Käibemaksu kompenseerimistoetus

Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi projektide käibemaksu kompenseerimistoetus

Kompenseerimistoetuse eesmärk

T&A raamprogrammi projektide käibemaksu kompenseerimistoetuse eesmärgiks on tagada riigieelarve vahenditest raamprogrammi projektide abikõlbmatu käibemaksukulu hüvitamine ning seeläbi vähendada projektides osalejate finantsriske. Kompenseerimisskeem on ette nähtud 7. raamprogrammist rahastatavate projektide toetamiseks (kuni projektide kestuse lõpuni), sest raamprogrammi rahastamise reeglite kohaselt Euroopa Komisjon riiklikke makse (sh käibemaks) ei finantseeri.

Käibemaksu kompenseerimistoetuse taotlemise kord

Käibemaksu kompenseerimistoetuse saamise eelduseks on toetust taotleva asutuse osalemine EL T&A 7. raamprogrammist rahastatavas projektis.

Raamprogrammi projektide käibemaksu kompenseerimiseks on vajalik:

  • täita taotlusvorm (Käibemaksu kompenseerimistoetuse taotluse vorm);
  • lisada koopiad taotluses loetletud arvetest;
  • esmakordsel taotlemisel lisada koopia vastava projekti rahastamislepingust Euroopa Komisjoniga (Grant Agreement);
  • taotluse allkirjastab toetust taotleva asutuse juht või vastavat volitust omava isik.

Taotlusele lisatakse „Käibemaksuseaduse” §-s 37 sätestatud nõuetele vastavate arvete koopiad, millel peab olema toetust taotleva asutuse raamatupidamiskohustuslast esindava isiku allkiri ning projekti tunnus. Taotleda võib „Käibemaksuseaduse” alusel Eestis määratud käibemaksu, mida vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole taotlejal õigust sisendkäibemaksuna taotleda Maksu- ja Tolliametilt ning mida ei hüvitata ka muul moel.  Juhul, kui arvel ei ole käibemaksu näidatud, kuid taotleja on kohustatud käibemaksu Maksu- ja Tolliametile tasuma, tuleb arvele lisada ka maksekorraldus, millega näidatakse ära arvelt tasutud käibemaksusumma.

Käibemaksu kompenseerimist võib taotleda kuni 180 päeva jooksul kauba soetamise või teenuse saamise päevast arvates (arve väljastamise kuupäevast).

Toetuse soovija esitab taotluse koos lisadega paberkandjal SA Eesti Teadusagentuurile aadressil Soola 8, 51004 Tartu ja elektroonselt (digitaalselt allkirjastatuna) e-posti aadressile silver.latt@etag.ee 

Taotluse rahuldamise otsus tehakse SA Eesti Teadusagentuuri juhatuse käskkirjaga. Kompenseeritav käibemaks kantakse taotlejale üle 30 päeva jooksul alates taotluse (ka elektroonse) ja sellele lisatud arvete koopiate laekumisest SA Eesti Teadusagentuurile. Taotluse mitterahuldamisel saadetakse taotlejale 30 päeva jooksul alates taotluse laekumisest vastav teatis, milles on ära toodud käibemaksu kompenseerimistoetuse mittemaksmise põhjused.

Käibemaksu kompenseerimistoetuse eraldamise kord on kehtestatud ja kinnitatud SA Eesti Teadusagentuuri juhatuse käskkirjaga nr 1-1.4/15/1,  5.01.2015 a.

Kontakt
Silver Lätt, silver.latt@etag.ee