ETAg-i osalus projektides

 

Projekti nimi ja
koordinaator Eesti Teadusagentuuris
Lühikirjeldus
 

 

ERA-NET Cofund 

BiodivERsA3

Aare Ignat
aare.ignat@etag.ee

Tänavu 10. tegevusaastat tähistav Euroopa Teadusruumi (ERA) looduse mitmekesisuse uurimisele ja säilitamisele pühendunud koostöövõrgustik BiodivERsA alustas 2005. aastal ühistegevust 20 partneriga 13 Euroopa riigist ning jätkab Horisont2020 alguses 31 partneriga 18 riigist. Eelneva perioodi jooksul on korraldatud 5 ühiskonkurssi ning rahastatud looduskeskkonna liigirikkust ja selle säilitamist käsitlevaid uurimusi ligi 50 milj euro ulatuses.
Horisont 2020 raames tegevust jätkav ERA-NET Cofund BiodivERsA3 kuulutas mais välja Euroopa Komisjoni kaasrahastusega ühiskonkursi kahel teemal: Understanding and managing the biodiversity dynamics of soils and sediments to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem
ja
Understanding and managing biodiversity dynamics in land-, river- and sea-scapes (habitat connectivity, green and blue infrastructures, and naturing cities) to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services.
Ühiskonkursi partneriteks on 24 rahvuslikku või regionaalset rahastavat organisatsiooni 15 riigist. Ühiskonkursi eelarve koos Euroopa Komisjoni kaasrahastusega on u 30 mln eurot. ETAg osaleb ühiskonkursil 100 000 euroga. Juhtkomitee otsust projektide rahastamise kohta on oodata järgmise aasta mai lõpus.
Lisaks Euroopa Komisjoni kaasrahastusega ühiskonkursile on võrgustik püstitanud endale ambitsioonika eesmärgi välja kuulutada igal järgneval aastal üks partnerorganisatsioonide rahastusega taotlusvoor.
ERA-NET Cofund BiodivERsA3 algas 1. veebruaril 2015 ning vältab 5 aastat.
Koordinaatoriks on Foundation for Research on Biodiversity Prantsusmaalt.
ERA-NET Cofund
M-era.Net 2
  Aare Ignat
aare.ignat@etag.ee
7 RP raames 2012. a alguse saanud Euroopa Teadusruumi (ERA) materjaliteaduse edendamisega tegelev koostöövõrgustik M-era.Net koondab ühisesse tegevusse 36 rahastavat organisatsiooni 25 Euroopa riigist, millele lisanduvad 10 vaatleja staatuses rahastavat organisatsiooni 9 riigist, sh Taiwan, Lõuna-Korea, Brasiilia ning Venemaa. Seni on korraldatud 4 ühiskonkurssi.
11. juunil 2015 sai võrgustiku koordinaator Euroopa Komisjonilt kutse sõlmida ERA-NET Cofundi grandileping vastavalt esitatud taotlusele. EK grant ühiskonkursi edukate projektide ühiseks rahastamiseks võib ulatuda 12 750 000 euroni, mis loob eeldused ühiskonkursi eelarveks u 38 mln eurot. ETAg EK kaasrahastamisega taotlusvooru rahastajana ei osale. Lisaks planeerib võrgustik korraldada veel vähemalt 3 partnerorganisatsioonide rahastusega taotlusvooru.
Vajalikud ettevalmistused on alanud ning uue ERA_NET Cofundi M-era.Net 2 tegevuse algust võib oodata septembris-oktoobris.
Koordinaatoriks on Austria FFG – Austrian Research Promotion Agency.

NORFACE
  Aare Ignat
aare.ignat@etag.ee
New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe (NORFACE) ühendab 16 Euroopa riigi teadust rahastavaid organisatsioone sotsiaal- ja käitumisteaduste valdkonnas.
10 tegevusaasta jooksul Euroopa Teadusruumis (ERA) on võrgustik rahastanud teadlastevahelisi sidemeid loovaid seminare ning korraldanud kolme ühisprogrammi alusel ühiskonkursid.
Horisont2020 raames tegevust jätkav NORFACE tegeleb hetkel uue temaatilise ühisprogrammi väljatöötamisega ning selle raames granditaotluse esitamisega Euroopa Komisjonile selle kaasrahastusega ühiskonkursi korraldamiseks.
Koordinaatoriks on Netherlands Organisation for Scientific Research Hollandist.

