Poliitikaseire uuringud suunavad riigi tegevust erinevates valdkondades

Valminud on kaheksa poliitikaseire rakendusuuringut, mis viidi läbi RITA programmi raames riigi tellimusel.

Kõik kaheksa uuringut  hindasid teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni poliitika elluviimist ning andsid soovitusi uute poliitikate kujundamiseks. Uuringute teemad olid mitmekülgsed. Näiteks  uuriti avatud teadust ning avatud teaduse rakendamise ja kasutamise potentsiaali ja takistusi Eestis, teadlaskarjääri mustreid, eestlaste osalust raamprogrammis, teadustaristute kasutamist ning Eesti ettevõtete paiknemist rahvusvahelistes väärtusahelates. Kõik uuringud  sisaldavad ettepanekuid nii ministeeriumitele, Eesti Teadusagentuurile kui ka TA asutustele.

Uuringute lähteülesanded töötati välja Eesti Teadusagentuuri, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi omavahelises koostöös ning  nende maksumus on  vahemikus 20 000€ – 80 000€.

„Nende uuringute tulemusi saavad ministeeriumid ja ETAg oma igapäevatöös kasutada, et TAI poliitikast tulenevaid eesmärke paremini ellu rakendada või selle täitmist jälgida ning selle kaudu oma edasisi tegevusi planeerida. Paljud uuringute tulemused pakuvad huvi ka teistele sektoritele – ülikoolidele, ettevõtetele, nii avalikule kui erasektorile,” sõnas RITA programmi juht Liina Eek.

Nii on näiteks Eesti teadustaristu analüüs oluliseks sisendiks teadutaristu teekaardi uuendamisel selgitas haridus- ja teadusministeeriumi teadusosakonna nõunik Toivo Räim: „Uuring on koondanud erinevate riikide kogemusi ja teinud soovitusi ja ettepanekuid poliitikakujundajatele, Eesti Teadusagentuurile ning teadus- ja uurimisasutustele. Tegemist on huvitava kokkuvõttega, millega on kasulik tutvuda nii teadustaristutega otse tegelevatel töötajatel kui ka taristute kasutajatel. Uuring annab uusi ideid, mida võib Eestis edasi arendada ja rakendada.”

Uuringute autoriteks olid teadlased Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Tartu Ülikoolist ning Eesti Teaduste Akadeemiast.

Tallinna Tehnikaülikooli professor Erkki Karo, kes on üks Eesti ettevõtete rahvusvahelistes väärtusahelates osalemist analüüsinud teadlastest, kommenteeris: „Arvan, et koostöö oli üsna konstruktiivne. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tellijana osales aktiivsemalt kui varasematel kordadel uuringu vaheetappides, andis tagasisidet ja osales uurimisfookuse ja metoodika valikutes. Uuring on oma empiirilises fookuses kindlasti pigem tellija kui elluviija nägu. Edaspidi võiks jätkata sellist koosloomelist protsessi ning lisaks võiks tulemuste tutvustamisel tellija teha omapoolseid ettekandeid teemal, kuidas leiud, soovitused nende tööd edaspidi mõjutavad või mitte.“

Lisaks valminud uuringutele valmivad selle aasta lõpus ja 2019. aasta alguses veel vähemalt kolm uuringut sellistel teemadel nagu tööstusomandi kaitse ja kasutamine Eestis, teaduse rahastamise tulemuslikkus ning akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas.

RITA programmi eesmärk on toetada Eesti riigi vajadustest lähtuvate rakendusuuringute läbiviimist ning sellega kaasnevalt suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel. RITA programmi toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Valminud uuringud:

Euroopa Liidu tõukefondide perioodi 2007-2013 vahenditest rahastatud valdkondlike teadus- ja arendustegevuse programmide lõpphindamine

Eesti nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade ettevõtete osalemine rahvusvahelistes väärtusahelates ja poliitikameetmed kõrgemat lisandväärtust andvate tootmisprotsesside toetamiseks

Eesti võimalused raamprogrammis: analüüs ja poliitikasoovitused

Avatud teadus Eestis ja Euroopas: võimalikkus ja potentsiaal erinevate sidusgruppide vaates

Avatud teadus Eestis ja Euroopas: õiguslik ja majanduslik lähenemine

Eesti doktorite karjääritee ja seda mõjutavad tegurid

Jätkusuutlikud teadlaskarjääri kontseptsioonid ja mudelid Eesti kontekstis

Teadusaparatuuri ja -infrastruktuuride kasutamise hindamise metoodika väljatöötamine

 Rohkem infot:

RITA programm

RITA tegevus 4

Kontakt

Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
731 7383, 53001912
liina.eek@etag.ee