Varasemate stažööride kogemused

Varasemate lühiajaliste stažööride kogemused

Stažöörid aastal 2018

 • Ülle Raud
  Eesti Teaduste Akadeemia, välissuhete peaspetsialist
  Stažeeris büroos 04.-08.06.2018
  Stažeerimise ajastus – juuni esimesel nädalal – oli igati õnnestunud, kuna sel ajal toimus Brüsselis terve rida teadus- ja arendustegevuse seisukohalt olulisi sündmusi: Horizon Europe’i jõudmine Euroopa Parlamenti 7. juunil; Science|Businessi aastakonverents Innovative Europe: ‘Time for new EU Innovation Strategy’ ja üle-euroopalise teadus- ja arendusasutuste Brüsselis asuvate esinduste mitteformaalse võrgustiku IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices) iga-aastane vastuvõtt 5. juunil; Eesti Vabariigi ministeeriumite teadusnõunike ettekanded Teadusuuringute Ühiskeskuses (Joint Research Centre) 6. juunil ning Poola Suursaatkonna ja Poola Teaduste Akadeemia Brüsseli agentuuri PolSCA kaaskorraldamisel toimunud sümpoosion ‘Women in Science, Past and Present‘ 7. juunil. Viimati nimetatud üritusel õnnestus osaleda tänu eelnevalt saadetud infole, mille vahendas Eesti teadus- ja arendustegevuse kontaktbüroo Brüsselis püsistažöör Ingrid Annilo.
  Tagantjärele võib öelda, et kohtumised kolleegidega Poola agentuuris PolSCA-s ja Leedu teadusagentuuri Brüsseli büroos LINO aitasid kaasa senise koostöö viimisel uuele tasandile. Kontaktide loomiseks teadus- ja arendustegevust toetavate rahvusvaheliste võrgustike esindajatega oli erakordselt kasulik osalemine IGLO vastuvõtul.
  Lisaks avanes 8. juunil võimalus külastada Euroopa Komisjoni teadusnõustamise mehhanismi (Science Advisory Mechanism) sekretariaati. Kohtumine sai teoks tänu teadusnõunik Maia-Liisa Antoni soovitusele ja Eesti Teaduste Akadeemia presidendi nõusolekule. Kohtumise käigus sain ettekujutuse sekretariaadi rollist ja peamistest ülesannetest teadusnõustamise mehhanismi toetamisel.
  Stazeerimisnädala jooksul aset leidnud kohtumised ja mõttevahetused Eesti ministeeriumite teadusnõunikega olid eelpooltoodu valguses igati silmaringi avardavad tajumaks kohaliku teadusnõustamise mehhanismi kujunemise seoseid vastavate arengutega EL ja rahvusvahelisel tasandil.
  Olen tänulik Eesti Teaduste Akadeemia juhtkonnale ja Eesti Teadusagentuurile võimaluse eest stažeerida Eesti teadus- ja arendustegevuse kontaktbüroos Brüsselis. Kui midagi soovitada, siis ehk pikemat stažeerimisperioodi, kui peaks olema võimalik, et tööandja lubab.
 • Merle Pajus
  Tallinna Ülikool, teadusosakond, projektide nõustaja
  Stažeeris büroos 16.04-20.04.2018
  Peale pikka planeerimist kujunes asjaolude kokkulangemise tõttu välja nii, et Brüsselis sai stažeeritud üks nädal. Selle aja sisse mahtus mitu põnevat ja inspireerivat kohtumist teiste ülikoolide teadus- ja arendustegevuse tugisüsteemide ning Brüsselis asuvate eri riikide  kontaktbüroode töötajatega, samuti osavõtt teadusadministraatoritele mõeldud rahvusvahelisest konverentsist. Saadud kontaktide tulemusena olen juba viinud kokku TLÜ ja  välisülikoolide teadlasi ühisprojektide taotlemise osas ning võtnud ette samme projektide haldamise süsteemi paremaks rakendamiseks Tallinna Ülikoolis. Konverentsil laiendasin teadmisi sellest, kuidas teistes ülikoolides toetatakse teadusprojektide ellukutsumist ja rakendamist, koostööd erasektoriga; milliseid meetodeid kasutatakse mõju hindamise, koostöö ja infovahetuse parandamiseks. Esmakordselt sain põhjalikuma ülevaate USA föderaalsete teadusrahastusprogrammide kohta.

