ERA-NET ühiskonkurssidega seotud toetused

ERA-NET KUI RAHASTUSINSTRUMENT

ERA-NETid – European Research Area Networks – on teadus- ja arendustegevust rahastavate asutuste võrgustikud (partnerlused), mille peamine eesmärk on teadlastele suunatud projektikonkursside korraldamine. Lisaks sellele tegelevad nad tihtipeale ka laiema teadus(koos)töö koordineerimisega oma teemavaldkonnas, näiteks uurimistöö strateegiliste plaanide, andmebaaside, valdkondlike uurimiseetika põhimõtete jms kujundamise kaudu.

ERA-NET tüüpi võrgustikud on Euroopa Liidus tegutsenud alates ELi teadus- ja arendustegevuse 6. raamprogrammist. Praeguses raamprogrammis „Horisont 2020“ (2014-2020) on ERA-NET meetme täpsem nimetus „ERA-NET Cofund“. See osutab Euroopa Komisjoni kaasrahastusele, mis lisandub võrgustikus osalevate partnerite panusele, ning mida saab kasutada iga ERA-NET Cofundi esimese ühiskonkursi korraldamiseks (lisaks EK kaasrahastatud konkurssidele korraldavad võrgustikud tihti ka ilma kaasrahastuseta lisakonkursse).

Eesti Teadusagentuur on ERA-NET võrgustikes osalenud algusest – 2002. aastast – peale. Eesti taotlejate arvult läbi aastate populaarsemaid ERA-NET konkursse on korraldanud näiteks HERA, NORFACE, ERA.Net RUS Plus, TRANSCAN, BiodivERsA. Eesti teadlaste ja asutuste osalust ERA-NET konkurssidel edukaks osutunud projektides toetab ETAg kas (a) riigieelarve vahenditest (Euroopa Komisjoni kaasrahastatavate konkursside puhul ja nende lisakonkursside puhul, mida ei toeta programm Mobilitas Pluss) või (b) kasutades Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid programmi Mobilitas Pluss kaudu (EK kaasrahastuseta konkursside puhul vahemikus 2017-2022). ERA-NET konkursid, milles ETAg rahastajana osaleb, on kirjas Euroopa Liidu partnerluste osaluskavas.

Teadlase jaoks eeldab ERA-NET konkursil osalemine rahvusvahelise konsortsiumi moodustamist taotluse esitamiseks. Kuni kolmeaastasesse ühisprojekti peavad tavaliselt kuuluma vähemalt kolme riigi teadlasrühmad nendest riikidest, kes vastava konkursi korraldamises osalevad. ERA-NET konkursside eripära on, et tavaliselt rahastab iga riigi agentuur (osa konkursside puhul Euroopa Komisjoni kaasrahastuse toel) oma riigis töötavaid taotlejaid, samas kui konkursi korralduse ja taotluste hindamise eest vastutab konsortsium keskselt (igal ühiskonkursil on oma ühine sekretariaat, mille moodustavad üks või mitu võrgustikus osalevat asutust). Rahastuse pälvinud projektide aruandlus toimub samuti eri tasandeil – eelarvearuandlus eraldi iga töörühma ja tema rahastava asutuse vahel, projekti kui terviku sisuline aruandlus ERA-NET konsortsiumi tasandil. Kuna iga riigi ja rahastava asutuse nõuded nii taotlejatele kui abikõlblikule eelarvele võivad erineda, peavad taotlejad hoolega järgima igaüks oma rahastava asutuse tingimusi.

Juhendid ja viited:
Juhend ERA-NET toetuse taotlejale
UUS!Nõuded rahvusvahelistel ühiskonkurssidel Eesti riigieelarvest toetuse taotlejatele
Nõuded ERA-NET konkurssidel programmist Mobilitas Pluss toetuse taotlejatele

ERA-NET meetme kohta: https://www.era-learn.eu/p2p-in-a-nutshell/type-of-networks/era-net-scheme

Lähem info Eesti Teadusagentuuris

Katrin Kello katrin.kello@etag.ee
Argo Soon argo.soon@etag.ee


AKTUAALSED ÜHISKONKURSID

ETAgi OSALUS ERA-NET VÕRGUSTIKES

ERA-NET võrgustikud, milles ETAg osaleb, seisuga jaanuar 2021:

 • AquaticPollutants – veeressurssides sisalduvad saasteained ja patogeenid
 • BiodivERsA – looduse liigirikkus
 • BiodivRestore – degradeerunud ökosüsteemide säilitamine ja taastamine
 • BiodivScen – BiodivERsA ja Belmont Forumi koostöövõrgustik: looduse liigirikkuse säilitamise stsenaariumid
 • Blue Bioeconomy – vesikeskkonna bioressursside väärindamine
 • CHANSE – kultuur ja ühiskond digiajastul, HERA ja NORFACE’i koostööprojekt
 • CHIST-ERA – IKT-ga seotud teaduslikud väljakutsed
 • ERA CoBioTech – biotehnoloogia arendamine kestliku biomajanduse eesmärgil
 • ERA-MIN3 – maavarad säästva arengu ja ringmajanduse jaoks
 • ERA PerMed – personaalmeditsiin
 • ERA.Net Rus Plus – Venemaa ja Euroopa teadlaste koostöö
 • ERA-CVD – südame-veresoonkonna haigused
 • EuroNanoMed3 – nanotehnoloogia meditsiinis
 • FLAG-ERA – tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate juhtalgatused (FET Flagships)
 • GENDER-NET Plus – sooline võrdõiguslikkus
 • HERA – humanitaarteadused
 • ICT-AGRI – IKT ja robootika kestliku põllumajanduse toetajana
 • M-ERA.Net 2 – materjaliteadused
 • NORFACE – sotsiaal- ja käitumisteadused
 • SusCrop – kestlik taimekasvatus
 • TRANSCAN-2 – vähktõbe puudutav siirdemeditsiiniline teadustöö
 • WaterWorks – kestlikud veesüsteemid

EESTI OSALUSEGA PROJEKTID, MIS ON SAANUD RAHASTUSE ERA-NET KONKURSSIDE TULEMUSENA*
Nimekiri valmimas ja lisatakse siia peatselt