ERA-NET Cofund

Juhend ERA-NET toetuse taotlejale

Nõuded ERA-NET konkurssidel Eesti riigieelarvest toetuse taotlejatele

Horisont 2020 instrumendi ERA-NET COFUND eesmärk on toetada avaliku sektori partnerlusi, sealhulgas liikmesriikide vahelisi ühiskavandamise algatusi hõlmates nende ettevalmistamist, võrgustiku struktuuride loomist, ühistegevuste kavandamist, elluviimist ja koordineerimist, samuti Liidu poolt kaasrahastatava riikidevahelise taotlusvooru, mis põhineb endiste ERA-NET ja ERA-NET Plus tegevuste ühendamisel, läbiviimist ning milles rakendatakse programmi “kaasrahastamismeetmed “.

Peamine ja kohustuslik tegevus ERA-NET COFUND’i rakendamisel on kaasrahastava ühise projektikonkursi korraldamine, mille tulemusena rahastatakse riikidevahelist teadusuuringute ja/või innovatsiooniprojekte (üks kaasrahastatud ühiskonkurss grandilepingu kohta). Lisaks kaasrahastatud ühiskonkursile võivad konsortsiumid ellu viia muid ühiseid tegevusi, sealhulgas korraldada ühiskonkursse, mida rahastatakse partnerite rahadega. EK kaasrahastuse määr on ERA-NET COFUNDi puhul 33% e sama kui oli RP7 ERA-NET Plus meetmel.

ERA-NET COFUND meetme kestvus on 5 aastat. Selle aja jooksul tuleb rahastavate organisatsioonide konsortsiumil ette valmistada ja läbi viia ühiskonkurss, korraldada projektitaotluste hindamine, mille alusel valitakse välja rahastatavad projektid, teostada järelevalvet projektide täitmise üle ning tagada lõppenud projektide täitjatele lõppmakse välja maksmine. Alla 5 aasta ei ole meede teostatav. Küll on võimalik muuta grandilepingut, kui soovitakse meetme kestvust pikendada, näiteks juhul, kui projektikonsortsiumidel on probleeme rahastatud projektide lõpetamisega.

Horisont 2020 perioodil ei toetata Euroopa teadusruumi võrgustikke koordineerimis- ja toetusmeetmega (CSA), vaid ainult võrgustikutööd.

Teemade raames võivad esitada taotlusi kõik teadust rahastavate organisatsioonide võrgustikud, sh ka Teadusuuringute ühise kavandamise algatused (JPI), Euroopa Komisjoni (EK) top-up rahastusega ühiskonkursi korraldamiseks. Võitnud konsortsiumid alustavad ühiskonkursside ettevalmistamist.

Ühiskonkursi minimaalne eelarve on 5 mln eurot (sisaldab EK panust). Euroopa Komisjoni osalus kogu rahastusest on 33%.  See kaasrahastus läheb konsortsiumi ühiskassasse ning konsortsium otsustab ühiselt, kuidas seda raha kasutada. Seega ei saa osalevad rahastavad organisatsioonid seda automaatselt oma eelarvele täiendavaks kaasrahastamiseks pidada. Kui ühiskonkursiga kaasneb ka muid tegevusi, siis eeldab Euroopa Komisjon, et aastas on iga partneri kulud nende tegevuste käigus 29 000 eurot + 25% üldkulud ning kompenseeritakse nendest 33% ehk 11962,50 eurot. EK osalusega konkursi puhul on selle läbiviimiseks lubatud kasutada kuni 10% top-up’ist tingimusel, et ERA-NETi lõppedes on kasutatud summa partnerite poolt projektide rahastamiseks tagasi makstud.

Alates 2004. aastast on Eesti rahastavad organisatsioonid (ETAg, EAS, MKM, PMin, KulMin, HTM) osalenud 29 ERA-NET’i ning 8 ERA-NET Pluss konsortsiumis. Kokku on osaletud 55 konkursi ettevalmistamisel ning läbiviimisel. [1]

 

Kontakt
Aare Ignat
aare.ignat@etag.ee

[1] http://netwatch.jrc.ec.europa.eu/