Valminud uuringud (RITA2)

 

 

 

 

Teadmistepõhise poliitikakujundamise toetamise käigus on Eesti Teadusagentuuri toel valminud järgmised rakendusuuringud:

Uuringu läbiviija Uuringu pealkiri Link aruandele ja ETIS-esse
1. Balti Uuringute Instituut
(tellija Haridus- ja Teadusministeerium)
Analüüs infotehnoloogiliste võimaluste rakendamisest noorsootöös Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
2. Balti Uuringute Instituut
(tellija Haridus- ja Teadusministeerium)
Eesti keeleseisund Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
3. Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis
(tellija Haridus- ja Teadusministeerium)
Eesti kutseõppeasutuste tugisüsteemide analüüs: olukorra kaardistus, võimalused ja väljakutsed tugisüsteemi rakendamisel katkestamise ennetusmeetmena Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
4. Balti Uuringute Instituut ja Eesti Inimõiguste Keskus
(tellija Haridus- ja Teadusministeerium)
Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
5. Tartu Ülikool (tellija Haridus- ja Teadusministeerium) Eesti ja vene õppekeelega koolide 15-aastaste õpilaste teadmiste ja oskuste erinevuse põhjuste analüüs Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
6. Ernst & Young Baltic AS (tellija Haridus- ja Teadusministeerium) Gümnaasiumi matemaatika ainekava rakendumine Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
7. Tartu Ülikool (tellija Haridus- ja Teadusministeerium) Eesti koolides kasutatavate erinevate hindesüsteemide rakendamine õpilase arengu toetamiseks Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
8. Tartu Ülikool
(tellija Justiitsministeerium)
Hariduse valdkonna korruptsiooniriskid ja pettused Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
9. Tartu Ülikool
(tellija Justiitsministeerium)
Kuriteoohvrite kaitse ja kohtlemise uuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
10. Poliitikauuringute Keskus Praxis (tellija Justiitsministeerium) Tõsiste käitumisprobleemidega lastele suunatud teenuste analüüs Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
11. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (tellija Justiitsministeerium) Alkoholist põhjustatud tervisehäirete ja
käitumisriskide vähendamine: alkoholi ja alkoholisurrogaatide tarvitamise tagajärjel tekkivate ainevahetusproduktide (metaboliitide) uuring
Lõpparuanne
Lõpparuanne 2. osa
Andmed ETIS-es
12. PERH, TÜ (tellija Justiitsministeerium) Õigusrikkujate vaimne tervis Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
13. TÜ, PwC (tellija Justiitsministeerium) Lapse miinimumelatise analüüs Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
14. Eesti Uuringukeskus OÜ (tellija Justiitsministeerium) Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise hoiakute ja kogemuste uuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
15. Tallinna Tehnikaülikool
(tellija Kaitseministeerium)
Cyber Range Library study (küberharjutusväljaku õppeteek) Andmed ETIS-es
16. Cybernetica AS (tellija Kaitseministeerium) Krüptograafia majandusharu arenguvõimalused Eestis Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
17. AS PricewaterhouseCoopers Advisors (tellija Kaitseministeerium) Laiapõhjalise riigikaitse valitsemisalade üleste võimete tulevikukulu hindamise metoodika ja mudelite väljatöötamine Andmed ETIS-es
18. CGI Eesti AS (tellija Kaitseministeerium) Riigikaitse taristu ühtse ruumilise seisukorrateadlikkuse loomise teostatavuse analüüs Andmed ETIS-es
19. Guardtime OÜ (tellija Kaitseministeerium) FMNiga koosvõimelise töötlussüsteemi paigaldamise auromatiseerimise eeluuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
20. Tartu Ülikool (tellija Kaitseministeerium) Vaenulike infopettetegevusstrateegiate ja –taktikate uuring infojulgeoleku teadlikkuse tõstmiseks Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
21. Advokaadibüroo NOVE OÜ
(tellija Keskkonnaministeerium)
Keskkonnavaldkonna korruptsiooniriske kaardistav ning korruptsiooni ja pettusi vältivate meetmete uuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
22. Tartu Ülikool (tellija Keskkonnaministeerium) Finantsgarantii instrumendid kui keskkonnavastutuse tööriistad Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
23. Eesti Veeprojekt OÜ (tellija Keskkonnaministeerium) Kombineeritud sademevee strateegia projekt Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
24. Civitta Eesti AS (tellija Keskkonnaministeerium) Biolagunevatest jäätmetest ja/või reoveesettest saadud materjalide kasutamise võimalused haljastustöid hõlmavates riigihangetes ja karjääride korrastamisel Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
25. Alkranel OÜ (tellija Keskkonnaministeerium) Radooni riikliku tegevuskava ja
Radioaktiivsete jäätmete käitlemise riikliku
tegevuskava keskkonnamõju strateegiline
hindamine
Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
26. Tallinna Tehnikaülikool (tellija Keskkonnaministeerium) Raskmetallide ja halogeenitud orgaaniliste ühendite leidumine Eesti päritolu puidus ning ettepanekud piirväärtuste kehtestamiseks Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
27. Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (tellija Keskkonnaministeerium) Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteemi (EMAS) rakendamist soodustavate ja toetavate meetmete analüüs Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
28. Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ (tellija Keskkonnaministeerium) Uute püsivate orgaaniliste saasteainete leidumine Eesti keskkonnas ning ettepanekud Stockholmi püsivate orgaaniliste saasteainete konventsiooni rakenduskava muutmiseks Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
29. TTÜ ja TÜ (tellija Keskkonnaministeerium) Laevade ballastvee mikroorganismide ja viiruste uuringud Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
30. TÜ (tellija Keskkonnaministeerium) Covid-19 leviku hindamine piirkonna elanike seas reoveepuhastist võetud reovee proovide alusel Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
31. TTÜ (tellija Keskkonnaministeerium) Siseveekogude ja mere veenormide vahelised seosed ja võrreldavus Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
32. Eesti Muinsuskaitse Selts
(tellija Kultuuriministeerium)
Eesti sõjaajaloolise arhitektuuripärandi kaardistamine ja kasutusvõimaluste analüüs. 19. ja 20. sajand Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
33. Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar (tellija Kultuuriministeerium ja Sotsiaalministeerium) Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õppe tööhõive ja lõimumise kontekstis: kvaliteet, mõju ja korraldus Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
34. Eesti Maaülikool
(tellija Maaeluministeerium)
SAK viiruse vastupidavust looduslikus keskkonnas soodustavad tegurid Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
35. Eesti Maaülikool
(tellija Maaeluministeerium)
Putuksiirutajate roll SAK epidemioloogias põhja-parasvöötme tingimustes Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
36. Eesti Maaülikool
(tellija Maaeluministeerium)
Riskide hindamine tervisele ning keskkonnale väetistes sisalduvatest raskemetallidest Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
37. Eesti Maaülikool
(tellija Maaeluministeerium)
Metitsilliinresistentsete stafülakokkide levimus, antibiootikumresistentsus ning levikuteed koertel ja piimaveistel Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
38. Eesti Maaülikool
(tellija Maaeluministeerium)
Majanduslik analüüs – ohtlike taimekahjustajate poolt tekitatavate kahjude hindamine Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
39. Eesti Maaülikool (tellija Maaeluministeerium) Sigade kirurgilise kastreerimise alternatiivide rakendamise majanduslik mõju Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
40. Vurts OÜ (tellija Maaeluministeerium) Kala eluskaalu ümberarvestustegurite leidmine Läänemerest püütud kilule (Sprattus sprattus balticus) ja räimele (Clupea harengus membras) Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
41. Tartu Ülikool (tellija Maaeluministeerium) Erinevate elanikkonnarühmade elavhõbeda saadavushinnang Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
42. Eesti Maaülikool (tellija Maaeluministeerium) Teatud köögiviljade sortide suhkrute sisalduse analüüsimine akrüülamiidi tekkimise potentsiaali hindamiseks nende töötlemisel Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
43. Eesti Maaülikool (tellija Maaeluministeerium) Eesti põllumajandusühistute juhtimismudeli mõju ühistu juhtimisvõimekusele ning põllumajandustootja positsioonile toidutarneahelas Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
44. Tartu Ülikool (tellija Maaeluministeerium) Loodusliku elurikkuse säilitamine põllumajandusmaal Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
45. EMÜ (tellija Maaeluministeerium) Tori hobuse tõu ja selle alampopulatsioonide ning teiste kohalike eesti hobuste tõugude populatsioonide geneetiline analüüs ning nende sarnasuse või eristatuse võrdlus   Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
46. Civitta Eesti AS (tellija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Ehituse pika vaate loomise analüüs Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
47. Tartu Ülikool (tellija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) COVID
19 mõju turismile omastele
majandusharudele ja kaasnevad mõjud
teistele majandusharudele
Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
48. MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur ja MTÜ Balti uuringute Instituut (tellija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste analüüs kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
49. Tartu Ülikool
(tellija Rahandusministeerium)
Pakendite maksustamise analüüs pakendi elutsükli LCA (Life Cycle Assesment) põhjal Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
50. Tartu Ülikool, Irbis Konsultatsioonid, Hendrikson ja Ko
(tellija Rahandusministeerium)
Arengu ruumiline ja strateegiline kavandamine, sh regionaaltasandi funktsioonid ruumilise arengu suunamisel Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
51. Ernst & Young Baltic AS (tellija Rahandusministeerium) Füüsiliste isikute finantskohustuste andmevahetusmudelite uuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
52. PricewaterhouseCoopers Advisors
(tellija Rahandusministeerium)

