Projekt GEARING-Roles esitab väljakutse ning mõjutab soorolle ja identiteete teadlaskarjääris

Eesti Teadusagentuur osaleb alates 1. jaanuarist 2019 koostöös kümne partneriga kaheksast Euroopa riigist nelja-aastases projektis GEARING-Roles.

Projekti eesmärk on kuuele projektipartnerile soolise võrdsuse kava (VÕK) loomine, mille fookuses on soolist võrdsust suurendavate tegevuste kavandamine sh jätkumine projekti lõppedes. Käesolev projekt on Eesti jaoks tähtis, kuna hetkel sarnast kava Eesti teadusmaastikul veel loodud pole. Seega lisaks otsesele projektieesmärgile luua VÕK loodab Eesti Teadusagentuur olla ka teerajajaks ja julgustada Eesti TA asutusi järgnema. Soolise võrdsuse kavade väljatöötamine ja elluviimine TA asutustes kui ka TA-d rahastavates asutustes on vajalik eeltingimus tegeliku ja tõhusalt toimiva sugude vahelise võrdsuse saavutamiseks.

Projektil on neli alaeesmärki: teadusega tegelevate naiste tunnustamine ja toetamine; naiste suurem kaasamine otsustusprotsessidesse; soolise mõõtme senisest suurem arvestamine teadustöödes ja metoodikates; võrdse kohtlemise kui väärtuse arendamine organisatsioonides. Kuna paljud projektis kavandatavad tegevused hakkavad otseselt mõjutama teadlaskarjääre, peab Eesti Teadusagentuur projekti õnnestumiseks tegema koostööd Eesti teadusringkondadega. Praeguseks on Eesti Teadusagentuur saanud projektis osalemisele positiivset tagasisidet ning koostööhuvi on näidanud üles neli avalik-õiguslikku ülikooli: Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool (TalTech), Tallinna Ülikool ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Käesoleva multidistsiplinaarse, erinevaid riike ja sektoreid kaasava projekti tegevuste elluviimine on kavandatud läbi koolituste, juhendamistegevuste, teadlikkuse tõstmise kampaaniate ja võrgustikuürituste.

Kontakt: Kadri Raudvere, kadri.raudvere@etag.ee 

Rohkem infot projektist ja jooksvad uudised: https://www.etag.ee/tegevused/sooloime/gearing-roles/

Projekti kodulehekülg: gearingroles.eu

Jälgi ka:

Facebook: https://www.facebook.com/GearingRoles/

Twitter: https://twitter.com/GearingRoles