Institutsionaalse uurimistoetuse KKK

Kuidas viidata publikatsioonides IUTile ja PUTile? 

This work was supported by institutional research funding IUT (IUTi number) of the Estonian Ministry of Education and Research.

This work was supported by the Estonian Research Council grant PUT (PUTi number).

Tuumiktaristu puhul: Funding for facilities used in this research was provided by the core infrastructure support IUT (IUTi number) of the Estonian Ministry of Education and Research.

Oluline on viitamise puhul 2 asja: viide rahastajale (HTM või ETAg) ning projekti number. Tulenevalt kirjastaja nõuetest võib tekst ka varieeruda, kuid viitamine nendele 2 tunnusele on kohustuslik.

Millisest allikast pärineb taotlusvormis esitatud informatsioon järeldoktorite juhendamise kohta?
Millise koha peal peab ETISe vormis kajastuma  olema järeldoktorite juhendamine?

Informatsioon pärineb ETIS-est ja  puudutab juhendatud järeldoktorante. ETIS-es andmebaasis on   kirjeldatud järeldoktorid, kes on konkreetsete riiklike järeldoktoreid rahastavate rahastamisinstrumentide kaudu (ERMOS, Mobilitas, riigieelarveline JD) tulnud Eestisse ja kellel on projektides märgitud juhendaja. Nende järeldoktorite kohta, kes ei ole seotud konkreetse juhendajaga, tuleb info kirjeldada kommentaari lahtris,  need automaatselt taotlusesse ei lisandu. Vajadusel  saab kõik täpsustused ja selgitused lisada ETIS-es tekstikasti.

IUT taotluse eelarve koostamise juhendi põhimõtete kohaselt võiks taotlus olla arvestuslikku ühikut arvestades suurusjärgus  500 000 – 600 000 eurot, aga võttes arvesse väljaöeldud mõtet, et pole mõistlik taotleda kordades suuremat summat kui lõppeva SF teemade summa, siis millest lähtuma peaks?

Ühelt poolt peab tagama, et säiliks asutustes teemade mitmekesisus, järjepidevus, teiselt poolt tuleb järjest juurde väga kõrge kvalifikatsiooniga teadlasi, uusi teadlasgruppe ja teemasid. Oluline on ka teema olulisus Eesti jaoks. Arvestus on näidanud, et eksperimentaaltaustaga valdkonnas maksab teaduri koht umbes 50 000 eurot aastas. Selle alusel saab arvestada taotluse ligikaudset suurust.

On arusaadav, et kui vahendeid pole, tuleb taotlusi vähenda. Kui teema täitjateks  märkida  6 või rohkem kvalifitseeruvat täitjat ja sellest tulenevalt  oleks taotletav summa oluliselt suurem kui lõppev SF teema,  kas see on kuidagi karistatav? Kus on reaalsustaju koht?

Karistatud ei ole kedagi. Mingit algoritmi siin ei ole. Ei ole nii, et kes küsib rohkem, sellele rohkem antakse. Kõik otsused on olnud konkreetse juhtumi põhised.

Kui inimese tööleping lõpeb ülikoolis käesoleval aastal, kas siis asutus peab kuidagi kinnitama, et rahastuse saamisel on töökoht tagatud? Millises vormis peab olema kinnituskiri?

IUT toetust taotleb asutus ja asutus planeerib oma töökohtade struktuuri. Kinnituskirja tegema ei pea. Asutus kinnitab taotluse esitamisega,  et juhul kui taotlus osutub edukas, siis ta võtab need inimesed tööle.

Kas inimest saab panna IUT taotluses põhitäitjaks, kui tal puudub hetkel töö- ja elukoht Eestis?

IUT taotleb asutus. See ei ole inimese töö- ja elukohaga seotud. Kui asutus tahab kaasata taotlusesse inimest, kes taotlemise hetkel ei ole asutusega töösuhtes, siis peab olema inimese kinnituskiri, et taotluse  edukas osutumise korral asub ta asutuses tööle.

Keda panna põhitäitjaks, keda täitjaks? Kas projekti täitjad peavad olema esitatud nimeliselt?

Hinnatakse meeskonna kvaliteeti. Tuleb nentida, et rahastuse on saanud need meeskonnad, kus on parimate teadusnäitajatega liikmed, kellede pädevused üksteist toetavad.Täitjad ei pea olema toodud nimeliselt. See on võimalus neid uurimisteemaga siduda. Põhitäitjad on nimeliselt. Töö ja meeskond peavad olema kooskõlas ja vastavuses.

Kas ja kuidas saab vahearuannetes  põhitäitjaid muuta? Mismoodi on see on praeguse taotlusvooruga seotud? Mismoodi see protsess peaks käima?

Jätkutaotlus esitatakse järgmisel aastal. Kui on toimunud olulisi muudatusi täitjate koosseisus, siis need esitatakse vahearuandes.

