Rakendusuuringute toetused

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

Rakendusuuringud aitavad lahendada praktilisi probleeme suhteliselt lühikese aja jooksul. Eesti Teadusagentuur toetab rakendusuuringute läbiviimist järgmiste toetusmeetmete kaudu:

Rakendusuuringud nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades – NUTIKAS

Toetuse eesmärk on aidata kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. Samuti aitab toetus tõsta teadusasutuste võimekust ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute läbiviimiseks nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.

Toetus on mõeldud ettevõtetele vajalike rakendusuuringute või tootearenduse läbiviimiseks ülikoolides ja teadusasutustes. Toetuse taotleja peab olema Eesti äriregistrisse kantud ettevõte, mis osaleb projektis omapoolse rahalise panusega.

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on tegevusalad, kus ettevõtetel on keskmisest parem arenguvõimalus ning teadus- ja arendustegevusse panustamine võimaldab neil saavutada konkurentsieelise. Kasvuvaldkondadena on kehtivas teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegias „Teadmistepõhine Eesti“ välja toodud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), mis on seotud teiste majandusaladega; tervisetehnoloogiad ja -teenused ning tooraine väärindamine. (Loe lähemalt Arengufondi kodulehelt)

Toetuste taotlemine toimub läbi avatud taotlusvooru, mida korraldab Sihtasutus Archimedes. Eesti Teadusagentuuri juures tegutseb juhtkomisjon, mis hindab taotlusi ja juhib toetusmeedet tervikuna.

Toetuse taotlemiseks vajalikud avatud taotlusvooru materjalid leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt.

Kontakt:
Viktor Muuli
Nutika spetsialiseerumise valdkonna juht
7 300 325
viktor.muuli@etag.ee

 

Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamine – RITA

Toetame Eesti riigi vajadustest lähtuvate sotsiaal-majanduslike eesmärkidega rakendusuuringute läbiviimist, et suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning TA asutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel.

RITA eesmärk on tugevdada ministeeriumite võimekust riigile vajalike rakendusuuringute tellimisel. Ministeeriumid valivad välja rakendusuuringute teemad oma valdkondlikest vajadustest lähtuvalt ning teadus- ja arendusasutused viivad uuringud plaanipäraselt läbi.

Selliste uuringute läbiviimisega parandatakse teadus- ja arendusasutuste võimekust ning tihendatakse riigiga koostööd.

Eesmärk on rakendusuuringute kaudu lahendada riigi ees seisvaid suuri interdistsiplinaarseid, mitme ministeerimi haldusalasse kuuluvaid ühiskondlikke probleeme või kiiret sekkumist vajavaid riikliku tähtsusega küsimusi. RITA raames alusuuringuid ei toetata.

Kontakt:
Liina Eek
RITA juht
7 317 383, 5300 1912
liina.eek@etag.ee

 

Ressursside väärindamise teadus- ja arendustegevuse toetamine – ResTA

ResTA programmi eesmärk on toetada ettevõtluse vajadusest lähtuvat teadus- ja arendustegevust puidu, toidu ja maapõueressursside väärindamisel, et soodustada neis valdkondades teadusrühmade võimekuse tõusu, valdkondlike spetsialistide pealekasvu ning arenduskoostööd ettevõtete ja teadusasutuste vahel. Sel moel suureneb sidusus teadus- ja arendustegevuse ning Eesti ja Euroopa majanduskasvu vahel.

Tegevusi suunavad valdkondlikud ekspertkomisjonid, millesse kuuluvad ministeeriumide, valdkonna erialaliitude, ettevõtluse ja avaliku sektori asutuste esindajad.

Kontakt:
Indrek Tulp
ResTA programmi juht
731 7384, 56 257 257
indrek.tulp@etag.ee