ERA-NET Cofund
WaterWorks2014  Aare Ignat
aare.ignat@etag.ee
JPI Water’i poolt Horisont2020 raames välja kuulutatud Euroopa Komisjoni kaasrahastusega ühiskonkursi teemal:
Research and Innovation for Developing Technological Solutions and Services
1. for Water Treatment, Reuse, Recycling and Desalination;
2. for Water Resources Management;
3. to Mitigate Impacts of Extreme Events (Floods and Droughts) at Catchment Scale.
Ühiskonkursi partneriteks on 15 Euroopa riigi rahastavat organisatsiooni. Ühiskonkursi eelarve koos Euroopa Komisjoni kaasrahastusega on u €16 mln eurot. ETAg osaleb koos Keskkonnaministeeriumiga eesmärgiga rahastada kahte projekti kokku 150 000 euroga. Juhtkomitee otsust projektide rahastamise kohta on oodata käesoleva aasta novembris. Rahastatavate projektide eeldatav algus on 2016. aasta märtsis-aprillis.
ERA-NET Cofund WaterWorks2014 algas 1. veebruaril 2015 ning vältab 5 aastat.
Koordinaatoriks on Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) Hispaaniast.
Idealist2018

Aavo Kaine
Aavo.kaine@etag.ee

Projekti peamiseks eesmärgiks on IKT rahvuslike kontaktpunktide võrgustiku tugevdamine ning koostöö teiste võrgustikega. Projekti raames viiakse läbi erinevaid koolitusi, seminare jne. Viimased on suunatud nii konsultantidele endile kui ka võimalikele taotlejatele.
ETAg spetsiifiline roll Idealist2018 projektis on kõigi projektis ette nähtud trükitavate PR materjalide väljatöötamine ja laialisaatmine NCP võrgustiku liikmetele. Nimetatud materjalid hõlmavad paberkandjale trükitavaid ettekandeid, infovoldikuid,  infolehti, samuti projekti ürituste tarbeks posterite, stendiettekannete ja pressi jaoks esitatavaid materjale. Koostöös teiste partneritega töötatakse välja eelnimetatud materjalide sisu. ETAG korraldab materjalide kujundamise ja trükkimise ning postitab trükised adressaatidele. Samuti vastutab ETAg projekti Idealist uue logo ja visuaalse identiteedi väljatöötamise eest.
Projekti koordineerib MATIMOP, Israeli Industry Center for Research and Development.
Projekti finantseerimisallikas: Euroopa Komisjon, 100% finantseerimine Euroopa Komisjoni poolt.
Projekti veebileht: http://www.ideal-ist.eu
RI-LINKS2UA

Argo Soon
Argo.soon@etag.ee

RI-LINKS2UA, täisnimega „Strengthening Research and Innovation Links Towards Ukraine“ on projekt, mis keskendub Ukraina teadus- ja arendustöö analüüsile ning püüab samas leida võimalusi Ukraina teaduskommuuni lähendamiseks Euroopa teadusruumile. Projekti tegevustesse kaasatakse Ukraina teadlased, teadusadministraatorid, poliitikud ja ettevõtjad. Tegevused ise on mitmekesised: on kvalitatiivsel ja kvantitatiivsel analüüsil põhinevaid hinnanguid; on koolitusi, seminare, konverentse, konsultatsioone. ETAgi tegevuste pealiiniks on Ukraina NCP süsteemi edendamine.