ETIS-e vormis on selleks lahter olemas.

Kui taotletud summast määratakse toetus poole või rohkem kordi väiksem, siis selle eest ei ole võimalik kõiki taotluses näidatud projekti täitjad tööle võtta. Kui nad nüüd projektist välja, kas siis väheneb ka rahastus projektile?

Otsustamisel hinnati taotlejate meeskonda.  See ei ole omavahel seotud, et automaatselt raha väheneb. Sellist seost, et inimeste välja arvamine täitjate hulgast vähendab automaatselt teema finantseerimist ei ole kunagi olnud. Jätkutaotluses esitatud vähendatud mahus tegevusplaan ja/või muudetud meeskond kuulub aga uuesti hindamisele. Hindamistulemustest sõltub edasise rahastuse maht ja/või asutusele esitatavad tingimused.

Tahaks nõuennet, kas kirjutada taotlust lähtudes sõnast institutsionaalne või kirjutada kui teadusprojekti? Need on osaliselt kattuvad erinevad asjad. Mis vormingus peab see olema – kas Work Package?

Kõige lihtsam on mõelda ennast retsensendi olukorda, milline informatsioon on oluline. Millised on eesmärgid, milliste vahendite, meetoditega seda saavutatakse, kes vastutab mille eest, milline on tööde järjekord, selgelt struktureeritud, lühidalt. Mida selgemalt, konkreetsemalt on paika pandud tegevused, eesmärgid, tegevuste omavaheline seos ja järgnevus,  põhitäitjate roll nende tegevuste elluviimisel, ajaplaan etappide kaupa, seda lihtsam on retsensendil taotlust hinnata.

Kuidas kujuneb taotluse lõpphinne?

Taotluse lõpphinne kujuneb 1.-4. hindamiskriteeriumi hinnete summeerimisel. 1.-2. kriteeriumi hinnatakse 5-punktisel skaalal, 3-4. kriteeriumi hinnatakse 3-punktisel skaalal ning asutuste poolt oluliseks märgitud teemadele lisatakse siin 2 punkti. Seega asutuse poolt oluliseks märgitud teemade puhul on võimalikuks lõpphindeks kuni 18, teiste teemade puhul kuni 16 punkti.

Kes peab täitma vahearuannet?

Vahearuande täidavad need uurimisteemade juhid, kes soovivad teha muudatusi põhitäitjate koosseisusus ja arvus. Vahearuande esitamise kohustus on ka uurimisteemadel, kellele on eelneva aasta rahastamine määratud tingimuslikult.

Kus ja kuidas saab täita vahearuannet?

Vahearuande väljad on integreeritud jätkutaotluse vormi. Vahearuande väljad  on seega kohustuslikud täita vaid vahearuannet esitavatele uurimisteemade juhtidele (teistele ei ole nende täitmine kohustuslik!): a) „Tingimuslikult uurimistoetuse eraldamisel esitatud tingimuste täitmise kirjeldus“ (sakis „Üldandmed“); b) „Muudatused põhitäitjate koosseisus ja arvus“ (sakis „Isikud“); c) „Juhul, kui taotletakse muudatusi põhitäitjate koosseisus, siis kirjeldada, kuidas on tagatud uurimisteema eesmärkide täitmine ja jätkusuutlikkus“ (sakis „Isikud“);  d) sakk „Taristu“ väljadega „1. Uurimisteemaga seotud taristu olemasolu ja selle kasutamine uurimisteema täitmisel“ ja „2. Uurimisteemaga seotud taristu taotletav täiendamine“

Kus ja kuidas saab täita aastaaruannet?

Aastaaruande väljad on integreeritud jätkutaotluse vormi:  a)  sakis „Eelarve“, b) summaarne teadustöötajate täistööaja ekvivalent – kuvatakse eraldi sakina „Personali koondarvestus“.

IUT-i põhitäitjalt, vastutavalt täitjalt on nõutud teaduskraad, kas tugeva h-indeksiga teadusmagister kvalifitseerub?

Uurimisteema põhitäitja peab olema tunnustatud teadlane, kellel on Eesti teaduskraad või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon, kui teadusmagister on oma teadustöö näitajatelt nähtaval rahvusvahelisel tasemel, siis probleemi ei ole.

Kas kraadiõppurid on vaja taotlusesse nimeliselt üles lugeda?

Nimeliselt üles lugeda ei ole vaja, aga kui kraadiõppur tahab näidata, et tema uurimisteema on seotud IUT-ga, siis võib teda nimeliselt lisada teema täitjate hulka.

Kas kraadiõppuritele võib eelarves planeerida tasu täitja arvestuslikus mahus 19 200 eurot?

Ei, kraadiõppuritele makstavaid stipendiume eraldi ei taotleta ja eraldata, stipendiumideks on võimalik kasutada personalikuludeks eraldatavat raha.

