RITA tegevus 2: Teadmisepõhise poliitikakujundamise toetamine

 
Millised on nõuded taotlejale?                                              
Millal saab toetust taotleda?                                                 

Valminud uuringud

Taotlusvorm

Eesti Teadusagentuur toetab teadmistepõhist poliitikakujundamist RITA programmi kaudu vastavalt haridus- ja teadusministri 16.06.2022. käskkirjale nr 1.1 2/22/177. See sätestab tegevuse „Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)”toetuse andmise tingimused“(16.06.2022).
RITA eelarve on 28 063 051 eurot, millest 85% (23 765 359 eurot) katab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Programmi eesmärk:

  • suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel, sh prioriteetide määramisel ning uurimistöö suunamisel ühiskonna väljakutsete lahendamisele;
  • tugevdada ministeeriumide kompetentsi ja võimekust rakendusuuringute korraldamiseks ja nende kasutamiseks sotsiaal-majanduslike probleemide lahendamisel;
  • tõsta ministeeriumite, riigi ja TA asutuste vahelise koostöö efektiivsust riiklike eesmärkidega TA kavandamisel ja läbiviimisel ning tõsta Eesti TA asutuste võimekust rakendusuuringute läbiviimisel;
  • arendada riigile olulisi teadussuundi ja toetada teadlaste järelkasvu kujunemist nendes teadussuundades, samuti suurendada soolist tasakaalu ametikohtade täitmisel ning sooliste aspektidega arvestamist teadustöödes ja uuringutes.

Mida toetame?

Tegevuse „Teadmisepõhise poliitikakujundamise toetamine“ raames toetab Eesti Teadusagentuur aktuaalseid, kiiret sekkumist vajavate teemade adresseerimiseks mõeldud rakendusuuringuid. Toetatavate projektide valikul on põhirõhk relevantsusel ja päevakajalisusel: toetatavad projektid on konkreetse sekkumise (regulatsiooni, meetme, vms) ettevalmistuseks.

Ministeeriumid määravad vastavates valdkondades uuringuvajadused ja rakendusuuringute teemad. Ministeeriumitel on 50% omaosaluse kohustus.

Taotlusi (uuringuvajadusi) saab esitada jooksvalt ja kokku rahastame rakendusuuringuid kuni 5 000 000 euro ulatuses (koos ministeeriumite omafinantseeringuga).

Mis on teadmispõhise poliitikakujundamise toetamise eesmärk?

Tegevuse „Teadmispõhise poliitikakujundamise toetamine“ eesmärk on suurendada poliitikakujundamisel riigi otsustusprotsesside teadus- ja tõenduspõhisust, suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ja prioriteetide määramisel ning tõsta Eesti TA asutuste võimekust riigi vajadustest lähtuvate teadusuuringute läbiviimisel.

Tegevuse tulemusena suureneb riiklike ja sotsiaal-majanduslike eesmärkidega (rakendus-) uuringute maht ning teadusasutused on motiveeritud tegema riigile vajalikke rakendusuuringuid ja tegema koostööd valitsusasutustega. Tegevus aitab kaasa riigi kujunemisele rakendusuuringute targaks tellijaks ja uuringutulemuste kasutajaks, viies sotsiaal-majanduslikel eesmärkidel tehtavate uuringute korralduse süstemaatilistele alustele ning suurendades ministeeriumite rolli TAI prioriteetide määratlemisel.

Kui suur on toetus?

Tegevuse „Teadmispõhise poliitikakujundamise toetamine“ eelarve on 5 000 000 eurot, millest 50% (2 500 000 eurot) kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning ülejäänud on ministeeriumite omafinantseering.

Eelarve perioodi vältel saab taotlusi esitada jooksvalt. Rakendusuuringuid tellivad ministeeriumid. Uuringute teemad ja aastase rahalise piirmäära kiidab heaks ministeeriumite TA nõunikest või TA kontaktisikutest loodav hindamispaneel, mis tegutseb ETAGi juures. Keskmine uuringu maksumus on üldjuhul suurusjärgus 50 000 eurot ning uuringu pikkus 3 kuud kuni 1,5 aastat.

Millised on nõuded taotlejale?

Ette määratud summa piires tellivad ministeeriumid kokku lepitud teemadel uuringuid, vastavalt oma asutuse uuringute tellimise korrale. Uuringute valiku ja tellimise eest vastutab ministeerium.

Millal saab toetust taotleda?

Peale uuringute teemade ja aastase rahalise piirmäära heaks kiitmist korraldab ministeerium uuringute tellimise vastavalt oma asutuse uuringute tellimise korrale. Taotlusvoorude korraldamise tähtaegade määramine sõltub ministeeriumitest. Esimene taotlusvoor avati 2016. aastal.

Mille alusel taotlusi hindame?

Uuringute valiku ja tellimise eest vastutab valdkondlik ministeerium, kes võib vajadusel kasutada selleks ETAGi abi. Taotluste hindamise eest vastutab ministeerium, kes sätestab oma hindamiskriteeriumid ja hindamiskorra.

Ministeerium sõlmib uuringu läbiviijaga lepingu.

Kontakt:
Liina Eek
RITA juht (üldine info)
731 7383, 53001912

 

Kaidi Meus
RITA vanemkonsultant (maksetaotlused ja tehniline info)
731 7380