Horisont 2020 ERA õppetoolide toetus

 

Alates 2019. aastast Mobilitas Pluss programmist enam uusi ERA õppetoole ei toetata, kuna Horisont 2020 eelarvest kaetakse nüüd ka teadustöö kulusid ning topeltfinantseerimine ei ole lubatud.

 

Horisont 2020 ERA (European Research Area) õppetooli projektides osalejaid toetab Eesti Teadusagentuur vastavalt haridus- ja teadusministri
30.12.2015 käskkirjale nr 1.1-2/15/481, mis sätestab programmi „Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine“ ehk „Mobilitas Pluss“ toetuse andmise tingimused.  Mobilitas Plussi eelarve on 35 373 770 eurot, millest 83,5% katab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Programmi eesmärk on:

  • tõsta Eesti teaduse, ettevõtluse ja kõrghariduse rahvusvahelist nähtavust ja atraktiivust õpi- ja teadustegevuse sihtriigina;
  • tugevdada Eesti teadlaste, teadust tegevate asutuste ja ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet;
  • toetada Eesti teadusasutuste ja ettevõtete koostöövõimalusi riikidevaheliste teadusorganisatsioonide ja –võrgustikega, sealhulgas läbi sünergia Horisont 2020 meetmetega;
  • avardada riigi, teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide, ettevõtete, üliõpilaste ja akadeemilise personali rahvusvahelise koostöö ja enesetäiendamise võimalusi läbi sektoritevahelise ja rahvusvahelise mobiilsuse ning koostöövõimaluste parandamise.

Euroopa teadusruumi (ERA) õppetoolide asutamise eesmärk on aidata järele nõrgema teadus- ja innovatsioonisuutlikkusega riike ja piirkondi, meelitades väljapaistvaid teadlasi asutustesse, millel on selge potentsiaal tipptasemel teadustööks. Seeläbi aidatakse neil asutustel oma potentsiaali täiel määral rakendada ning luua võrdsed tingimused teadustööks ja innovatsiooniks Euroopa teadusruumis.

Mida teeme ja mis on tegevuse eesmärk?

Eesti Teadusagentuur hüvitab Euroopa Teadusruumi (ERA), Innovaatilise Liidu ja Horisont 2020 algatustes edukalt osalevate Eesti teadus- ja arendusasutuste, ettevõtete ja kõrgkoolide kulusid. Mitmed Horisont 2020 meetmed eeldavad tõhusaks toimimiseks seda, et Horisont 2020 vahendite kõrval kaasatakse projektidesse ka struktuurifondide vahendeid. Tegevuse eesmärk on avardada Eesti teadlaste ja ettevõtjate võimalusi Horisont 2020 projektides osalemiseks ning suurendada olemasolevate projektide mõju, läbi täiendavate tegevuste toetamise. Tegevuse tulemusena saavutame suurema sidususe ning sünergia Euroopa Teadusruumi, Innovaatilise Liidu ja Horisont 2020 algatustega. Samuti tõuseb Eesti teadlaste ja asutuste osalus nimetatud algatustes.  

Kes kvalifitseeruvad toetust saama?

ETAG hüvitab nende partnerite kulusid, kellel on käimasolevaid Horisont 2020 ERA õppetoolide projekte.  

Milliseid kulusid hüvitame ja kui suures mahus?

ERA õppetoolide puhul hüvitame teadustöö kulusid, kuna Horisont 2020 projektist pole nendeks vahendeid ette nähtud. Horisont 2020 vahenditest hüvitatakse õppetooli juhi ja tema meeskonna palgad, lähetuskulud, ürituste, sh konverentside ja seminaride korralduskulud ja kutsutud külaliste ja esinejate kulud, osalustasud, publitseerimise ja patenteerimisega seotud kulud, teadusaparatuuri ja seadmete soetamine, koolituskulud ja kommunikatsioonikulud. Kulude hüvitamiseks tuleb vastaval vormil esitada ETAGile tegevuskava, mis sisaldab ka eelarvet. Ühe ERA õppetooli kulusid hüvitame kokku maksimaalselt 200 000 euro ulatuses.  

Millal tegevused toimuvad?

Tegevuste elluviimine toimub samaaegselt käimasolevate ERA õppetoolide projektidega.  

Kontakt:
Margus Harak
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
731 7343
Kristin Kraav
ERA õppetoolide riiklik konsultant
730 0337