Läänemere piirkonna teadus- ja arendustegevuse programm BONUS

Programmi eesmärgiks on saada andmeid Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni HELCOM, EL-i merestrateegiadirektiivi ja paljude riiklike, piirkondlike ja eurooplaste kestva arengu poliitiliste programmide elluviimiseks. Eelkõige on programm mõeldud Läänemere ökosüsteemi eluvõime turvamise uurimiseks, väiksemas mahus toetatakse projekte, mis on suunatud  innovaatiliste tehnoloogiliste lahenduste arendamisele.

Programmi institutsionaalseks korraldajaks on BONUS EEIG, kes esindab kümmet teadust rahastavat organisatsiooni üheksast Läänemere äärsest riigist – Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Poola, Venemaa ja Rootsi. Venemaa teadlaste osalemiseks on sõlmitud eraldi lepingud. Lisaks partneritele on innovatsiooniprojektide rahastamisse kaasatud mitmeid teisi rahastavaid organisatsioone (Eestist näiteks Keskkonnainvesteeringute Keskus).

Perioodil 2010. – 2017. a  on lubanud  Euroopa Komisjon panustada 50 miljonit eurot. Sama suure summa on lubanud maksta ka osalevad liikmesriigid. Lubatud on ka in-kind panus, seda juhul, kui antakse juurdepääs teadustaristule ning summa ei moodusta märkimisväärset osa rahalisest  toetusest.

BONUS juhtimisstruktuur on järgmine: juhtkomitee on kõrgeim otsuseid tegev organ, mis koosneb partnerriikide rahastavate organisatsioonide esindajatest. Juhtkomitee tuleb kokku umbes kolm korda aastas ja otsustab eelarve ja strateegiliste tegevuste üle. Nõuandekogu koosneb kõrge rahvusvahelise mainega teadlastest ning  sidusrühmade esindajatest. Nõuandekogu liikmed abistavad BONUS sekretariaati sõltumatu nõu ning soovitustega eelkõige teaduspoliitika küsimustes. BONUS Foorum koosneb üheksa Läänemere-äärse riigi valdkondlike ministeeriumite esindajatest, kes tegelevad keskkonna, transpordi, põllumajanduse, metsanduse ja teadusvaldkonna koordineerimisega riigis. Foorum  käib koos üks kord aastas. Projektikoordinaatorite foorum koosneb käimasolevate projektide koordinaatoritest ning aitab sekretariaati projektide teadusliku koordineerimise küsimustes. 2007. aastal loodi BONUS sekretariaat, et korraldada ühisprogrammi juhtimist. BONUS sekretariaati rahastatakse liikmesriikide ning Soome Haridusministeeriumi poolt.

Programmi Eesti-poolne rahastaja on SA Eesti Teadusagentuur, innovatsioonikonkursi rahastajana osales Keskkonnainvesteeringute Keskus. BONUS teaduskonkurssidel on olnud edukad Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut, Säästva Eesti Instituut, Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut, Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut, Tallinna Tehnikaülikooli Mehhaanikainstituut,  innovatsioonikonkursil Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut, Tallinna Tehnikaülikooli Biorobootika Keskus, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, OÜ Flydog, Tallinna Tehnikaülikooli Mectory ja Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnika Instituut.

Aastatel 2012 – 2015 korraldas BONUS programm kolm projektikonkurssi kogueelarvega ligi 90 milj €. Hetkel on 28 projekti käimas. Neile on lisa oodata peagi hindamisele minevate viimase konkursi projektitaotluste hulgast.

BONUS sekretariaat on koostanud ülevaate tegevustest 2015. aastal, mis on programmi elluviimise kolmas aasta. Dokument on leitav aadressil http://www.bonusportal.org/files/4810/BONUS_annual_review_2015.pdf
Paberkoopiad on saadaval Eesti Teadusagentuuris.

Vaata ka BONUSe veebilehte: http://www.bonusportal.org/

2018. aastal ilmunud artiklid BONUSE rahastuse saanud projektide kohta
– Läänemere kilu saab kitsastel aegadel paremini hakkama kui räim
 Teadlased: Üleujutus tuleb kindlasti

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris

Maria Habicht
maria.habicht@etag.ee

——————————————————————————–

Eesti eesistumise ajal, 17.-19. oktoobril 2017, korraldasid kaks edukat Eesti partnerite osalusega BONUS programmi projekti – INSPIRE (koordineerib Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut) ja BIO-C3 (osaleb partnerina Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut) sümpoosioni “Teaduse panus Läänemere elusressursside jätkusuutlikusse kasutamisse

Ürituse info on kättesaadav projekti INSPIRE kodulehel aadressil: http://www.bonusinspire.org/symposium

Lisainfo:

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Maria Habicht
maria.habicht@etag.ee