Mobilitas Pluss tagasipöörduva teadlase toetus

Mobilitas+ ELMida toetame?                       
Kui suur on toetus?             
Millised on nõuded taotlejale?                 
Kui taotlejaks on ettevõte
Millal saab toetust taotleda?                        
Kontakt                    

 

Mobilitas Pluss programmist rohkem taotlusvoore ei korraldata. 2023. aasta tagasipöörduva teadlase toetuse taotlusvooru info leiab siit.

 

Mobilitas Pluss tagasipöörduva teadlase toetust annab Eesti Teadusagentuur välja vastavalt haridus- ja teadusministri 30.12.2015 käskkirjale, mis sätestab programmi „Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine“ ehk „Mobilitas Pluss“ toetuse andmise tingimused. Mobilitas Plussi eelarve on 35 373 770 eurot, millest 83,5% katab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Programmi eesmärk on:

  • tõsta Eesti teaduse, ettevõtluse ja kõrghariduse rahvusvahelist nähtavust ja atraktiivust õpi- ja teadustegevuse sihtriigina;
  • tugevdada Eesti teadlaste, teadust tegevate asutuste ja ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet;
  • toetada Eesti teadusasutuste ja ettevõtete koostöövõimalusi riikidevaheliste teadusorganisatsioonide ja –võrgustikega, sealhulgas läbi sünergia Horisont 2020 meetmetega;
  • avardada riigi, teadus- ja arendusasutuste, kõrgkoolide, ettevõtete, üliõpilaste ja akadeemilise personali rahvusvahelise koostöö ja enesetäiendamise võimalusi läbi sektoritevahelise ja rahvusvahelise mobiilsuse ning koostöövõimaluste parandamise.

Mida toetame?

Toetame vähemalt kaks aastat väljaspool Eestit töötanud Eesti kodanikest või endistest/praegustest residentidest teadlaste tagasipöördumist Eestisse. Eeltingimusteks on välisriigis läbitud järeldoktorantuur või vähemalt samal tasemel tehtud teadustöö. Viie taotlusvooru eesmärk on Eestisse tuua ligikaudu 60 teadlast.

Mis on toetuse eesmärk?

Toetuse andmise eesmärk on tagasipöörduva teadlase toetusega tasakaalustada ja soodustada ajude ringlust. Eesti riik peab oluliseks nii välisteadlaste Eestisse tööle tulemist, kui ka välisriikidesse tööle läinud eestlaste tagasipöördumist, et aidata kaasa välisriigis omandatud teadmiste ja kogemuste rakendamisele Eestis. Väljarände tasakaalustamise kõrval panustame teadlaste ja inseneride järelkasvu tagamisse.

Kui suur on toetus?

Toetuse maht sõltub samaaegselt riigieelarvest järeldoktoritele välja antavate personaalsete uurimistoetuste mahust ning on defineeritud Mobilitas Pluss käskkirja lisas 2. Toetus eraldatakse TA asutusele, ettevõtetele ning kõrgkoolidele, kes võtavad tööle välisriikides järeldoktorantuuri läbinud või võrreldaval tasemel teadustööd teinud teadlasi. Toetuse saamiseks on asutuse omafinantseeringu kohustus 5% ulatuses uurimisprojekti kuludest.

Toetussummad on 2020. aasta taotlusvoorus järgmised:

54 000 €/a – eksperimentaalteaduste valdkonnas (projekti otsesed kulud 43 200 eurot, kaudsed kulud 10 800 eurot) ;

51 000 €/a – mitte-eksperimentaalteaduste valdkonnas (projekti otsesed kulud 40 800 eurot, kaudsed kulud 10 200 eurot);

5 500 €/a – ühekordne ümberasumistoetus kaheaastase projekti kohta (neile, kes pole 180 kalendripäeva jooksul vahetult enne taotlusvooru lõppkuupäeva elanud, õppinud või töötanud Eestis);

4000 € – ühekordne ümberasumistoetus alla kaheaastase projekti kohta (neile, kes pole 180 kalendripäeva jooksul vahetult enne taotlusvooru lõppkuupäeva elanud, õppinud või töötanud Eestis).

Palgafond ja ümberasumistoetus sisaldavad Eesti seadustega kehtestatud makse.

 

Kui pikk on toetuse kasutamise periood?

Toetatava tagasipöörduva teadlase projekti pikkus on minimaalselt 12 kuud ja maksimaalselt 24 kuud.

