Institutsionaalsete uurimistoetuste esimeses taotlusvoorus esitati taotlusi 23,91 miljoni euro väärtuses

Institutsionaalsete uurimistoetuste esimeses taotlusvoorus esitati taotlusi kogusummas 23,91 miljonit eurot. Teadusasutuste taotlused ületavad taotlusvooru võimalusi rohkem kui kolmekordselt.

 

Institutsionaalse uurimistoetuse taotlused esitasid 10 teadusasutust ning toetust taotleti kokku 75-le uurimisteemale. Esitatud uurimisteemade hindamisse on lisaks Eesti Teadusagentuuri 13 liikmelisele hindamisnõukogule kaasatud valdkondlikud ekspertiisirühmad. Iga taotlusele lisatud uurimisteema kohta koostavad eelekspertiisi vähemalt kolm eksperti, kellest kaks on väliseksperdid. Teadusasutused saavad enne haridus- ja teadusministri lõplikku rahastamisotsust esitada hindamisnõukogu rahastamisettepanekule oma selgitava vastuse.  „Sellise ärakuulamismenetluse rakendamine on teadus- ja arendustegevuse projektide rahastamisotsuste langetamisel  uudne ning tagab teadus- ja arendusasutuste seisukohtade senisest parema esindatuse,“ kinnitab Eesti Teadusagentuuri nõunik Margus Harak.

 

Institutsionaalne uurimistoetus hakkab järk-järgult asendama varem toiminud teadusteemade sihtfinantseerimise.  Institutsionaalne uurimistoetus on teadus- ja arendusasutuse kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse ja uurimisteemade rahastamiseks, teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevuse järjepidevuse tagamiseks ning selleks vajaliku taristuga seotud kulutusteks.

 

Institutsionaalne uurimistoetus võimaldab asutustel senisest paremini planeerida teadus- ja arendustegevuse läbiviimisega seotud kulutusi, vajalike töökohtade arvu ja struktuuri , kuid seab koos sellega samas ka asutusele täiendava vastutuse taotluses esitatud uurimisteemade täitmisel.  Võrreldes senise teadusteemade sihtfinantseerimisega on suurenenud ka asutuse roll taotluse taustaandmete esitamisel. Olulisim muudatus võrreldes senisega on pearahapõhisuse asendamine põhjendatud eelarve põhisusega ning  teadustulemustele avatud juurdepääsu tagamise nõue juhul, kui intellektuaalomandi kaitse seda võimaldab.

 

Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu esimees Volli Kalm ütles esimest institutsionaalsete uurimistoetuste taotlusvooru kommenteerides: „Hindamiseks ja rahastamiseks esitatud taotluste suur arv ning taotlejate senine kõrge teaduslik renomee  lubab prognoosida väga tugevat konkurentsi, kuid näitab ka seda, et Teadusagentuuri poolt korraldatud esimene uurimistoetuste konkurss on korda läinud.“