Projekti koordineerib Austria ettevõte Zentrum Für Soziale Innovation GMBH ning partnereid on selles kokku 11, neist kolm Ukrainast. Projekt algas 1. veebruaril 2016 ja see kestab 3 aastat.
Projekti veebilehthttps://ri-links2ua.eu/

TRANSCAN-2

Argo Soon
Argo.soon@etag.ee

ERA-Net Cofund skeemi projekti „Siirdemeditsiiniliste vähiuuringute programmide ühtlustamine EL-s“ eesmärgiks on edendada vähktõbe puudutavat siirdemeditsiinilist teadustööd Eruoopa Liidus, nii et oleks tagatud parim koostöö ning välditud asjatu duplitseerimine ning sellest tingitud ressursside ebatõhus kasutamine.
Projekti ingliskeelne nimetus on “Translational research on human tumour heterogeneity to overcome recurrence and resistance to therapy” ning selle akronüümiks on TRANSCAN-2; projekt on analoogse initsiatiivi TRANSCAN viis aastat kestev (2014-2019) jätkuprojekt.
TRANSCAN-2 järgib Horisont 2020 reegleid ning koostööprojektides, kus partnerite miinimumarvuks on 4, saavad osaleda Austria, Belgia, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iisraeli, Itaalia, Läti, Hollandi, Norra, Poola, Portugali, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Taiwani ja Türgi teadlased.
Lähem info taotlemistingimuste ja tähtaegade kohta on leitav TRANSCAN-2 veebilehel: http://www.transcanfp7.eu
NCP_WIDE.NET

Kristin Kraav
Kristin.kraav@etag.ee

Horisont 2020 valdkonna „Osaluse laiendamine ja tipptaseme levitamine“ riiklike kontaktpunktide (NCPde) koostööprojekt. Projekti eesmärgiks on tagada NCPde tõhusam koostöö ning teenuste ühtlaselt kõrge tase liikmesriikides. Projekti kestus: 2015-2019
C-Energy 2020

Maria Habicht
Maria.habicht@etag.ee

C-Energy 2020 on energia valdkonna NCPde rahvusvaheline võrgustik.
Tegemist on Horisont 2020 energia konsultante ühendava võrgustikuga, mille eesmärgiks on nii erinevate riikide NCPde kompetentsi tõstmine ja pakutava teenuse kvaliteedi ühtlustamine läbi suunatud koolituste kui koolitusprogrammide ettevalmistamine ja praktiliste koolituste läbiviimine potentsiaalsetele projektitaotluste ettevalmistajatele. Tegevused on jaotatud 5 tööpaketi vahel, millest 1. On koordineerimine, 2. NCPde võimekuse tõstmine, 3. Töö potentsiaalsete osalejatega, 4. Koostöö teiste võrgustikega ja partneriotsingu süsteemi ülesehitamine ja haldamine ning 5. Infolevi ja kommunikatsioon. ETAgi juhtida on 5. tööpakett ning 3. tööpaketi koolituste ettevalmistamist ja läbiviimist puudutav task 3.2.
Projekt käivitus 1. detsembril 2014 ja kestab 4 aastat.
Projekti rahastab Horisont 2020, grandi leping nr. 641003.
Rahastuse määr on 100%.
Projekti koordineerib APRE Itaaliast.
Projekti veebileht: http://www.c-energy2020.eu/
SEREN3

Margit Ilves
Margit.ilves@etag.ee

Projekti eesmärgiks on valdkonna ’Turvaline ühiskond’ rahvuslike kontaktpunktide koostöö tõhustamine, paremate praktikate jagamine ja seeläbi pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmine. Sihtrühmaks on kõik vastava valdkonna NCPd ja sidusgruppide esindajad. Projekti käigus viiakse läbi koolitusi, võrgustumisüritusi, NCPdele suunatud foorumeid,twinning skeeme jm. Lisaks arendatakse välja partnerotsinguid hõlbustav veebirakendus.
Projekti kestus: 2015-2018
Projekti koordinaator
: The Agency for the Promotion of the European Research (APRE)
Projekti finantseerimisallikas: Euroopa Komisjon
ERA-CVD

