RITA tegevus 4: TAI poliitika seire

Üldinfo              

Üldinfo

RITA tegevus 4 (edaspidi RITA 4) „Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) poliitika seire“ eesmärk on analüüside ja uuringute abil jälgida TAI poliitika elluviimist ning tulemustele tuginedes anda soovitusi uute poliitikate kujundamiseks.

Eesti Teadusagentuur koostab uuringuteemade lähteülesanded koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Analüüse ja uuringuid teevad Eesti Teadusagentuur või partnerid või partnerite konsortsium.

RITA 4 partnerid:

1. Haridus- ja Teadusministeerium (HTM)
2. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM)
3. Tartu Ülikool (TÜ)
4. Tallinna Ülikool (TLÜ)
5. Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ)
6. Eesti Teaduste Akadeemia (TA)

Hindamiskriteeriumid

Uuringute tegemiseks peavad partnerid esitama taotluse, mida hinnatakse hindamiskriteeriumite  alusel. Taotlusi hindab Eesti Teadusagentuur, kaasates sõltumatuid eksperte. Uuringu viib läbi partner või partnerite konsortsium, kes kogub hindamiskriteeriumite alusel kõige enam punkte.

Kestus

RITA 4 abikõlbulikkuse periood on 01.11.2015-30.09.2022 ning selle aja jooksul viiakse läbi ligikaudu 15-20 uuringut.

Eelarve

RITA tegevuse 4 kogueelarve on 1 800 000 eurot, millest 1 691 183 on Euroopa Liidu toetus ning 108 817 riiklik kaasfinantseering.

Eelarvest 900 000 eurot on määratud partnerite tehtavate uuringute ja analüüside rahastamiseks. Uuringu maksumused on jäänud vahemikku 20 000€ – 80 000€.

Toetuse andmise tingimused

Eesti Teadusagentuur toetab strateegilist teadus- ja arendustegevust RITA raames vastavalt haridus- ja teadusministri 9.06.2021. käskkirjale nr 1.1-2/21/151, mis sätestab tegevuse „Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)”toetuse andmise tingimused (09.06.2021).

Kontakt

Liina Eek
RITA juht
731 7383, 53001912
liina.eek@etag.ee

Loone Vilumaa
RITA 4 analüütik
730 0377
loone.vilumaa@etag.ee

 

Rahastatud uuringud

Uuringu teema Partner Algus Lõpp Eelarve Lõpparuanne
1. Programmi „Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)“ mõju- ja tulemuslikkuse analüüs Civitta 04.06.2021 04.03.2022 46 560 Valmib 2022 I kvartal
2. Tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA) tulemuslikkuse ja mõju hindamine IBS 29.03.2021 29.01.2022 66 000 Valmib 2022 I kvartal
3. Euroopa teadlaste harta ja juhendi põhimõtete järgimine Eesti teadus- ja arendusasutustes
TTÜ
ETA
TLÜ
01.01.2021 31.12.2021 54 750 Valmib 2021 IV kvartal
4. Nutika spetsialiseerumise seiresüsteem ja tõhus valitsemine 03.09.2020 30.09.2021 75 000 Valmib 2021 III kvartal
5. Päranditurism Eestis: potentsiaal ja arenguvõimalused 01.05.2020 15.03.2021 55 000 Lõpparuanne
6. Eesti Teadusagentuuri koordineeritavate partnerluste mõju- ja tulemuslikkuse analüüs ning hinnang Osaluskava protsessi rakendamisele 01.05.2020 12.03.2021 39 800 Lõpparuanne
7. Eesti Teadusbaromeeter 01.04.2020 31.10.2020 40 000 Lõpparuanne
8. Soolise võrdõiguslikkuse hetkeolukord ja parandamise viisid Eesti teaduses 23.03.2020 12.03.2021 38 500 Lõpparuanne
9. Nutikate välisinvesteeringute uuring: Eestis tegutseva välisosalusega ettevõtete analüüs, et selgitada välja uute välisinvesteeringute maandamise fookus ja kriteeriumid 15.09.2019 31.12.2020 78 950 Lõpparuanne
10. Teaduseetika järelevalve ja toetamise riikliku süsteemi loomine Eestis 03.05.2019 31.12.2019 29 300 Lõpparuanne
11. Akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas
Praxis
01.03.2018 20.09.2019 44 750 Lõpparuanne
12. ETF grantide tulemuslikkuse analüüs 01.04.2018 01.03.2019  49 000 Lõpparuanne
13. Tööstusomandi kaitse ja kasutamine Eestis: majanduslik ja õiguslik perspektiiv 01.11.2017 31.12.2018  45 000 Lõpparuanne
14. Eesti ettevõtete osalemine rahvusvahelistes väärtusahelates ja poliitikameetmed kõrgemat lisandväärtust andvate tootmisprotsesside toetamiseks
TTÜ
TLÜ
01.10.2016 31.12.2017  80 000 Lõpparuanne
15. Teadusaparatuuri ja -infrastruktuuride kasutamise hindamise metoodika väljatöötamine 01.10.2017 31.03.2018  31 404 Lõpparuanne
16. Avatud teadus Eestis ja Euroopas: võimalikkus ja potentsiaal erinevate sidusgruppide vaates TLÜ
TA
01.09.2016 20.12.2017  35 000 Lõpparuanne
17. Avatud teadus Eestis ja Euroopas: õiguslik ja majanduslik lähenemine 01.09.2016 31.12.2017  35 000 Lõpparuanne
18. Eesti doktorite karjääritee ja seda mõjutavad tegurid 15.10.2016 31.12.2017  20 000 Lõpparuanne
19. Jätkusuutlikud teadlaskarjääri kontseptsioonid ja mudelid Eesti kontekstis TA
TLÜ
TTÜ
01.11.2016 31.12.2017  20 950 Lõpparuanne
Lühikokkuvõte
Executive Summary
Graafiline lisa
Doktorite ja tööandjate seisukohad ja soovitused
20. Euroopa Liidu tõukefondide perioodi 2007-2013 vahenditest rahastatud valdkondlike teadus- ja arendustegevuse programmide lõpphindamine
TTÜ
TLÜ
TA
01.10.2016 31.12.2017  40 000 Lõpparuanne
21. Eesti võimalused raamprogrammis: analüüs ja poliitikasoovitused
TTÜ
01.10.2016 30.10.2017 50 000 Final Report
Lõpparuanne inglise keeles

Varasemad TAI poliitika uuringud

Varasemalt on TAI poliitika uuringuid läbi viidud Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programmi TIPS raames. TIPS uuringud on leitavad siit.