Aktsiisipoliitika riskid, võimalused ja mõju majanduskeskkonnale piirikaubanduse tingimustes

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
53. Turu-uuringute AS (tellija Rahandusministeerium)

Eesti elanike finantskirjaoskuse uuring

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
54. Heldin OÜ (tellija Rahandusministeerium)

Agiilse juhtimise metoodika kasutamise vajaduse ja võimalikkuse analüüs Rahandusministeeriumis

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
55. Civitta Eesti AS (tellija Rahandusministeerium)

Eesti detailplaneeringute probleemide ja parendusvõimaluste analüüs

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
56. Tallinna Tehnikaülikool (tellija Rahandusministeerium)

Majandusaasta aruannete mitte esitamise mõjuanalüüs Rahandusministeeriumile

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
57. Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis (tellija Rahandusministeerium)

Ida-Virumaa majanduse ja tööturu kohandamine põlevkivitööstuse vähenemisega

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
58. Civitta Eesti AS (tellija Rahandusministeerium)

Finantskirjaoskuse kujundamise võimaluste analüüs Eesti üldharidus- ja kutsekoolides

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
59. Civitta Eesti AS (tellija Rahandusministeerium)

Integreeritud kavandamise, kaasamise ja nutikate lahenduste kasutamine linnapiirkondade arendamisel

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
60. Geomedia OÜ (tellija Rahandusministeerium)

Omavalitsuse kasu ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda arendavatest tegevustest

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
61. DesignMinds OÜ (tellija Rahandusministeerium)

Programmi, tulemusaruande, riigieelarve strateegia (RES) ja riigieelarve (RE) seletuskirja omavahel seotud dokumendiosade analüüs ja disain Rahandusministeeriumi näitel

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
62. Kantar Emor (tellija Rahandusministeerium)

