EL partnerluste osaluskava

EL raamprogrammis Horisont 2020 on võrreldes varasemate raamprogrammidega oluliselt suurem osakaal riikidevahelise ning erasektori ja avaliku sektori vahelise partnerluse toetamisel. Erinevates teaduskoostöö partnerlustes osalemine on ressursimahukas, seetõttu tuleb Eestil teha valikuid, millistes algatustes osalust riiklikult toetada.

Euroopa Liidu partnerlustes osalemise strateegilise raamistiku eelnõu kinnitati Vabariigi Valitsuse 5.02.2015.a korraldusega nr 61 Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) strateegia 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti” rakendusplaani lisana. Osaluskava eesmärk on määrata riigi osaluse põhimõtted EL partnerlustes, kirjeldada valikute tegemise otsustusprotsessi ja osapoolte rollijaotust.

Raamistik hõlmab EL Toimimise Lepingu artikkel 185-l põhinevaid ühisprogramme, teadusuuringute ühise kavandamise algatusi (Joint Programming Initiatives, JPI), ühiseid tehnoloogiaalgatusi (Joint Technology Initiatives, JTI), Euroopa Tehnoloogia- ja Innovatsiooninstituudi (EIT) teadmis- ja innovatsiooni kogukondade (Knowledge and Innovation Communities, KIC) teaduskoostööd, FET (Future and Emerging Technologies) partnerlusi, Euroopa Teadustaristute strateegiafoorumi (ESFRI) tegevuskava objekte (sh Euroopa teadustaristute konsortsiume (ERIC)) ja ERA-NET ühiskonkursse.

Eesti teadusagentuuri (ETAg) ülesanne on koondada info Eesti teadus- ja arendustegevusse kaasatud organisatsioonide ettepanekutest EL partnerlustes osalemise kohta ning kogutud informatsiooni põhjal koostada osaluspõhimõtetest ning rahalistest vahenditest lähtudes osaluskava ettepanek ja esitada see teaduspoliitika komisjonile arutamiseks. Kord aastas (koos eelarve planeerimisprotsessiga) või vajadusel sagedamini vaadatakse kava üle ja seda muudetakse, võttes arvesse lõppevaid ja lisanduvaid teadusalaseid partnerlusi ning rahalisi võimalusi.

Eesti Euroopa Liidu partnerluste osaluskava kinnitati Eesti Teadusagentuuri nõukogu poolt 9. aprillil 2021

Eesti EL partnerluste 2021. a. osaluskava
Ülevaade Euroopa Teadusruumi partnerlustest milles Eesti osaleb (2021)