Eesti – Prantsuse ühisprogramm PARROT

Programmi eesmärgid

Programmi eesmärk on arendada kõrgetasemelist teadus- ja tehnoloogiaalast koostööd kahe riigi uurimisgruppide vahel ning toetada eelkõige uusi koostööprojekte. Programm hõlmab kõiki alus- ja rakendusteaduste valdkondi, sealhulgas humanitaar- ja sotsiaalteadusi. Erilist tähelepanu pööratakse mõlema poole jaoks olulistele valdkondadele, milleks on informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, robootika, keskkonnateadused, biotehnoloogia, materjaliteadused, nanotehnoloogiad, Prantsuse ja Eesti keelte didaktika. Doktorantide ning noorteadlaste kaasamine projektides on programmi jaoks prioriteetne.

Taotlemise tingimused

Projektide konkurss kuulutatakse välja igal paaris aastal. Programmi raames läbiviidaval avalikul konkursil võivad projektitaotlusi esitada kõik uurimisgrupid, mis kuuluvad kõrgkoolide, teadusasutuste või ettevõtete koosseisu. Eelmise konkursi raames rahalist toetust saanud uurimisgrupid taotlust esitada ei saa.

Koostööpartneritel tuleb esitada identne ingliskeelne ühistaotlus mõlema riigi vastutavale ametkonnale.

Taotluste hindamine ja projektide valik

Tingimustele vastavaid taotlusi hindavad nii Eesti kui Prantsuse ekspertkomisjonid. Ühisprojektide lõpliku rahastamise otsustab Eesti-Prantsuse ühiskomisjon.

Projektide kestus ja lõpparuanne

Hindamisel välja valitud ühisprojektide kestuseks on kaks aastat. Rahalist toetust antakse ühe aasta kaupa, kummalgi aastal võrdses summas.

Aastaks eraldatud raha tuleb ära kasutada ajavahemikus 1. jaanuar kuni 31. detsember. Esimesel aastal kasutamata jääk ei kandu üle järgmisse aastasse.

Rahastavad partnerid jätavad endale õiguse otsustada esimesel aastal mittekäivitunud või tööplaani osaliselt täitnud ühisprojekti teise aasta rahastamist.

Projekti lõpparuanne tuleb esitada hiljemalt kolm kuud pärast projekti lõppu.

Rahastamine

Rahastamine hõlmab ainult ühisprojektide raames uurimistööga tegelevate inimeste reisikulude hüvitamist. Igasugune muu rahastus, mis on vajalik uurimistöö läbiviimiseks, peab olema kaetud partnerasutuste omavahenditest või tulema teistest rahastamisallikatest. Konkursi eelarve mõlemal pool on ca 25 000 eurot aastas, mis võimaldab välja anda kuni 10 granti.

Prantsusmaa poolne rahastus katab Prantsuse teadustöötajate sõidukulud ja Eesti teadustöötajate päevarahad Prantsusmaal viibimise ajal:

  • sõidukulud: sõit Eestisse ja tagasi ning tervisekindlustus Eestis viibimise ajaks tegelike kulutuste alusel 450 euro ulatuses;
  • päevaraha 110 eurot/päev (mis on ette nähtud majutuseks ja elamiskuludeks).

Eesti poolne rahastus katab Eesti teadustöötajate sõidukulud ja Prantsuse teadustöötajate päevarahad Eestis viibimise ajal:

  • sõidukulud: sõit Prantsusmaale ja tagasi ning tervisekindlustus Prantsusmaal viibimise ajaks tegelike kulutuste alusel 500 euro ulatuses;
  • päevaraha 80 eurot/päev (mis on ette nähtud majutuseks ja elamiskuludeks).

Taotluste esitamine

Eesti taotleja peab esitama elektrooniliselt allkirjastatud taotluse e-posti aadressil aare.ignat@etag.ee või paberkandjal aadressil Sihtasutus Eesti Teadusagentuur, Tõnismägi 11, 15192 Tallinn.

Prantsusmaa vastutav ametkond:
EGIDE
www.egide.asso.fr
Rubriik „FAQ PHC / Contact“Contact

Kontaktisikud Eestis:

Anne Chounet-Cambas
Koostöö- ja kultuurinõunik
Prantsuse Suursaatkond
Toom-Kuninga 20, 15185 Tallinn
Tel  +372 616 1641, +372 627 1199
E-post: Anne.chounet-cambas@ife.ee

Aare Ignat
Projektijuht
SA Eesti Teadusagentuur
Tõnismägi 11, 15192Tallinn
Tel +372 731 7364
E-post: Aare.Ignat@etag.ee

Maarja Soonberg
Tel: 731 7387
E-post: maarja.soonberg@etag.ee