Kas doktorantidele võib täitjatena planeerida töötasuks 19 200 eurot?

Kui doktorant on uurimisteemas täitja (muu teadustöötaja, õppejõud või administratiivtöötaja, kellel on Eesti teaduskraad või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon, tehnik või abitöötaja, kelle töötasu kaetakse täielikult või osaliselt antud uurimisteema vahenditest) ning temaga on töö tegemiseks sõlmitud leping, siis jah.

Kas ka KBFI saab stipendiume maksta?

Eesti Teadusagentuuri hinnangul ei saa maksta tulumaksuvaba stipendiumi, sest KBFI ei ole õppeasutus Eesti Vabariigi haridusseaduse mõistes. Maksuküsimustes on siiski siduvate seisukohtade andjaks Maksu- ja Tolliamet.

Kui suur on optimaalne doktorantide arv teema kohta? Kui on 10 doktoranti nooremteadurina tööle võetud, kas siis hindamisnõukogu ei vaata sellele halvasti, et doktorantide arv liiga suur?

ETAg ei saa anda sellelaadilist universaalset hinnangut kõikidele teemadele. Kraadiõppurite uurimisteema täitmisse kaasamise ulatuse vajadus ja optimaalne põhjendatus on iga konkreetse juhtumi põhine.

Kas teadus- ja arendusasutus, kel omal üliõpilasi pole, võib maksta stipendiumi näiteks välisülikooli üliõpilasele?

Eesti Teadusagentuuri hinnangul ei saa maksta tulumaksuvaba stipendiumi, sest selline T&A asutus ei ole õppeasutus Eesti Vabariigi haridusseaduse mõistes. Maksuküsimustes on siiski siduvate seisukohtade andjaks Maksu- ja Tolliamet.

Kuidas, mis alustel on moodustatud valdkondlikud ekspertkomisjonid?

ETAG-i juhatuse käskkirjaga, vt https://www.etag.ee/teadusagentuur/hindamisnoukogu/valdkondlikud-ekspertkomisjonid/

Kuidas otsitakse, valitakse väliseksperte? Kuidas garanteeritakse, et retsensendid on kompetentsed?

Seda protseduuri on põhjalikult kirjeldatud IUT menetlemise juhendis, vt https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2012/05/IUT-uurimistoetuse-taotluste-menetlemise-kirjeldus-2013-02-28.pdf

Kas mõttekam oleks taotleda rahastust osakoormusega põhitäitjatele + täitjatele või pigem täiskohaga põhitäitjatele? Kas taotluses on mõttekas kirjutada kõik arvestuslikud põhitäitjate kohad täis?

Taotlus on mõeldud eelkõige selleks, et tagada asutuse järjepidevus ja jätkusuutlikkus mingis teadusvaldkonnas. Seega tuleb lähtuda eelkõige sellest, et teemasse kaasatud põhitäitjate ja teiste täitjatega tagada teema kõrge kvaliteet, selle rahvusvaheline konkurentsivõime, samuti jätkusuutlikkus. Lisaks sellele on oluline, millise spetsiifilise kompetentsiga põhitäitjad panustavad teema elluviimisesse, ning nendest kriteeriumitest lähtudes teha otsused nii põhitäitjate kui ka teiste täitjate arvu suhtes (meeskonna optimaalne suurus ja tasakaalustatus).

Kui IUT põhitäitjateks on professorid, dotsendid, kas nende töötasu võib 100% ulatuses IUT-st tulla? Kui täitjaks on õppejõud, kas ka tema personalikulu arvestatakse 19 200 eurot?

Professorid, dotsendid jt õppejõuna töötavad inimesed saavad oma töötasu õppeülesannete täitmise eest. Kui nad on kaasatud uurimisteema täitmisse, siis on neile võimalik maksta täiendavat tasu uurimisteemaga seotud teadustöö tegemise eest. 19 200 eurot on täitja arvestuslik personalikulu, olenemata sellest, kas uurimisteema täitjaks on teadustöötaja või õppejõud.

Kas IUT põhitäitja saab taotleda PUT-i? Kas IUT vastutav täitja saab taotleda PUT-i?

IUT põhitäitja ei osale institutsionaalse uurimistoetusega finantseeritaval perioodil ühegi teise institutsionaalse uurimistoetusega finantseeritud uurimisteema täitmises ei juhi ega põhitäitjana.

PUT juht ei saa toetuse perioodil olla teise personaalse uurimistoetuse uurimisprojekti juhiks või täitjaks, IUT juhiks või põhitäitjaks või SF teema juhiks või põhitäitjaks.

PUT täitja ei saa toetuse perioodil olla teise personaalse uurimistoetuse juhiks või täitjaks, IUT teema juhiks või põhitäitjaks, SF teema juhiks või põhitäitjaks.