Rakendusuuringute toetused

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

Rakendusuuringud aitavad lahendada praktilisi probleeme suhteliselt lühikese aja jooksul. Eesti Teadusagentuur toetab rakendusuuringute läbiviimist järgmiste toetusmeetmete kaudu:

Rakendusuuringud nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades – NUTIKAS

Toetuse eesmärk on aidata kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. Samuti aitab toetus tõsta teadusasutuste võimekust ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute läbiviimiseks nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.

Toetus on mõeldud ettevõtetele vajalike rakendusuuringute või tootearenduse läbiviimiseks ülikoolides ja teadusasutustes. Toetuse taotleja peab olema Eesti äriregistrisse kantud ettevõte, mis osaleb projektis omapoolse rahalise panusega.

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on tegevusalad, kus ettevõtetel on keskmisest parem arenguvõimalus ning teadus- ja arendustegevusse panustamine võimaldab neil saavutada konkurentsieelise. Kasvuvaldkondadena on kehtivas teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegias „Teadmistepõhine Eesti“ välja toodud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), mis on seotud teiste majandusaladega; tervisetehnoloogiad ja -teenused ning tooraine väärindamine. (Loe lähemalt Arengufondi kodulehelt)

Toetuste taotlemine toimub läbi avatud taotlusvooru, mida korraldab Sihtasutus Archimedes. Eesti Teadusagentuuri juures tegutseb juhtkomisjon, mis hindab taotlusi ja juhib toetusmeedet tervikuna.

Toetuse taotlemiseks vajalikud avatud taotlusvooru materjalid leiab SA Archimedes veebilehelt.

Kontakt:
Viktor Muuli
Nutika spetsialiseerumise valdkonna juht
7 300 325, 517 7697
viktor.muuli@etag.ee

Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamine – RITA

Toetame Eesti riigi vajadustest lähtuvate sotsiaal-majanduslike eesmärkidega rakendusuuringute läbiviimist, et suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning TA asutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel.

Ministeeriumid valivad välja rakendusuuringute teemad oma valdkondlikest vajadustest lähtuvalt. Teadus- ja arendusasutused viiva uuringud plaanipäraselt läbi. RITA eesmärk on tugevdada ministeeriumite võimekust riigile vajalike rakendusuuringute tellimisel. Samuti parandab programm teadus- ja arendusasutuste võimekust selliseid uuringuid läbi viia, tihendades seega riigi ja teadus-ja arendusasutuste koostööd.

RITA raames alusuuringuid ei toetata. Eesmärk on rakenduslike uuringute kaudu lahendada riigi ees seisvaid suuri interdistsiplinaarseid, mitme ministeerimi haldusalasse kuuluvaid ühiskondlikke probleeme või kiiret sekkumist vajavaid riikliku tähtsusega küsimusi.

Kontakt:
Liina Eek
RITA juht
7 317 383, 5300 1912
liina.eek@etag.ee