Katrin Kello
katrin.kello@etag.ee

Euroopa Teadusruumi võrgustiku (ERA-NET ehk European Research Area Network) projekt ERA-CVD seab oma ülesandeks rahvusvahelise koostöö edendamise kardiovaskulaarsete haiguste uurimisel.
2015 algatatud võrgustik koondab teadust rahastavaid asutusi 18 riigist: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iisrael, Itaalia, Läti, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Taiwan, Türgi.
2017 lõpu seisuga on võrgustik viinud läbi kaks ühiskonkurssi.
2016. aastal osutus edukaks prof A. Katuse (Heidelbergi ülikool) juhitud projekt DETECTIN-HF: Determining the role of clinical and epigenetic risk markers in dilated cardiomyopathies and heart failure prof A. Metspalu (Tartu ülikool) töörühma osalusel. Eesti töörühma osalust rahastab peamiselt ETAg ja kaasrahastab Euroopa Komisjon.
2017. aastal osutus edukaks prof H. Schunkerti (Saksa südamekeskus ja Müncheni tehnikaülikool) juhitud projekt Druggable-MI-genes: Utilising myocardial infarction genes for better treatment prof A. Metspalu ja prof J. Björkegreni (Tartu ülikool) töörühma osalusel. Eesti töörühma rahastab ETAg programmi Mobilitas Pluss vahenditest.
11. jaanuaril 2018 avati kolmas, noorteadlastele suunatud ühiskonkurss. Konkursi tulemused selguvad 2018 sügisel.
Vt lähemalt: http://www.era-cvd.eu/294.php ERA CVD Newsletter 2 Jan 2018
HERA JRP UP

Katrin Kello
Katrin.kello@etag.ee

2004. aastal loodud HERA (Humanities in the European Research Area) on humanitaarteadusi rahastavate asutuste võrgustik.
2015. aastal algatatud HERA JRP UP (Joint Research Programme “Uses of the Past”) on HERA võrgustikku kuuluvate asutuste ühisprogramm, mille peamine eesmärk on ühiskonkursi Uses of the Past läbiviimine. 2015/16 toimunud konkursil sai rahastuse prof L. Moretto (Brüsseli Vaba Ülikool) juhitud projekt MODSCAPES – Modernist reinventions of the rural landscape prof S. Belli (Eesti Maaülikool) töörühma osalusel. Eesti töörühma osalust rahastavad ETAg ja Euroopa Komisjon.
HERA JRP UPs osalevad riigid: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Läti, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ühendkuningriik.
Kestus: 2015-2019
Vt lähemalt: heranet.info
HERA JRP PS

Katrin Kello
Katrin.kello@etag.ee

2004. aastal loodud HERA (Humanities in the European Research Area) on humanitaarteadusi rahastavate asutuste võrgustik.
2017. aastal algatatud HERA JRP PS (Joint Research Programme “Public Space”) on HERA võrgustikku kuuluvate asutuste ühisprogramm, mille peamine eesmärk on ühiskonkursi Public Space läbiviimine. Konkursi eeltaotlusvoor toimus sügisel 2017. Konkursi tulemused selguvad 2018 lõpus.
HERA JRP PSis osalevad riigid: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Läti, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi, Ühendkuningriik.
Kestus: 2017-2022
Vt lähemalt: heranet.info
ERA CoBioTech

Katrin Kello
Katrin.kello@etag.ee

Euroopa Teadusruumi võrgustiku (ERA-NET ehk European Research Area Network) projekti ERA CoBioTech peamine eesmärk on aidata kaasa maailma majanduse fossiilsete toorainete sõltuvusest vabanemisele kestliku biomajanduse arendamise abil.
2016 algatatud võrgustik koondab teadust rahastavaid asutusi 19 riigist: Argentiina, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iisrael, Itaalia, Läti, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Šveits, Türgi, Venemaa, Ühendkuningriik.
2017. a lõpu seisuga on projekti raames toimunud üks ühiskonkurss. Rahastuse sai kaks Eesti töörühma osalusega teadusprojekti: ScaleApp: Investigating large scale bioreactor effects in microbial application prof M. Oldigesi (Jülichi uurimiskeskus) juhtimisel ning YogurtDesign: Microbial community modeling for the production of ‘designer’ yogurt prof B. Teusinki (Amsterdami Vaba Ülikool) juhtimisel. Eesti töörühmi juhivad vastavalt prof R. Vilu (Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus) ja prof P.-J. Lahtvee (Tartu ülikool); rahastavad ETAg ja Euroopa Komisjon kaasrahastuse mudeli alusel.
Vt lähemalt: https://www.cobiotech.eu/
ERA-Net Cofund SusCrop

