Korduma kippuvad küsimused

Taotlemine

Kust leida taotlusvormi?

Taotlusvorm on leitav Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS, www.etis.ee) kasutajakonto töölaualt. ETIS kasutajakonto loomiseks tuleb pöörduda vastuvõtva asutuse poole.

Kas toetust saab taotleda mitmele projektile mitmes teadusasutuses?

Samaaegselt saab taotleda ühte tagasipöörduva teadlase toetust

Millised on need põhjendatud juhud, kui hindamisnõukogu võib teha ettepaneku toetuse eraldamiseks ka vähem kui kaks aastat välisriigis töötanud teadlasele?

Põhjendatud juhuks võidakse lugeda näiteks täies mahus läbitud järeldoktorantuuri, mis kestab vähem kui kaks aastat.

Taotluse võivad esitada ka teadlased, kes pole taotlusvooru lõpptähtajaks järeldoktorantuuri veel läbinud, kuid soovivad kohe pärast selle lõppu asuda tööle Eesti teadus- ja arendusasutuses. Sellisel juhul otsustab hindamisnõukogu, kas toetuse eraldamine on põhjendatud.

Kas projekti võib alustada enne toetuslepingu sõlmimist?

Projekti võib vastuvõtva asutuse nõusolekul enne toetuslepingu sõlmimist alustada, kuid kulud on abikõlblikud alates Eesti teadusagentuuri juhatuse rahastamisotsusest.

Mis on Nagoya protokoll?

Nagoya protokoll on bioloogilise mitmekesisuse konventsioon geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglasest ja erapooletust jaotamisest. Lisainfo on dokumendis “Nagoya protokollist tulenevate nõuete selgitus”.

Samuti leiate kasulikku informatsiooni Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: https://www.envir.ee/et/nagoya-protokoll

Mida tuleks taotluses kirjeldada projekti käigus tekkivate andmete haldamise osas?

Andmete haldamise all tuleks kirjeldada, kas ja millised andmed projekti käigus luuakse, töödeldakse või kogutakse; millist metodoloogiat ja standardeid seejuures rakendatakse; kas andmeid jagatakse või tehakse avalikuks ja millisel viisil; kuidas andmeid hoitakse projekti vältel ja säilitatakse pärast selle lõppemist.

Andmete haldamise selgituse koostamisel on heaks abivahendiks Tartu Ülikooli raamatukogu juhend, vt https://sisu.ut.ee/dmponline/avaleht.

Kuidas arvestatakse töö tegemise kohta väljaspool Eestit?

Tagasipöörduva teadlase töö tegemise koht peab olema väljaspool Eestit. Töö tegemist loetakse töösuhte järgi, mis tähendab, et mistahes koormusel Eestis töötamine ei kvalifitseeru. Erandiks on Eesti riigieelarvest rahastatud toetus välisriigis järeldoktorantuuri (PJD) läbimiseks saanud teadlane.

Millised Eesti teadus- ja arendusasutused on positiivselt evalveeritud?

Nimekirja positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutustest leiate siit.

Teadlase töötasu ja koormus

Kui palju võib/peab tagasipöörduvale teadlasele ühikuhinna alusel palka maksma?

Toetuse maksmine käib ühikuhinna alusel. Toetuse taotlemise juhend ei sätesta teadlase töötasu suurust. See peab olema kooskõlas vastuvõtva asutuse töötasustamise korraga. Ühikuhinna jagunemine toimub teadlase ja vastuvõtva asutuse kokkuleppe alusel.

Milline peab olema teadlase koormus projektis?

Teadlasel on kohustus täita projekti tegevusi 100%. Teadlane peab projekti ajal töötama vastuvõtvas asutuses 1,0 töökoormusega, töö asukohaga Eestis.

Kuidas maksustatakse töötasu ja ümberasumistoetust?

Palgafond ja mobiilsustoetus sisaldavad Eesti seadustega kehtestatud makse.

Abiks on palga ja maksude kalkulaator:

Näide: Kui tööjõukulud kokku on aastas 27 000 eurot, siis:

  • tööandja maksud moodustavad sellest 6821 eurot;
  • brutopalk on 20 179 eurot;
  • netopalk on 16 120 eurot.

Täpne maksumäär sõltub teie aastasest sissetulekust.

Projekti läbiviimine

Kas toetusele peab publitseerides viitama?

Uurimistoetusele viitamine publikatsioonis on kohustuslik, kui see pole toetuse saajast sõltumatutel asjaoludel (nt ajakirja viitamispoliitika) piiratud. Lõpparuannetes võetakse arvesse vaid toetusele viidatud publikatsioone.

Korrektne viide grandile inglise keeles:

This work was supported by the Estonian Research Council grant (XXX number).

Korrektne viide grandile eesti keeles:

Uurimistööd on finantseerinud Eesti Teadusagentuur (XXX number).

 

Kontakt:

Margus Harak, PhD
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
tel. 731 7343
margus.harak@etag.ee