Tippteadlase toetus

Mobilitas+ ELMida toetame?                
Kui suur on toetus?                 
Millised on nõuded taotlejale?                    
Millal saab toetust taotleda?                       
Mille alusel taotlusi hindame?                  
  

Uusi taotlusvoore ei avata

 

Mobilitas Pluss tippteadlase toetust annab Eesti Teadusagentuur välja vastavalt haridus- ja teadusministri 30.12.2015 käskkirjale, mis sätestab programmi „Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine“ ehk „Mobilitas Pluss“ toetuse andmise tingimused. Mobilitas Plussi eelarve on 35 373 770 eurot, millest 83,5% katab Euroopa Regionaalarengu Fond.


Programmi eesmärk on:

  • tõsta Eesti teaduse, ettevõtluse ja kõrghariduse rahvusvahelist nähtavust ja atraktiivust õpi- ja teadustegevuse sihtriigina;
  • tugevdada Eesti teadlaste, teadust tegevate asutuste ja ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet;
  • toetada Eesti teadusasutuste ja ettevõtete koostöövõimalusi riikidevaheliste teadusorganisatsioonide ja –võrgustikega, sealhulgas läbi sünergia Horisont 2020 meetmetega;
  • avardada riigi, teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide, ettevõtete, üliõpilaste ja akadeemilise personali rahvusvahelise koostöö ja enesetäiendamise võimalusi läbi sektoritevahelise ja rahvusvahelise mobiilsuse ning koostöövõimaluste parandamise.

Mida toetame?

Tippteadlase toetus aitab palgata Eesti positiivselt evalveeritud TA asutustesse rahvusvahelise, välisriigis vahetu töökogemusega tipptasemel teadlast. Tippteadlane loob Eestis oma uurimisrühma, rakendab asutuses uusi pädevusi, toetab innovatsiooni ning osaleb õppetöös, õpetades ja juhendades kraadiõppureid ning kaasates neid uurimisrühma töösse.

Plaanis on välja anda 15 tippteadlase toetust.

Mis on tippteadlase toetuse eesmärk?

Selleks, et Eestis sünniks uusi maailmatasemel teadusrühmi ning oleks tagatud tipptasemel teadlaste järelkasv, tuleb Eestisse tuua juba praegu sel tasemel teadlasi, kes siin uusi rühmi looksid ning noori teadlasi juhendaks. Et tipptasemel teadlasel oleks huvi Eestisse tulla ja teadlase siinviibimine oleks tulemuslik, tuleb luua selleks soodsad tingimused ning garanteerida talle pikemaks ajaks kindel rahastamine. Sel moel saame konkureerida teiste samalaadsete rahvusvaheliste grantidega ning motiveerida tippteadlasi valima oma teadustöö tegemise kohaks Eesti.

Siinkohal on eriti teretulnud sektoritevaheline koostöö, sealhugas koostöö erasektoriga. Oluline on seegi, et läbiviidav teadustöö oleks innovatsioonipotentsiaaliga (näiteks seos nutika spetsialiseerumise strateegilise raamistikuga).

Tegevuse tulemusena on Eesti üliõpilastel, eelkõige doktorantidel, laiemad võimalused töötada rahvusvahelises uurimisgrupis, paraneb doktoriõppe efektiivsus ning kasvab vastava valdkonna rahvusvaheline konkurentsivõime. Eesmärk on, et tippteadlase toetust saanud teadlased juhendaks kokku 30 doktoranti.

Kui suur on toetus?

Toetuse summa ülempiir on 180 722,89 eurot aastas ning toetust eraldatakse maksimaalselt viieks aastaks. Toetus eraldatakse positiivselt evalveeritud TA asutusele, millele rakendub omafinantseeringu kohustus kuni 17% ulatuses.

Tippteadlase uurimistoetuses võib muuhulgas sisalduda järgmisi kulusid:

  •  tippteadlase töötasu koos kõigi riiklike maksudega ja seadusest tulenevate hüvitistega täistööaja arvestuses kuni 80 280 eurot aastas;
  • uurimisrühma liikmete töötasu koos kõigi  riiklike maksudega ja seadusest tulenevate hüvitistega;
  • tippteadlase reisikulusid üks kord aastas lähteriiki ja tagasi (sisaldab lennu-, rongi-, laeva- ja bussipileteid);
  • tippteadlase ja uurimisrühma teadustöö kulud (sh lähetuskulud).

Üldkulud on 15% otsestest personalikuludest.

Kui pikk on toetuse kasutamise periood?

