Horisont 2020 EIT toetus

 

Horisont 2020 EIT (Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut) projektides osalejaid toetab Eesti Teadusagentuur vastavalt haridus- ja teadusministri 30.12.2015 käskkirjale nr 1.1-2/15/481, mis sätestab programmi „Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine“ ehk „Mobilitas Pluss“ toetuse andmise tingimused.

Mobilitas Plussi eelarve on 35 373 770 eurot, millest 83,5% katab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Programmi eesmärk on:

  • tõsta Eesti teaduse, ettevõtluse ja kõrghariduse rahvusvahelist nähtavust ja atraktiivust õpi- ja teadustegevuse sihtriigina;
  • tugevdada Eesti teadlaste, teadust tegevate asutuste ja ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet;
  • toetada Eesti teadusasutuste ja ettevõtete koostöövõimalusi riikidevaheliste teadusorganisatsioonide ja –võrgustikega, sealhulgas läbi sünergia Horisont 2020 meetmetega;
  • avardada riigi, teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide, ettevõtete, üliõpilaste ja akadeemilise personali rahvusvahelise koostöö ja enesetäiendamise võimalusi läbi sektoritevahelise ja rahvusvahelise mobiilsuse ning koostöövõimaluste parandamise.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) ühendab kolm innovatsioonivaldkonna põhielementi – ettevõtluse, hariduse ja teadusuuringud. Selle eesmärk on luua tugevad rahvusvahelised partnerlussuhted, mida tuntakse teadmis- ja innovaatikakogukondadena (KIC). Need kogukonnad töötavad välja innovaatilisi tooteid ja teenuseid, asutavad uusi ettevõtteid ja õpetavad välja uut ettevõtjate põlvkonda.

Edukad ettevõtted, ülikoolid ja teadusuuringute keskused teevad teadmis- ja innovaatikakogukondades tihedat koostööd ning töötavad Euroopale välja tulemuslikumaid ja innovaatilisemaid lahendusi.

 

Mida teeme ja mis on tegevuse eesmärk?

Hüvitame Euroopa Teadusruumi, Innovaatilise Liidu ja Horisont 2020 algatustes edukalt osalevate Eesti teadus- ja arendusasutuste, ettevõtete ja kõrgkoolide kulusid. Mitmed Horisont 2020 meetmed eeldavad tõhusaks toimimiseks seda, et peale Horisont 2020 vahendite kaasatakse projektidesse ka struktuurifondide vahendeid. Tegevuse eesmärk on avardada Eesti teadlaste ja ettevõtjate võimalusi Horisont 2020 projektides osalemiseks ning suurendada olemasolevate projektide mõju, läbi täiendavate tegevuste toetamise.

Tegevuse tulemusena saavutame suurema sidususe ning sünergia Euroopa Teadusruumi, Innovaatilise Liidu ja Horisont 2020 algatustega. Samuti tõuseb Eesti teadlaste ja asutuste osalus nimetatud algatustes.

Kes kvalifitseeruvad toetust saama?

Hüvitame nende partnerite kulusid, kellel on käimasolevaid Horisont 2020 EIT projekte.

Milliseid kulusid hüvitame ja kui suures mahus?

EIT puhul hüvitame KIC konsortsiumi töös osalemisega seotud kulud, mida ei hüvitata partnerile muul moel ning milleks on eelkõige lähetus – ja personalikulud. Kulude hüvitamiseks tuleb vastaval vormil esitada Eesti Teadusagentuurile tegevuskava, mis peab sisaldama ka eelarvet. EIT konsortsiumi tuumikpartneritel hüvitatakse kulusid kuni 50 000 eurot aastas, maksimaalselt nelja aasta jooksul pärast tuumikpartneriks saamist. EIT konsortsiumi assotsieerunud partnerite kulusid hüvitatakse kuni 30 000 eurot aastas, maksimaalselt nelja aasta jooksul. Teist tüüpi EIT partnerite kulusid hüvitatakse kuni 30 000 eurot aastas, maksimaalselt kahe aasta jooksul. Tegevuse kulusid ei saa hüvitada pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu

Millal tegevused toimuvad?

Tegevuste elluviimine toimub samaaegselt partnerite osalemisega EIT projektides.

Kontakt

Margus Harak
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
731 7343