Valminud uuringud (RITA2)

 

 

 

 

Teadmistepõhise poliitikakujundamise toetamise käigus on Eesti Teadusagentuuri toel valminud järgmised rakendusuuringud:

Uuringu läbiviija Uuringu pealkiri Link aruandele ja ETIS-esse
1. Balti Uuringute Instituut
(tellija Haridus- ja Teadusministeerium)
Analüüs infotehnoloogiliste võimaluste rakendamisest noorsootöös Uuringu aruanne Tartu Ülikooli veebis
Andmed ETIS-es
2. Balti Uuringute Instituut
(tellija Haridus- ja Teadusministeerium)
Eesti keeleseisund Uuringu aruanne Tartu Ülikooli veebis
Andmed ETIS-es
3. Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis
(tellija Haridus- ja Teadusministeerium)
Eesti kutseõppeasutuste tugisüsteemide analüüs: olukorra kaardistus, võimalused ja väljakutsed tugisüsteemi rakendamisel katkestamise ennetusmeetmena Uuringu aruanne
Andmed ETIS-es
4. Balti Uuringute Instituut ja Eesti Inimõiguste Keskus
(tellija Haridus- ja Teadusministeerium)
Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas Uuringu aruanne
Andmed ETIS-es
5. Tartu Ülikool (tellija Haridus- ja Teadusministeerium) Eesti ja vene õppekeelega koolide 15-aastaste õpilaste teadmiste ja oskuste erinevuse põhjuste analüüs Uuringu aruanne
Andmed ETIS-es
6. Ernst & Young Baltic AS (tellija Haridus- ja Teadusministeerium) Gümnaasiumi matemaatika ainekava rakendumine Uuringu aruanne HTM-i veebis
Andmed ETIS-es
7. Tartu Ülikool (tellija Haridus- ja Teadusministeerium) Eesti koolides kasutatavate erinevate hindesüsteemide rakendamine õpilase arengu toetamiseks Uuringu aruanne HTM-i veebis
Andmed ETIS-es
8. Tartu Ülikool
(tellija Justiitsministeerium)
Hariduse valdkonna korruptsiooniriskid ja pettused Uuringu aruanne
Andmed ETIS-es
9. Tartu Ülikool
(tellija Justiitsministeerium)
Kuriteoohvrite kaitse ja kohtlemise uuring Uuringu aruanne
Andmed ETIS-es
10. Poliitikauuringute Keskus Praxis (tellija Justiitsministeerium) Tõsiste käitumisprobleemidega lastele suunatud teenuste analüüs Uuringu aruanne
Andmed ETIS-es
11. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (tellija Justiitsministeerium) Alkoholist põhjustatud tervisehäirete ja
käitumisriskide vähendamine: alkoholi ja alkoholisurrogaatide tarvitamise tagajärjel tekkivate ainevahetusproduktide (metaboliitide) uuring
Uuringu aruanne
Andmed ETIS-es
12. Tallinna Tehnikaülikool
(tellija Kaitseministeerium)
Cyber Range Library study (küberharjutusväljaku õppeteek) Uuringu aruanne
Andmed ETIS-es
13. Cybernetica AS (tellija Kaitseministeerium) Krüptograafia majandusharu arenguvõimalused Eestis Uuringu aruanne
Andmed ETIS-es
14. Advokaadibüroo NOVE OÜ
(tellija Keskkonnaministeerium)
Keskkonnavaldkonna korruptsiooniriske kaardistav ning korruptsiooni ja pettusi vältivate meetmete uuring Uuringu aruanne
Andmed ETIS-es
15. Tartu Ülikool (tellija Keskkonnaministeerium) Finantsgarantii instrumendid kui keskkonnavastutuse tööriistad Uuringu aruanne
Andmed ETIS-es
16. Eesti Veeprojekt OÜ (tellija Keskkonnaministeerium) Kombineeritud sademevee strateegia projekt Uuringu aruanne
Andmed ETIS-es
17. Eesti Muinsuskaitse Selts
(tellija Kultuuriministeerium)
Eesti sõjaajaloolise arhitektuuripärandi kaardistamine ja kasutusvõimaluste analüüs. 19. ja 20. sajand Uuringu aruanne
Andmed ETIS-es
18. Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar (tellija Kultuuriministeerium ja Sotsiaalministeerium Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õppe tööhõive ja lõimumise kontekstis: kvaliteet, mõju ja korraldus Uuringu aruanne
Andmed ETIS-es
19. Eesti Maaülikool
(tellija Maaeluministeerium)
SAK viiruse vastupidavust looduslikus keskkonnas soodustavad tegurid Uuringu aruanne
Andmed ETIS-es
20. Eesti Maaülikool
(tellija Maaeluministeerium)
Putuksiirutajate roll SAK epidemioloogias põhja-parasvöötme tingimustes Uuringu aruanne
Andmed ETIS-es
21. Eesti Maaülikool
(tellija Maaeluministeerium)
Riskide hindamine tervisele ning keskkonnale väetistes sisalduvatest raskemetallidest Uuringu aruanne
Andmed ETIS-es
22. Eesti Maaülikool
(tellija Maaeluministeerium)
Metitsilliinresistentsete stafülakokkide levimus, antibiootikumresistentsus ning levikuteed koertel ja piimaveistel Uuringu aruanne
Andmed ETIS-es
23. Eesti Maaülikool
(tellija Maaeluministeerium)
Majanduslik analüüs – ohtlike taimekahjustajate poolt tekitatavate kahjude hindamine Uuringu aruanne
Andmed ETIS-es
24. Eesti Maaülikool (tellija Maaeluministeerium) Sigade kirurgilise kastreerimise alternatiivide rakendamise majanduslik mõju Uuringu aruanne
Andmed ETIS-es
25. Tartu Ülikool
(tellija Rahandusministeerium)
Pakendite maksustamise analüüs pakendi elutsükli LCA (Life Cycle Assesment) põhjal Uuringu aruanne Tartu Ülikooli veebis
Andmed ETIS-es
26. Tartu Ülikool, Irbis Konsultatsioonid, Hendrikson ja Ko
(tellija Rahandusministeerium)
Arengu ruumiline ja strateegiline kavandamine, sh regionaaltasandi funktsioonid ruumilise arengu suunamisel Uuringu aruanne
Andmed ETIS-es
27. Ernst & Young Baltic AS (tellija Rahandusministeerium) Füüsiliste isikute finantskohustuste andmevahetusmudelite uuring Uuringu aruanne Rahandusministeeriumi veebis
Andmed ETIS-es
28. PricewaterhouseCoopers Advisors
(tellija Rahandusministeerium)

