Ülikool
Maris Alver Südame isheemiatõve geneetilise riskiskoori täpsustamine haigusseoseliste molekulaarsete radade põhjal Tartu Ülikool
Marta Berholts Fotoindutseeritud efektid atomaarsetes ja molekulaarsetes süsteemides Tartu Ülikool
Priit Eek Kromatiini komplekside struktuuriuuringud Tallinna Tehnikaülikool
Reet Hiiemäe Usundipõhiste hirmude ja kaitsemehhanismide tänapäevased dünaamikad: massihüsteeriatest subjektiivse heaoluni Eesti Kirjandusmuuseum
Mihkel Ilisson Redoks-lülitiga rotaksaanide süntees ja nende sidumine kulla pindadele Tartu Ülikool
Marko Kass Käitumuslikud ja sotsiaalsed biomarkerid vasika haiguste avastamisel Eesti Maaülikool
Rain Kipper Tumeaine uurimine kasutades tähejugade asümmeetriat Tartu Ülikool
Aleksandr Klepinin Kasvaja tüvirakkude hävitamine rinnavähis kui uut tüüpi ravistrateegia Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Triin Lauri Hariduspoliitika disain, kujundamine ja mõjud: oskuste režiimid ja nende väljakutsed Balti riikides (EduPolB3) Tallinna Ülikool
Jaanus Liigand DeepMet: Süvaõppe rakendamine metaboliitide identifitseerimiseks Tartu Ülikool
Sambeet Mishra Energiasüsteemide optimaalne planeerimine ja käitamine virtuaalses elektrijaamas Tallinna Tehnikaülikool
Miina Norvik Läänemeresoome keelte struktuurijoonte püsivus ja muutuvus keelekontaktide valguses Tartu Ülikool
Aigar Ottas Geneetiliste, metaboloomsete ja kliiniliste biomarkerite kasutamine läbi masinõppe mudelite kardiovaskulaarhaiguste tekke riski hindamiseks ja ennustamiseks Tartu Ülikool
Rasmus Palm Neutron hajumise ja müüon-spinn rotatsiooni meetodid kompleksmetallhüdriid/süsinik komposiitmaterjalide vesiniku salvestamise võime uurimiseks Tartu Ülikool
Joonas Pärn Põhjavees esineva põllumajandusliku nitraadi reostuse geokeemiline areng ja vanus ning selle mõju põhjaveest sõltuvate pinnaveekogude seisundile Tallinna Tehnikaülikool
Ülo Reimaa Lõdvad monoidilised struktuurid ning küsimused pool-Abellikus raamistikus Tartu Ülikool
Margot Sepp Ammooniumlämmastiku dünaamika avavees ja vastastikmõju orgaanilise aine lagundatavusega eutroofsetes järvedes Eesti Maaülikool
Silver Sepp Tahkete energiakandjatega uue põlvkonna läbivooluakud Tartu Ülikool
Marju Tamm Pikoplanktoni roll soojeneva maailma järvedes Eesti Maaülikool
Hanna Vihma Pitt-Hopkinsi sündroomi geeniteraapia prekliinilise lähenemisviisi väljatöötamine Tallinna Tehnikaülikool

Näiteid 2020. aastal alustavatest uurimisprojektidest