Katrin Kello
Katrin.kello@etag.ee

Euroopa Teadusruumi võrgustiku (ERA-NET ehk European Research Area Network) projekt SusCrop (ERA-Net Cofund on Sustainable Crop Production) seab oma ülesandeks rahvusvahelise koostöö edendamise kestliku taimekasvatuse uurimisel. SusCrop kuulub laiemasse võrgustikku FACCE-JPI: The Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change.
2017 algatatud SusCrop koondab teadust rahastavaid asutusi 19 riigist: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kanada, Läti, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rumeenia, Ungari, Saksamaa, Soome, Taani, Türgi, Ühendkuningriik.
2018 jaanuaris avati SusCropi esimene ühiskonkurss. Konkursi tulemused selguvad 2018 lõpus.
Vt lähemalt: https://www.submission.suscrop.eu/
GENDER-NET Plus

Katrin Kello
Katrin.kello@etag.ee

Euroopa Teadusruumi võrgustiku (ERA-NET ehk European Research Area Network) projekt GENDER-NET Plus keskendub soolise võrdõiguslikkuse probleemidele ja soo-uuringutele laias, inter- ja transdistsiplinaarses vaates.
2017 algatatud võrgustik koondab teadust rahastavaid asutusi 13 riigist: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Iisrael, Itaalia, Kanada, Küpros, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Tšehhi Vabariik.
2017 detsembris avati GENDER-NET Plusi esimene ühiskonkurss. Konkursi tulemused selguvad 2018 sügisel.
Vt lähemalt: http://gender-net-plus.eu/joint-call/cofunded-call/  
NUCL-EU 2020

Mikk Antsov 
Mikk.antsov@etag.ee

 

Projekti peamiseks eesmärgiks on EURATOMi rahvuslike kontaktpunktide võrgustiku tugevdamine ning samuti koostööd teiste võrgustikega. Projekti raames viiakse läbi erinevaid koolitusi, seminare jne. Viimased on suunatud nii konsultantidele endile kui ka võimalikele taotlejatele.
Projekti kestus:  01.09.2015-31.08.2019
NewHoRRIzon

Excellence in science and innovation for Europe by adopting the concept of Responsible Research and Innovation

Ülle Must
ulle.must@etag.ee

Projekti eesmärgiks on soodustada vastutustundliku teaduse (RRI) põhimõtete levitamist  Horisont 2020 (H2020) perioodil ning ka peale perioodi lõppemist. Projektis töötatakse välja RRI põhimõtete integreerimise alus Euroopa ja EL riikide teadus- ja innovatsiooni süsteemi.