Aktsiisipoliitika riskid, võimalused ja mõju majanduskeskkonnale piirikaubanduse tingimustes

Uuringu aruanne Rahandusministeeriumi veebis
Andmed ETIS-es
29. Saar Poll
(tellija Siseministeerium)
Eesti elanikud siseturvalisuse vabatahtlikus tegevuses – igaühe panus turvalise elukeskkonna loomisel ja tagamisel Uuringu aruanne Siseministeeriumi veebis
Andmed ETIS-es
30. Finantsakadeemia
(tellija Siseministeerium)
Päästeameti finantseerimise mõju tõhusa päästevõimekuse tagamisele, sealhulgas organisatsiooni jätkusuutlikkusele Uuringu aruanne Siseministeeriumi veebis
Andmed ETIS-es
31. Krabu Grupp
(tellija Siseministeerium)
Biomeetriliste ja biograafiliste andmete alusel isiku tuvastamine ja isikusamasuse kontrollimine: Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide õiguslikud regulatsioonid Uuringu aruanne Siseministeeriumi veebis
Andmed ETIS-es
32. PricewaterhouseCoopers Advisors
(tellija Siseministeerium)
Varalise kahjuga liiklusõnnetuste kahjukäsitluse teenuse erasektorile delegeerimise mõjuanalüüs Uuringu aruanne Siseministeeriumi veebis
Andmed ETIS-es
33. Tartu Ülikool RAKE ja Vabaühenduste Liit EMSL
(tellija Siseministeerium)
Vabaühenduste rahastamispõhimõtete hindamine Uuringu aruanne Siseministeeriumi veebis
Andmed ETIS-es
34. PricewaterhouseCoopers Advisors
(tellija Siseministeerium)
Siseministeeriumi haldusala IKT teenuste arendamine ja haldamise finantseerimise jätkusuutlikkus ning mõju siseturvalisuse tagamisele Uuringu aruanne Siseministeeriumi veebis
Andmed ETIS-es
35. Advokaadibüroo NOVE OÜ
(tellijad Siseministeerium ja Kaitseministeerium)
Varude õiguslik analüüs Andmed ETIS-es
36. Tartu Ülikool (tellija Sotsiaalministeerium) Aastatel 2006–2015 enesetapu sooritanute epidemioloogiline ülevaade Uuringu aruanne Sotsiaalministeeriumi veebis
Andmed ETIS-es
37. Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis
(tellija Sotsiaalministeerium)
Ravikindlustus valitutele või ravikaitse kõigile – kuidas täita lüngad Eesti ravikindlustuses? Uuringu aruanne Sotsiaalministeeriumi veebis
Andmed ETIS-es
38. Tartu Ülikool (tellija Sotsiaalministeerium) Ravimituru suuruse, müügiloa hoidjate/müügilubade arvu ja ravimihindade vaheliste seoste ning nende suhtes Euroopa Liidu liikmesriikides rakendatavate poliitikameetmete uurimine Uuringu aruanne Sotsiaalministeeriumi veebis
Andmed ETIS-es
39. Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis (tellija Sotsiaalministeerium) Lapse õiguste ja vanemluse uuring Uuringu aruanne Sotsiaalministeeriumi veebis
Andmed ETIS-es

 

Rohkem infot sisulistel teemadel saab ministeeriumite teadusnõunikelt.

 

Kontakt:
Liina Eek
RITA juht (üldine info)
731 7383, 53001912

 

Kaidi Meus
RITA konsultant (maksetaotlused ja tehniline info)
731 7380