Teejuht taotluse esitamiseks

Taotlemisega seotud juhendid 


 1. Sõnastage lahendamist vajav probleem

Sõnastage uurimist vajav küsimus või probleem, mille lahendamiseks vajate teadusasutuse pakutavaid rakendusuuringuid või tootearendusvõimalusi. Abi võib saada  EASi ettevõtte arenguprogrammist, mis nõustab arengu planeerimisel.


2. Vali koostööpartnerid

Teaduspartner – ettevõttel tuleb valida ülikoolide ja/või teadus- ja arendusasutuste seast nutika spetsialiseerumise valdkonda jääva rakendusuuringu või tootearendusprojekti läbi viimiseks teenuseosutaja.

Ettevõtluspartner – ettevõte võib kaasata tellijate ringi teisi ettevõtteid, kellega koos uut teadmist kasutada.


3.Taotlemine läbi struktuuritoetuste e-keskkonna

Taotlus esitatakse struktuuritoetuse registri E-toetuse keskkonna kaudu https://etoetus.struktuurifondid.ee

 


4. Arendus- ja äriplaanide koostamine

Arendusplaani paneb kokku teaduspartner ettevõttelt saadud lähteülesande ja oodatavate tulemuste põhjal. Siinkohal tooge välja uuringu või tootearenduse aja- ja tegevuskava vaheetappide kaupa. Oluline on, et selguks, kuidas kujuneb teadus- ja arendusteenuse hind. Arendusplaan on käsitletav hinnapakkumisena. Soodsaima teenuse tellimiseks tuleb esitada kas kolm sõltumatut hinnapakkumist või selgitada tehtud valikut.

Äriplaani esitab ettevõtja (koos ettevõtluspartneritega). Äriplaan annab ülevaate, kuidas teadus- ja arendusprojekti tulemusi ellu viiakse. Siinkohal kirjeldage ka võimalikke riske ja nendega toime tulemist. Samuti on oluline avada, kuidas plaanitakse katta omafinantseeringu osa.

Äriplaanide koostamisel on võimalik saada nõustamist Tartu ja Tallinna MAKidelt:

  • Viljam Viljasoo (Tartu Ärinõuandla) – ettevõtluse konsultant, viljam.viljasoo@arinouandla.ee, 742 8402
  • Tiiu Toots (Tartu Ärinõuandla) – ettevõtluskonsultant, tiiu.toots@arinouandla.ee, 742 8402
  • Anu Ritson (SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus) – ettevõtluskonsultant, anu@heak.ee, 656 6641
  • Ervin Truu (SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus) – ettevõtluskonsultant, ervin@heak.ee, 656 6641

Vajalik on ka eelkokkulepe taotleja, ettevõtluspartnerite ja teenust osutava teadus- ja arendusasutuse vahel projekti käigus tekkiva intellektuaalse omandi õiguste edasise kuuluvuse osas.


5. Hindamine

Kui taotlus on esitatud, võib kuluda selle menetlemiseks kuni 60 tööpäeva. Kui peaks tekkima lisaküsimusi või vajadus puuduste kõrvaldamiseks, siis võib menetlemisaeg pikeneda.

Toetustaotlusi hindab ETAg-i juures tegutsev juhtkomisjon. Hindamisse kaasatakse eksperte.

Toetuse hindamiskriteeriumid ja nende osakaal koondhindest on järgmised:

Kriteerium Osakaal koondhindest
  1. Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele
30%
  1. Projekti majanduslik mõju ja efektiivsus
30%
  1. Projekti põhjendatus ja teostatavus
30%
  1. Projekti mõju läbivatele teemadele
10%


6. Plaanide elluviimine

Rakendusuuringud või tootearendusprojekt viiakse ellu vastavalt kokkulepitud tegevuskavale. Tekkinud kulud hüvitab SA Archimedes kuludokumentide alusel tagantjärgi.


7. Aruandlus

Sõltuvalt projekti pikkusest tuleb vähemalt iga kuue kuu tagant esitada struktuuritoetuse registri „E-toetus” vahendusel vahearuanne. See annab ülevaate, kas tehtu vastab algul kokkulepitule.

Projekti lõppedes esitab ettevõte struktuuritoetuse registri „E-toetus” vahendusel lõpparuande.

Kui projekt on lühem kui kuus kuud, esitatakse ainult lõpparuanne.


8. Toetuse maksmine

Toetust võidakse maksta välja osade kaupa tegelike kulude alusel. Selleks esitab ettevõte struktuuritoetuse registri „E-toetus” vahendusel SA Archimedesele kord nelja kuu jooksul maksetaotluse. Maksetaotluse esitamisest väljamakseni võib minna kuni 60 tööpäeva.

Lõpparuande kinnitamiseni makstakse välja kuni 80% toetuse summast.


9. Toetatavate tegevuste periood

Toetatavad tegevused ei tohi olla alanud enne taotluse esitamisel näidatud aega.
Toetatavate tegevuste kestus on kuni kolm aastat.
Toetatavad tegevused peavad olema lõppenud hiljemalt 31. augustil 2022.