Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC)

Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskus  (Joint Research Centre – JRC) annab Euroopa Komisjoni teadustalitusena kõigile Komisjoni institutsioonidele EL poliitikate kujundamiseks ja väljatöötamiseks vajalikku teaduspõhist taustainfot (uuringud, analüüsid, seired, koolitused, konsultatasioonid).
 

JRC kuus keskust paiknevad:

–   Brüssel (peakorter)
–   Geel – tervis ja tarbijad (tervis ühiskonnas, tarbekaupade ohutus, kemikaalide ohutus ning alternatiivsed meetodid, pettuste avastamine ja ennetamine, toidu ja loomasööda nõuetele vastavus)
–  Ispra – jätkusuutlikud ressursid (nõustamine, bio-majandus, vee ja mereressursid, maa ressursid, põllumajanduse ökonoomika, toidu ohutus); Kosmos, turvalisus ja ränne (riskijuhtimine katastroofide korral, tehnoloogiline innovatsioon turvalisuses, kodanike küber- ja digitaalne turvalisus, ehituste ohutus ja turvalisus, transpordi ja piiride turvalisus, demograafia, ränne ja juhtimine)
–   Karlsruhe – tuumaohutus ja julgeolek (raadiokaitse ja turvalisus, tuumaohutuse standardid, turvalisus ja kaitsemeetmed. Asub Ispras)
–   Petten – energia, transport ja kliima (energia salvestamine, energia tõhusus ja taastuvad energiaallikad, energia turvalisus, turustamine ja turud, jätkusuutlik transport, õhk ja kliima, kliimamuutuste ökonoomika, energia ja transport)
–  Sevilla – majanduskasv ja innovatsioon (fiskaalpoliitika analüüsid, territoriaalne areng, inimkapital ja tööhõive, ringmajandus ja tööstuslik juhtimine, digitaalmajandus)
 

Peamised koostöö vormid:

–          Teadusvõrgustikud 
JRC teeb koostööd organisatsioonidega, kus tal on konkreetsetes teadusvaldkondades ühised huvid. See koostöö on oluline JRC tööks meetodite ja mõõtmiste ühtlustamisel ja valideerimisel, ühtsete standardite kehtestamisel ning teadusliku ja tehnilise toe pakkumisel ELi õigusaktide rakendamisel. JRC teeb koostööd rohkem kui 650 partnerorganisatsiooniga, neist 14 on Eesti organisatsioonid.- 
–          Koostöölepingud
JRC on sõlminud oma tegevuseks avaliku ja erasektori uurimisorganisatsioonide, ülikoolide, riigiasutuste ja rahvusvaheliste organitega ligikaudu 200 koostöölepingut ja vastastikuse mõistmise memorandumit. Enamik neist lepingutest käsitleb ühiseid uuringuid, teabe- ja personalivahetusi.
–          Teadustaristu
JRC on otsustanud oma teaduslikud laborid ja taristud järk-järgult avada ka välistele kasutajatele. EL liikmesriikide, kandidaatriikide ja Horisont 2020 assotsieerunud riikide teadlastele avatakse juurdepääs ELi mitte-tuumauuringute alasele taristule. ELi liikmesriikide, kandidaatriikide ja Euratomi uurimisprogrammiga ühinenud riikidele avatakse ka tuumauuringute alane taristu. Teadustöö tegemiseks juurdepääsu taotlemisel tuleb arvestada, et kasutajad peavad katma JRC lisakulud, samas juurdepääs tuumauuringute taristule on tasuta. Turule orienteeritud kasutajad peavad juurdepääsu andmisega seotud kulud ise katma.
 
–          Võimalus töötada
Võimalus töötada JRCs aitab kaasa  uute teadmiste ja oskuste omandamisele ning laiade koostöökontaktide loomisele. Vakantside info on kättesaadav JRC veebilehel:  https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs
–          Analüüsid ja raportid
JRC poolt läbi viidud  analüüsid ja raportid on väärtuslik lisamaterjal H2020 taotluste kirjutajatele: https://ec.europa.eu/jrc/en/publications-list 

 Jooksev informatsioon JRC tegevustest ilmub ETAg uudiskirjas (http://uudiskiri.etag.ee/)

Kontakt:
ncp@etag.ee