2018. aasta taotlusvooru tulemused

Järeldoktoriprojektid

Eesnimi Perekonna- nimi Uurimisprojekti nimetus Asutus
Merle Muru Rannikumuutused: Põhjamere lõunaosa maastike ja kiviaja inimasustuse modelleerimine Tartu Ülikool
Sirgi Saar Geneetilise mitmekesisuse mõjud konkurentsile, taimedevahelisele äratundmisele ja nende tagasiside ökosüsteemi omadustele Tartu Ülikool
Maksim Ošeka Fotokatalüütiline koht-selektiivne C(sp3)-H amineerimine pidevas voolus Tallinna Tehnikaülikool
Heiki Erikson Temperatuuri ja pH mõju uurimine hapniku redutseerumise reaktsioonile Tartu Ülikool
Kaido Lätt Singulaarsed murrulist järku tuletistega integro-diferentsiaalvõrrandid Tartu Ülikool
Aigar Niglas Kasvuhoonegaaside emissioon taastatud endiselt turbakaevanduse alal ning selle emissiooni sõltuvus taimkatte tüübist Tartu Ülikool
Kristjan Pilt Uue optilise sensori arendamine vastsündinute tserebrospinaalvedeliku pulsatsioonide pidevaks jälgimiseks hüdrotsefaalia korral Tallinna Tehnikaülikool
Sander Pajusalu Kodeeriva DNA lähedased variatsioonid kui haruladaste geneetiliste haiguste põhjuslikud tegurid Tartu Ülikool
Mart Kals Madala sagedusega ja harvade geenivariantide roll südame isheemiatõve geneetikas ja nende mõju inimese tervisele Tartu Ülikool
Maria Tamm Vaimse väsimuse mõju kehalisele sooritusvõimele: tajutud pingutuse roll Tartu Ülikool
Tiia Drenkhan
Biotõrje rakendamine metsanduses ning viiruste mõju tõrje efektiivsusele
Eesti Maaülikool
Krista Lepik Mäluasutuste töötajate töörütmid kiireneva ja tiheneva sotsiaalse aja kontekstis Tartu Ülikool
Sven-Erik Soosaar Protoeuroopa substraat lõunaläänemeresoome keelte sõnavaras Eesti Keele Instituut
Mari-Liis Madisson Strateegiliste vandenõunarratiivide semiootilise analüüsi perspektiivid Tartu Ülikool

