Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuride toetamine

ETAg osaleb EL struktuurivahendite perioodi 2014-2020 prioriteetse suuna 4 „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus“ meetme 4.2 „TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade arendamiseks“ tegevuse 4.1.2 „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel“ investeeringute kava koostamisprotsessis. ETAg osaleb investeerimisettepanekute esitamise dokumentatsiooni ettevalmistamise, investeerimisettepanekute kogumise korraldamise ja investeerimisettepanekute hindamisprotsessis.

Meetme tegevuse kogumaksumus on 29 687 679,89 eurot, millest EL toetuse osakaal on kuni 85%, riikliku struktuuritoetuse osakaal on kuni 10% ja taotlejate omafinantseeringu osakaal on vähemalt 5%.

Rahastusotsused kinnitatakse investeeringute kavana Vabariigi Valitsuse tasemel. Toetust antakse vähemalt kahe investeerimisettepanekute kogumise vooru kaudu. Esimene investeerimisettepanekute kogumise voor toimus 2015-2016 ja selle mahuks oli planeeritud 65% meetme tegevuse kogueelarvest. Teine investeerimisettepanekute kogumise voor mahus orienteeruvalt 35% meetme tegevuse kogueelarvest toimub pärast Eesti teadustaristu teekaardi uuendamise kinnitamist 2019. aastal.

Riikliku tähtsusega teadustaristute toetamine, II taotlusvoor

1. augustil 2019 avanes teine suunatud investeerimisettepanekute kogumise voor tegevuse „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel“ investeeringute kava muutmiseks. Investeerimisettepanekute vastuvõtmine lõpetatakse 31. oktoobril 2019. Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekule peavad investeerimisettepanekut sisaldavad projektid olema kantud 2019. aastal heakskiidetud Eesti teadustaristu teekaardi objektide loetellu ning ei tohi olla toetust saanud varasemalt samast tegevusest.

Investeerimisettepaneku vorm ja täpsemad juhendid

Tegevuse 4.1.2 „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel“ määrus

I voorus toetatud teadustaristu projektid (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 27.10.2016 korraldusega nr 347)

Eesti Genoomikakeskus – 1 817 148 eurot
Eesti Keeleressursside Keskuse ühendatud sisuotsing – 716 235 eurot
Eesti teaduse ja hariduse andmeside optilise magistraalvõrgu kaasajastamine – 546 250 eurot
Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium – 773 660 eurot
Eesti eluteaduste andmete teadustaristu – 1 284 564 eurot
Nutika tootmise tuumiktaristu arendamine – 1 595 172,55 eurot
Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus – 1 782 135 eurot
Euroopa Neutronkiirgusallika rajamine ja rakendamine teaduslikeks uuringuteks – 4 195 000 eurot
Kliiniliste teadusuuringute üksuse väljaarendamine – 2 137 126 eurot
Eesti teaduspilve loomine – 2 077 230 eurot
Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuuri täiendava võimekuse arendamine – 1 459 966 eurot
Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik – 1 555 500 eurot
Euroopa Sotsiaaluuring Eestis – 350 000 eurot

Pressiteade: Eesti teadustaristu saab 19 miljoni eurose rahasüsti

Toimunud infopäevad

Riikliku infrastruktuuri II taotlusvooru infopäev 10.09.2019
Riikliku infrastruktuuri I taotlusvooru infopäev 30.11.2015
Teaduse infrastruktuuride päev 05.10.2015

 

Kontakt
Priit Tamm
Teadustaristu valdkonna juht
Tel 730 0374/501 6624
priit.tamm@etag.ee