ResTA

ResTA programm toetab ettevõtluse vajadusest lähtuvat teadus- ja arendustegevust puidu, toidu ja maapõueressursside väärindamisel, et soodustada neis valdkondades teadusrühmade võimekuse tõusu, valdkondlike spetsialistide pealekasvu ning arenduskoostööd ettevõtete ja teadusasutuste vahel. Sel moel suureneb sidusus teadus- ja arendustegevuse ning Eesti ja Euroopa majanduskasvu vahel.

Tegevusi suunavad valdkondlikud ekspertkomisjonid, millesse kuuluvad ministeeriumide, valdkonna erialaliitude, ettevõtluse ja avaliku sektori asutuste esindajad.

Täpsemad toetuse andmise tingimused on kirjas haridus- ja teadusministri  30.04.2020 käskkirjas nr. 1.1-2/20/99, mis sätestab tegevuse „Ressursside väärindamise alase teadus- ja arendustegevuse toetamine “ toetuse andmise tingimused ja standardiseeritud ühikuhindade kasutamise.

ResTA kogueelarve on 10 821 810 eurot, millest 85% (9 198 538,50 eurot) kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Kontakt:

Indrek Tulp
ResTA programmi juht
indrek.tulp@etag.ee 
731 7384, 56 257 257