Stardiprojektid

Eesnimi Perekonna- nimi Uurimisprojekti nimetus Asutus
Velle Toll Tööstusemissioonidest saastunud pilved aitavad mõista inimtegevuse kliimamõju Tartu Ülikool
Santa Veikšina Frizzled retseptorite signaaliülekande süsteemi uurimine fluorestents meetoditega. Tartu Ülikool
Kaspar Valgepea Suureskaalaline gaasi-fermenteerivate atsetogeenide genotüüp-fenotüüp seoste süsteemidebioloogiline kvantifitseerimine Tartu Ülikool
Angeliki Eirini Chounta Masinõppe ja õpianalüütika kombineerimine pakkumaks arvutitugisteks õpitegevusteks personaalset suunavat toestamist Tartu Ülikool
Charlie Stark Intramolekulaarse elektrivalja kvantitatiivne mõõtmine kasutades DNAsse interkaleeruvaid organo-metallilisi sensoreid Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Olli-Pekka Aukusti Smolander Puidu moodustumiseks vajalike geenide ning neid reguleerivate faktorite tuvastamine genoomika abil. Tallinna Tehnikaülikool
Carlos Perez Carmona Adaptiivse maastiku kaardistamine globaalsel skaalal: funktsionaalsete tunnuste ja funktsionaalse samaväärsuse roll liikide kohastumisel ja ökosüsteemide funktsioneerimisel Tartu Ülikool
Villem Aruoja Erineva toimemehhanismiga keskkonnamürkide mõju vetikakooslustele Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Ivar Kruusenberg Liitiumioonakude jäätmetest metalloksiidsete katalüsaatormaterjalide valmistamine metall-õhk patareide ja kütuseelementide tarvis Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Margus Leppik Pseudouridiinide bioloogiline funktsioon eukarüootide mRNAs Tartu Ülikool
Juha Matti Linnanto Energia ülekanne rohelise väävelbakteri fotosünteesis Tartu Ülikool
Nadežda Kongi Uudsetel metallorgaanilistel koordinatsioonivõrestikel põhinevad multifunktsionaalsed elektrokatalüsaatorid energia muundamiseks ja salvestamiseks Tartu Ülikool
Piret Pikma Uudsete molekulaartehnoloogia mudelpindade analüüs Tartu Ülikool
Alar Konist Aktiveerimistingimuste mõju poorse süsiniku valmistamisel põlevkivist Tallinna Tehnikaülikool
Andrii Chub Alalispingemuundurid ülisuure reguleerimisvahemiku ja veajärgse töövõimega Tallinna Tehnikaülikool
Sofiya Aydinyan Supertugeva ja kergekaalulise keraamika 3D printimine järgmise põlvkonna kõrgtemperatuursete materjalidena Tallinna Tehnikaülikool
Taavi Lehto Uudsete splaissingut moduleerivate antisense oligonukleotiidide arendamine krooniliste põletilikuliste haiguste raviks Tartu Ülikool
Aleksandr Peet Pideva glükoosi monitoorimise kliiniliste rakenduste profiili laiendamine Tartu Ülikool
Janek Vilisaar Reetina periflebiit kui polüskleroosi subfenotüübi ja prognostiline marker Tartu Ülikool
Klari Noormets Ravimresistentne epilepsia lapseeas: haigestumus, levimus, struktuur ja etioloogia Eestis Tartu Ülikool
Kerli Mõtus Piimalehmade praakimine ja hukkumine kaasaegsetes kõrgetoodangulistes piimakarjades – multidistsiplinaarne uuring Eesti Maaülikool
Karmen Toros Tõhus osalusdiskursus: osalejate kogemused kaasatusest lastekaitse hindamiste praktikates Tallinna Ülikool
Pirko Tõugu Autobiograafiline mälu erinevatelt tasanditelt vaadatuna: selle areng hilisemas (lapse) eas ning seosed õppimisega mitteformaalses kontekstis Tartu Ülikool
Geda Paulsen Eesti keele sõnaliikide kategooriad korpusanalüüsi valguses Eesti Keele Instituut