Tööpaketid:
TP 1. Kontseptuaalne raamistik ja meetodid (ühise arusaama loomine; sotsiaalsete laborite käsiraamatu koostamine; RRI hetkeseis H2020-s; RRI praegune seis globaalses mõõtmes; visioonikonverents RRI H2020-s ja peale seda; olemasolevate RRI vahendite ja koolituste esialgne kogum.
TP 2. Tipptasemel teadus (sotsiaalne labor 1: Euroopa Teadusnõukogu (ERC); sotsiaalne labor 2: Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad (FET); sotsiaalne labor 3: Marie Skłodowska-Curie meetmed; sotsiaalne labor 4: Euroopa Teadustaristud, sh e-Taristud; kokkuvõttev aruanne)
TP 3. Juhtpositsioon tööstuses (sotsiaalne labor 5: LEIT; sotsiaalne labor 6: riskikapitali kättesaadavus ja innovatsioon väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes (VKE-des); kokkuvõttev aruanne)
TP 4. Ühiskonna väljakutsed (sotsiaalne labot 7: Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu; sotsiaalne labor 8: Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus; sotsiaalne labor 9: Energia; sotsiaalne labor 10: Transport; sotsiaalne labor 11: Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained; sotsiaalne labor 12: Euroopa muutuvas maailmas; sotsiaalne labor 13: Turvaline ühiskond; Kokkuvõttev aruanne)
TP 5. Lähenemisviiside mitmekesisus  (sotsiaalne labor 14: “Osaluse laiendamise” meetmed; sotsiaalne labor 15: Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks; sotsiaalne labor 16: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT); sotsiaalne labor 17: Teadusuuringute ühiskeskus (JRC) ja Euratom; sotsiaalne labor 18: H2020 instrumendid; Kokkuvõttev aruanne)
TP 6. Ühiskonna valmisoleku tase (SRL) (SRL kontseptsiooni ja esialgse mõõtmisskeemi väljatöötamine; Lõppkontseptsiooni ja sotsiaalse labori kasutuselevõtmise ühitamine; SRL hindamine sotsiaalsete laborite kontekstis)
TP 7: Sotsiaalsete laborite koordineerimine ja kogemustepõhine õpe sotsiaalsete laborite lõikes (virtuaalne labor – sotsiaalsete laborite blogi loomine ja haldamine; Meetodite kujundamine ja kohandamine sotsiaallaborites; Sotsiaallaborite kujundamine ja õppimine lähtudes RRI aspektidest;kokkuvõte).
TP 8. Hindamine ja üldised narratiivid  (Sotsiaalsete laborite võrdleva hindamise ja hindamise raamistiku väljatöötamine; Sotsiaalsete laborite hindamine ja üldiste narratiivide loomine; RRI hea tava juhendi väljatöötamine).
TP 9. Teadmiste levitamine, projekti kommunikatsioon ja pikaajalise mõju tekitamine (Levitamise strateegia ja kommunikatsiooni juhtimine; RRI võrgustik; infomaterjalide loomine; Olemasolevate võrgustike kasutamine; uute võrgustike loomine).
ETAg’il on aktiivne roll TP-des 1, 7 ja 9.

Projekti konsortsium koosneb 19 organisatsioonist 12 erinevast riigist, koordinaator on: Institut fuer Hoehere Studien, Austria
Projekti kestus01.05.2017-30.04.2021

GEARING-Roles

Loone Vilumaa
loone.vilumaa@etag.ee

Projekti käigus luuakse kuue projektipartneri organisatsioonide jaoks soolise võrdõiguslikkuse kava (edaspidi ka VÕK; ingl. keeles gender equality plan, GEP), mis on aluseks tegevustele, mille abil suurendada soolist võrdsust läbi struktuursete muutuste organisatsioonides (organisatsioonikultuuris, suhtumises, kordades jne). Loodavad kavad põhinevad juba varem European Institute for Gender Equality poolt loodud GEAR-rakenduse sammudel (define, plan, act and check).

Projekt on suunatud nii teadust rahastavatele organisatsioonidele (antud projektis ETAg) kui ka teadusasutustele, ent osade tegevuste parimaks elluviimiseks nähakse ette ka väliste partnerite kaasamist, teavitamist või harimist. Projekti alameesmärkide hulgas on naiste olukorra parandamine vähendades naisteadlaste karjääri tõkestavaid tegureid tööle värbamisel, naiste julgustamist teadlaskarjääri valimisel ning seal edasi liikumisel, naiste osakaalu suurendamist juhtimistasandil ja naiste suuremat arvestamist otsustamisel, ent ka sooga suuremat arvestamist (analüüsi/uuringu)metoodikates, õppekavades, teadustöös.

Eestist osaleb projektipartnerina Eesti Teadusagentuur. Projekti koordinaatoriks on Deusto ülikool Hispaaniast. Projektis on kokku kümme partnerit, kellest kuuele luuakse VÕK ning ülejäänud täidavad toetavat rolli.

Projekti kestus: 01.01.2019 – 31.12.2022

Projektist rohkem ETAgi kodulehel: GEARING-Roles

Projekti koduleht: gearingroles.eu
Jälgi projektiinfot ka:
Facebook: https://www.facebook.com/GearingRoles/
Twitter: https://twitter.com/GearingRoles
Instagram: gearingroles
LinkedIn: Gearing Roles