RITA 1 projektid

Projekti nimi ja koduleht Täitjad (*konsortsiumi juht) Algus Lõpp Eelarve
Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine

TÜ*, TTÜ, Eesti Geoloogiakeskus 01/07/2017 30/06/2020 1257000
Muutuvast tööturust ja rändest tulenevad võimalused ja väljakutsed haridus-, tööturu ja sotsiaalsüsteemis

 TÜ*, Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar, TLÜ, Positium LBS, Praxis 01/01/2018 31/12/2020 1500000
Personaalmeditsiini kliinilised juhtprojektid (pilootprojektid) rinnavähi ja südame-veresoonkonna haiguste täppisennetuses

TÜ Kliinikum*, PERH,  TÜ, TTÜ, TÜ Geenivaramu 01/01/2018 31/12/2020 1500000
Eesti biomajanduse ning selle sektorite olukorra ja väljavaadete uuring. Ärimudelite väljatöötamine biomajanduse valitud valdkondades

 TTÜ*, TÜ, EMÜ 01/03/2018 28/02/2021 1500000
Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine alateema “Innovaatiliste ja keskkonnasõbralike põlevkivi või selle saaduste töötlemise tehnoloogiate arendamine”

 

TTÜ*, TÜ 09/03/2018 09/02/2021 243 000
Riigiülese ja tervikliku olukorrateadlikkuse võime loomine riigikaitse juhtimiseks ja koordineerimiseks

Cybernetica AS*, TTÜ,  TÜ, KVÜÕA 01/09/2018 31/08/2021 1500000
Tolmeldajate, sh meemesilaste, hukkumise vähendamise võimalused

 EMÜ  01/01/2019  31/12/2021 947 370
Soolise palgalõhe vähendamine

 TLÜ*,TTÜ  01/01/2019  31/12/2021 615 790
Kaugseire andmete kasutuselevõtt avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel

TÜ*, TTÜ, EMÜ, OÜ KappaZeta  01/01/2019  31/12/2020 1421050
Eesti mereala keskkonna ja loodusväärtuste hindamise ja seire innovaatilised lahendused

TÜ* TTÜ, EMÜ  01/01/2019  31/12/2021 947 370
Kliimamuutuste leevendamine läbi CCS ja CCU tehnoloogiate

TTÜ*, TÜ 01/04/2019 31/03/2021 947 370
Antibiootikumiresistentsuse levikuteed ja resistentsuse ohjamise võimalused 

TÜ*, EMÜ, VTL 01/07/2019 30/06/2022 947 370
Mobiilne eluviis ja kontaktandmete täpsus riiklikes registrites

TÜ*, TLÜ, TTÜ 01/09/2019 01/03/2022 947 370
Masinõppe ja AI toega teenused TÜ*, TTÜ, Cybernetica AS, STACC OÜ 01/11.2019 31/12/2021 805 212
Raskete eriveoste mobiilsuse ning taristu seisukorrateadlikkuse parandamine 

Stricto OÜ, TTÜ 01/03/2019 29/02/2020 300 000
„Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri (KII) kaitse simuleerimine Küberharjutusväljal“ TÜ*, NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskus, Thinnect OÜ, CybExer Technologies OÜ, Elisa Eesti AS 01/01/2020 31/12/2021 1 136 684
COVID-19 haigusjuhtumite analüüs ja riskirühmade väljaselgitamine Eestis TÜ*, OÜ Ülikooli Perearstikeskus 14/09/2020 13/03/2022 530 000
Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring TAI*, TÜ 01/09/2020 28/02/2022 269 993
Varustuskindluse tagamine toidu, esmatarbekaupade, isikukaitsevahendite ja vee tarneahelas Eestis EMÜ*, Eesti Konjunktuuriinstituut AS, Eesti Taimekasvatuse Instituut 01/10/2020 14/12/2021 350 000
COVID-19 seotud majandusmõjude ning nende pehmendamiseks mõeldud poliitikameetmete tõhususe hindamine TÜ*,
SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ
01/11/2020 30/04/2022 449 509