Rühmaprojektid

Eesnimi Perekonna- nimi Uurimisprojekti nimetus Asutus
Kristjan Kannike Uue füüsika otsingud mitmekanalilises astronoomias Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Tanel Tenson Valgusünteesiga seotud protsessid vaadatuna bakteripopulatsioonide heterogeensuse seisukohalt Tartu Ülikool
Hannes Kollist Sulgrakkude CO2 signalisatsiooni selgitamine põuakindlate taimede disainimiseks Tartu Ülikool
Jörg Dr Pieper Valkude dünaamika ja struktuuri funktsionaalne asjakohasus uurituna neutronhajumisega Tartu Ülikool
Anneli Kruve-Viil Süntees laetud tilkades Tartu Ülikool
Asko Uri Uudsete bioloogiliste ja luminestsentsomadustega orgaaniliste materjalide moodulkonstrueerimine Tartu Ülikool
Mart Loog Sünteetiliste multifosforüülitavate signaalivõrgustike kasutamine rakuvabrikutes Tartu Ülikool
Siim Veski Keskkonnategurite mõju pärastjääegse taimkatte levikule: paleoökoloogiline rekonstruktsioon ja modelleerimine (TrackLag) Tallinna Tehnikaülikool
Ülo Niinemets Krüptogaamide kasvav roll ökosüsteemide produktiivsuses soojenevas ja niiskenevas kliimas Eesti Maaülikool
Tomi Sebastian Koivisto Gravitatsiooni kalibratsiooniteooria: ühendamine, laiendused ja fenomenoloogia Tartu Ülikool
Kalle Kirsimäe Fosfori roll Maa hapnikulise atmosfääri tekkimisel Tartu Ülikool
Gunnar Nurk Uudsed väävlit taluvad elektroodid pööratava funktsionaalsusega tahkeoksiidelemendile Tartu Ülikool
Tiit Kutser Mikroskaalast globaalprobleemideni – kaugseire meetodite rakendamine erinevates teadusuuringutes Tartu Ülikool
Ülo Mander Kasvuhoonegaaside vood märgalades lokaalsest globaalseni – kliima soojenemise ja maakasutuse mõju Tartu Ülikool
Riina Aav Supramolekulaarsed kohandatavad kiraalsuse sensorid Tallinna Tehnikaülikool
Jaak Truu Nafta biolagunemisega seotud mikrobioom Läänemeres Tartu Ülikool
Christian Veelken Higgsi bosoni uurimine tau leptoni lagunemiskanalis Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Yury Orlovskiy Haruldaste muldmetallide lisandioonide klastrite põimolekute spektroskoopia kvantarvutite jaoks Tartu Ülikool
Vitali Sõritski Sensormaterjalid molekulaarselt jäljendatud polümeeridest meditsiiniliseks diagnostikaks ja keskkonnaseireks Tallinna Tehnikaülikool
Targo Kalamees Seespoolse lisasoojustuse, ehitusniiskuse ja efektiivsete piirdetarindite niiskusturvalisus Tallinna Tehnikaülikool
Muhammad Mahtab Alam Tagasisidestatav andmevahetussüsteem kõrge reaktiivsusega abistava neuromuskulaarse stimulatsiooni võimaldamiseks Tallinna Tehnikaülikool
Artu Ellmann Geoidi iteratiivne modelleerimine rannikualal kaasates satelliitaltimeetriat ning kohapealseid kontroll- ja mudelandmeid Tallinna Tehnikaülikool
Pärt Peterson Tsentraalne immuuntolerantsus Tartu Ülikool
Allen Kaasik Mitokondrite düsfunktsioon aksonaalse kahjustuse korral Tartu Ülikool
Jaan Eha Arterite ateroskleroosi funktsionaalne, metaboloomiline ja geneetiline profileerimine. Uudsete riski hindamise algoritmide juurutamine kliinilises praktikas. Tartu Ülikool
Katrin Õunap Haruldaste kaasasündinud lihashaiguste ja neurometaboolsete haiguste diagnostika ja levimus. Tartu Ülikool
Kaia Palm Metaboolseid ja närvihaigusi ühendavad molekulaarsed ja immunoloogilised protsessid Protobios OÜ
Neeme Tõnisson Geenivariantide funktsionaalne tähendus sekkumist võimaldavate pärilike terviseriskide hindamisel Tartu Ülikool
Tanel Kaart Eesti piimaveisetõugude geneetiline struktuur ja selle dünaamika viimastel aastakümnetel Eesti Maaülikool
Tiit Tammaru Ruumilise eraldatuse nõiaringi geograafiline analüüs Tartu Ülikool
Hannes Palang Maastikuline lähenemine rurbaansusele Tallinna Ülikool
Margit Keller Eesti energia-, transpordi- ja telekommunikatsioonisüsteemide ümberkujundamine Teise Suure Siirde lävel Tartu Ülikool
Anneli Kaasa Ajakohased kultuuri mõõdikud riigi ja regiooni tasandil Tartu Ülikool
Helle Metslang Pragmaatika grammatika kohal: subjektiivsus ja intersubjektiivsus eesti keele registrites ja tekstiliikides Tartu Ülikool
Marten Seppel Ümberkorraldustele aluste loomine. Muutuste poliitilised ja majanduslikud argumendid Läänemere ruumis varauusajal Tartu Ülikool
Igor  Pilshchikov Ümber maailma ja tagasi: Eesti semiootika retseptsiooni tüpoloogia maailmas Tallinna Ülikool
Endla Lõhkivi Interdistsiplinaarse teadustöö filosoofiline analüüs Tartu Ülikool
Kalevi Kull Semiootiline sobivus kui biokultuurilise diversiteedi mehhanism: ebastabiilsus ja kestlikkus uutes keskkondades Tartu Ülikool