Toetatava tippteadlase projekti kestus on minimaalselt 36 kuud ja maksimaalselt 60 kuud.

Tippteadlase projekti tuleb asuda täitma aasta jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist, kui mõjuvatel põhjustel pole kokku lepitud teisiti. Toetuse periood algab lepingus kokkulepitud kuupäeval.

Millised on nõuded taotlejale?

ETAG annab toetust lõppsaajale, kelleks võivad olla korraliselt positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutused. Lõppsaaja juurde tööle võetavad teadlased peavad olema oma valdkonna eestvedajad ja uurimisgrupi juhid, kellel on tööalaselt hea rahvusvaheline maine, kes avaldavad kõrgel tasemel publikatsioone ja kes suunavad oma valdkonna strateegilist tulevikunägemust valitud TA asutuses. Eelistatult vastavad nad Euroopa teadlaskarjääri raamistikus kirjeldatud R4 (Leading Researcher), kuid mitte vähemale kui R3 tasemele (Established Researcher).

Teadlane peab olema vähemalt viis viimast aastat töötanud väljaspool Eestit ja ei tohi olla olnud selle aja vältel töö- või võlaõiguslikes suhetes Eesti TA asutustega/ettevõtetega. Siinkohal ei lähe arvesse võlaõiguslikud lepingud, mis puudutavad lühiajalist ühekordse ülesande täitmist (nt oponeerimine, retsenseerimine jms). Toetatav teadlane peab tippteadlase projekti täitmise ajal töötama vähemalt 75% täistööaja normist Eestis. ETAG võib kehtestada taotlusvooru välja kuulutades lõppsaajale lisanõudeid.

Millal saab toetust taotleda?

Taotluste esitamine toimub Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS. ETISe kasutajakonto loomiseks tuleb pöörduda vastuvõtva asutuse poole. Taotlus on lõplikult esitatud, kui selle on kinnitanud vastuvõttev asutus. Uusi taotlusvoore enam ei avata.

Mille alusel taotlusi hindame?

Nõuetele vastavat taotlust hindab ETAGi juures tegutsev hindamiskomisjon, kaasates sõltumatuid eksperte. Taotluse läbi vaatamiseks, hindamiseks  ja otsuse langetamiseks võib kuluda kuni 100 tööpäeva taotlusvooru sulgemise kuupäevast. Taotluste hindamise aluseks on vastavas juhendis kinnitatavad järgmised valikukriteeriumid:

1) taotluse põhjendatus ja teaduslik tase (meetodid, oodatavad tulemused, sealhulgas valdkondlik või rakenduslik eripära jne);
2) tippteadlase kvalifikatsioon ning suutlikkus projekti ellu viia;
3) taristu piisavus, projekti eelarve ja kuluefektiivsus (eksperimentaalsus, vastuvõtva asutuse teaduslik võimekus, olemasoleva uurimiskeskkonna ja taristu piisavus, eelarve põhjendatus jne);
4) taotluse mõju mõju meetme eesmärkidele; Eesti ühiskonna ja majanduse arengule ning tõukefondide läbivatele teemadele (regionaalne areng; keskkonnahoid; kodanikuühiskond; võrdsete võimaluste tagamine; ühtne riigivalitsemine; infoühiskonna edendamine).

 

Taotluste hindamine toimub valikukriteeriumite lõikes skaalal 1 (mitterahuldav) kuni 5 (suurepärane). Hindamine toimub 0,5 punkti täpsusega. Koondhinne moodustub valikukriteeriumite kaalutud keskmisena. Kaalud on kirjas hindamisjuhendis.

Taotluste hindamise tulemusena valmib pingerida. Nõuetele vastanud taotlused kuuluvad rahastamisele vastavalt pingereale, taotlusvoorus toetusteks eraldatud vahendite lõppemiseni. Võrdse koondhindega taotluste puhul eelistame taotlust, millel on kõrgem hinne teadusliku taseme kriteeriumi eest. Võrdse teadusliku taseme korral eelistame taotlust, millel on kõrgem hinne kriteeriumi eest, mis hindab mõju meetme eesmärkidele.

Taotlused, mille koondhinne on alla 3,5 punkti, jäävad rahastamata. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ostusest anname vastuvõtvale asutusele teada ETISe vahendusel 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse langetamist. Positiivse rahastamisotsuse saanud taotluse puhul sõlmime kolmepoolse toetuslepingu ETAGi, lõppsaaja ja teadlase vahel.

Kontakt

Margus Harak, PhD
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
7 317 343
margus.harak@etag.ee