Tagasipöörduva teadlase projekti tuleb asuda täitma poole aasta jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist, kui mõjuvatel põhjustel pole kokku lepitud teisiti. Toetuse periood algab lepingus kokkulepitud kuupäeval.

Millised on nõuded taotlejale?

Eestisse tagasipöörduva teadlase toetuse puhul on lõppsaajateks teadus- ja arendusasutused, ettevõtted ning kõrgkoolid, kes võtavad tööle välisriikides järeldoktorantuuri läbinud või võrreldaval tasemel teadustööd teinud teadlasi. Teadlane peab olema vähemalt kaks viimast aastat töötanud väljaspool Eestit. Tagasipöörduv teadlane peab projekti elluviimise ajal töötama vastuvõtvas asutuses 1,0 koormusega, töö asukohaga Eestis.


Kui taotlejaks on ettevõte

Ettevõtted võivad toetust saada, nagu ka avalikud teadusasutused. Siiski tuleb arvestada riigiabi reeglitega ja taotlemisel peab ettevõte esitama selle kohta lisainformatsiooni. Ettevõttele antav toetus on eelistatavalt vähese tähtsusega abi, kuid kui ettevõte on juba üle lubatud piirmäära vähese tähtsusega abi saanud, antakse toetust üldise grupierandi määruse alusel. Rohkem infot riigiabi kohta leiate http://www.fin.ee/riigiabi. Taotlemisel peab ettevõtte taotlusvormi lisainformatsiooni sakile üles laadima järgmise täidetud vormi: Riigiabi vorm ettevõtetele

Millal saab toetust taotleda?

Järgmine taotlusvoor toimub 2020. aasta alguses. Taotlemine toimub Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS. ETIS-e kasutajakonto loomiseks tuleb pöörduda vastuvõtva asutuse poole. Taotlus on lõplikult esitatud, kui selle on kinnitanud vastuvõttev asutus.

Mille alusel taotlusi hindame?

Nõuetele vastavat taotlust hindab Eesti Teadusagentuur, kaasates sõltumatuid eksperte. Taotluse läbi vaatamiseks, hindamiseks  ja otsuse langetamiseks võib kuluda kuni 100 tööpäeva taotlusvooru sulgemise kuupäevast.

Taotluste hindamisel lähtume järgmistest valikukriteeriumitest:

1) taotluse põhjendatus ja teaduslik tase (meetodid, oodatavad tulemused, sealhulgas valdkondlik või rakenduslik eripära jne);
2) tagasi pöörduva teadlase kvalifikatsioon ning suutlikkus projekti ellu viia;
3) taristu piisavus, projekti eelarve ja kuluefektiivsus (eksperimentaalsus, vastuvõtva asutuse teaduslik võimekus, olemasoleva uurimiskeskkonna ja taristu piisavus, eelarve põhjendatus jne);
4) taotluse mõju mõju meetme eesmärkidele; Eesti ühiskonna ja majanduse arengule ning tõukefondide läbivatele teemadele (regionaalne areng; keskkonnahoid; kodanikuühiskond; võrdsete võimaluste tagamine; ühtne riigivalitsemine; infoühiskonna edendamine).

Taotluste hindamine toimub valikukriteeriumite lõikes skaalal 1 (mitterahuldav) kuni 5 (suurepärane). Hindamine toimub 0,5 punkti täpsusega. Koondhinne moodustub valikukriteeriumite kaalutud keskmisena. Kaalud on kirjas hindamisjuhendis. Taotluste hindamise tulemusena valmib pingerida. Nõuetele vastanud taotlused kuuluvad rahastamisele vastavalt pingereale, taotlusvoorus toetusteks eraldatud vahendite lõppemiseni. Taotlused, mille koondhinne on alla 3,5 punkti, jäävad rahastamata.

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ostusest anname tagasipöörduvale teadlasele ja teda vastu võtvale asutusele teada ETIS-e vahendusel 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse langetamist arvates otsuse tegemisest. Positiivse rahastamisotsuse saanud taotluse puhul sõlmime kolmepoolse toetuslepingu ETAGi, lõppsaaja ja tagasipöörduva teadlase vahel.

Kontakt:
Margus Harak, PhD
Mobilitas Pluss vanemkonsultant
7 317 343
margus.harak@etag.ee
euraxess