Avaliku teenistuse pühendumuse ja rahulolu uuring

Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
63. Saar Poll
(tellija Siseministeerium)
Eesti elanikud siseturvalisuse vabatahtlikus tegevuses – igaühe panus turvalise elukeskkonna loomisel ja tagamisel Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
64. Finantsakadeemia
(tellija Siseministeerium)
Päästeameti finantseerimise mõju tõhusa päästevõimekuse tagamisele, sealhulgas organisatsiooni jätkusuutlikkusele Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
65. Krabu Grupp
(tellija Siseministeerium)
Biomeetriliste ja biograafiliste andmete alusel isiku tuvastamine ja isikusamasuse kontrollimine: Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide õiguslikud regulatsioonid Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
66. PricewaterhouseCoopers Advisors
(tellija Siseministeerium)
Varalise kahjuga liiklusõnnetuste kahjukäsitluse teenuse erasektorile delegeerimise mõjuanalüüs Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
67. Tartu Ülikool RAKE ja Vabaühenduste Liit EMSL
(tellija Siseministeerium)
Vabaühenduste rahastamispõhimõtete hindamine Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
68. PricewaterhouseCoopers Advisors
(tellija Siseministeerium)
Siseministeeriumi haldusala IKT teenuste arendamine ja haldamise finantseerimise jätkusuutlikkus ning mõju siseturvalisuse tagamisele Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
69. Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut (tellija Siseministeerium) Vabatahtlikus tegevuses osalemise uuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
70. Advokaadibüroo NOVE OÜ
(tellijad Siseministeerium ja Kaitseministeerium)
Varude õiguslik analüüs Andmed ETIS-es
71. Sõnumiagentuur Akkadian (tellija Siseministeerium) Eestis elavate välismaalaste eriolukorra teadlikkuse uuring Lõpparuanne
72. Rakendusliku Antropoloogia Keskus (tellija Siseministeerium) Hädaabiteate edastamise kanalite kasutajauuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
73. Tartu Ülikool (tellija Sotsiaalministeerium) Aastatel 2006–2016 enesetapu sooritanute epidemioloogiline ülevaade Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
74. Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis
(tellija Sotsiaalministeerium)
Ravikindlustus valitutele või ravikaitse kõigile – kuidas täita lüngad Eesti ravikindlustuses? Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
75. Tartu Ülikool (tellija Sotsiaalministeerium) Ravimituru suuruse, müügiloa hoidjate/müügilubade arvu ja ravimihindade vaheliste seoste ning nende suhtes Euroopa Liidu liikmesriikides rakendatavate poliitikameetmete uurimine Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
76. Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis (tellija Sotsiaalministeerium) Lapse õiguste ja vanemluse uuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
77. Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis (tellija Sotsiaalministeerium) Töötuskindlustuse põhimõtete analüüs vaesuse ennetamiseks ja tööturul osalemise toetamiseks Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
78. Inspired Universal McCann OÜ ja Initiative OÜ (tellija Sotsiaalministeerium) Alkoholi nähtavuse uuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
79. Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar (tellija Sotsiaalministeerium) Elundidoonorluse uuring Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
80. MTÜ Ligipääsetavuse foorum (tellija Sotsiaalministeerium) Transpordi ja tehiskeskkonna ligipääsetavuse analüüs Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
81. Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar (tellija Sotsiaalministeerium) Inimkeskse tervishoiu seiremetoodika väljatöötamine Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
82. EMOR (tellija Sotsiaalministeerium) Klaasseinad ja klaaslagi Eesti IKT-s: müksud naiste osakaalu suurendamiseks IKT valdkonnas hariduses ja tööturul Lõpparuanne
Andmed ETIS-es
83. Sihtasutus Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (tellija Välisministeerium) Koroonakriis ja väljakutsed Eesti välispoliitikale Lõpparuanne
Andmed ETIS-es

 

Rohkem infot sisulistel teemadel saab ministeeriumite teadusnõunikelt.

 

Kontakt:
Liina Eek
RITA juht (üldine info)
731 7383, 53001912

 

Kaidi Meus
RITA vanemkonsultant (maksetaotlused ja tehniline info)
731 7380