Infrastruktuuritoetused

Eesti Teadusagentuur täidab teaduse infrastruktuuridega seonduvalt mitmeid erinevaid ülesandeid. Meie ülesandeks on koostada ja uuendada regulaarselt (kolmeaastase tsükliga) Eesti teadustaristu teekaarti, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest.

Eesti on astunud mitmete rahvusvaheliste teadustaristute (ESFRI teekaardi objektide jt) liikmeks. Meie rolliks on osaleda ühinemise ettevalmistamisel, esindada Eestit ühinemisläbirääkimistel ning peale liitumist rahvusvaheliste teadustaristute juhtorganites.

Samuti osaleme EL struktuurivahendite perioodi 2014-2020 prioriteetse suuna 4 „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus“ meetme 4.2 „TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade arendamiseks“ tegevuse 4.1.2 „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel“ investeeringute kava koostamisprotsessis. Osaleme investeerimisettepanekute esitamise dokumentatsiooni ettevalmistamise, investeerimisettepanekute kogumise korraldamise ja investeerimisettepanekute hindamisprotsessis.

Koos institutsionaalsete uurimistoetuste taotlusvoorude läbiviimisega on teadusagentuuri ülesandeks ka tuumiktaristu toetuse taotlusvooru läbiviimine. Tuumiktaristu on teadus- ja arendusasutusele kuuluv uurimisteemade täitmiseks vajalik taristu, mis on loodud avalikes huvides ja mida teadusasutuse kehtestatud tingimustel on võimalik kasutada ka teistel isikutel.

Kontakt
Priit Tamm
Teadustaristu valdkonna juht
Tel 730 0374/501 6624
priit.tamm@etag.ee