Stažöörid aastal 2017

 • Kuldar Taveter
  Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudi professor  
  Stažeeris büroos 23.11.-18.12.2017
  Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudi professorina stažeerisin Brüsselis  kahe valdkonna – e-riigi teenused ja kriisihaldus – seonduvatel teemadel. Minu eesmärgiks oli saada paremini aru Euroopa Liidu teaduspoliitikast ja raamprogrammide uurimisteemade tekkeprotsessidest, luua uusi kontakte ning leida uute projektitaotluste jaoks teemasid, konsortsiume ja partnereid. Brüsselis stažeerimisel omandatud teadmisi ja kogemusi kasutasin esmalt uute projektitaotluste koostamisel ja osalemisel projektikonsortsiumites. Samuti olen nüüd teadlikum sellest, mida on vaja oma uurimisrühma, instituudi, ülikooli ning Eestis tehtava teadus- ja arendustöö Brüsselis ja üldse rahvusvahelisel areenil väljapaistvamaks esitamiseks ning kuidas Euroopa Liidus teha teadusalast lobitööd. Kogemusest pikemalt SIIT.
 • Getter Oper
  Kaitseministeeriumi teadusnõunik
  Stažeeris büroos 6.-15.06.2017
  Kuigi lühiajaline stažeerimine oli kavas juba varem, nihkus periood mitmetel asjaoludel hoopis edasi, kuid osutus oluliselt ajakohasemaks. Viimase aasta jooksul on Euroopa Komisjon asunud aktiivselt tegelema kaitse teemadega, mh tulles 7.06 välja nn kaitsepaketiga, sh lanseerides Euroopa Kaitsefondi, mille fookuses on nii teadusuuringute kui võimearenduse suund. Stažeerimise eesmärgiks oligi just Kaitsefondi ja selle pilootprogrammidega seotud tegevus, suhtlus, seisukohtade kujundamine Komisjoni, liikmesriikide ja erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatega ehk poliitikakujundamine sõna otseses mõttes. Teiseks suureks eesmärgiks oli järgmise raamprogrammi ning võimaliku kaitsealase teadusarendusprogrammi teke ja ühildatavus ning just TA-büroode suunaline tegevus ning kolmandaks eesmärgiks ettevalmistused 30.06 seminariks.
  Leian, et väga hea on stažeerimise ajastada hetkeks, kui välja on tulemas uus initsiatiiv, poliitika ettepanek või muudatus. Kohapeal viibimine annab võimalusel palju tihedamaks suhtluseks ning EL-tasandi poliitikakujundamise oluliseks komponendiks ongi just võrgustiku olemasolu ning vajalike kontaktide teadmine. Kahjuks ei jõudnud lühikese perioodi jooksul ühelegi konverentsile, kuid kohtumisi ja koosolekuid oli arvukalt (kümmekond) ning selle suunaline tegevus prioriteetsem.
  Kindlasti aitas lühiajaline stažeerimine eelnevalt kaasa 30.06 ETAgi Brüsseli büroo, Kaitseministeeriumi ja Eesti Kaitsetööstuse Liidu koostöös korraldatud kaitsealasele teadus-arendustegevusele ja innovatsioonile fokusseeritud seminari edukale õnnestumisele. Märkimisväärne on see, et enam kui 90 osaleja seas oli esindajaid erinevatest institutsioonidest ning liikmesriikidest. Lisaks olime tänu stažeerimisele oluliselt paremini valmis eesistumiseks ning juunis selgunud vajaduseks European Defence Industrial Development Programme regulatsiooni eelnõu menetlemiseks Eesti juhtimisel.

Stažöörid aastal 2016

 • Tauno Otto
  TTÜ mehaanika teaduskonna dekaan 
  (kevadel 2017 TTÜ tootmistehnika professor)
  Stažeeris büroos 23.-27.05.2016
  Töötab TTÜ mehaanika ja tööstustehnika instituudis ja uurimisteemana pakub temale huvi nutika tööstuse e Tööstus 4.0 valdkond. Stažeerima ärgitas teda soov näha suuremat pilti: lisaks Euroopa Komisjonile on T&A halduses üha suurem roll aktiivsetel Euroopa erialaorganisatsioonidel ja konsortsiumidel (nt avaliku ja erasektori partnerlusprojektidel). Lähemateks eesmärkideks oli jõuda inseneerias EL digiinnovatsiooni kaardile ja EIT KIC ”Nüüdistootmise” konsortsiumisse.
  “Jäin stažeerimisperioodiga väga rahule, sain palju olulisteks osutunud sidemeid ja leidsin tehnikateaduste valdkonnas uusi koostöövõimalusi. Tänaseks on realiseerunud osalemine Euroopa Tulevikutehaste Uurimisassotsiatsioonis (EFFRA), oleme jõudnud EL digitaalsete innovatsioonikeskuste (DIH) kaardile robootikas (I4MS projektiga SmartIC Robotics), ning läbi stažeerimise saadud kontaktide on partnerluses EFFRA ja Suurbritannia T&A organisatsiooniga Innovate UK Eestisse toodud EL eesistumisperioodi tehnoloogiakonverentsi Manufuture 2017 korraldamine (H2020 projekt).” Kogemusest pikemalt SIIT 
 • Jaan Liira
  TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi vanemteadur
  Stažeeris büroos 28.11-9.12.2016
  „Töötades ökoloogia ja maateaduste instituudi tippkeskuses EcolChange ning valmistades ette osalemist järgmises Horizon2020 taotluses, oli mul vaja parendada arusaamist teadus- ja maaelupoliitikate kujunemisest Euroopas ning toimivatest teadustulemuste sisendkanalitest. ETAg’i rahvusvaheliste suhete Brüsseli büroo pakkus mulle selleks võimalust. Tingimused ja toetus osutusid üle ootuste heaks, päeva tihedaks. Tagasi saabudes hakkasin kohe saadud teadmisi rakendama nii projektitaotlustes kui ka konsultatsioonides erinevate ametkondadega.“ Kogemusest pikemalt SIIT
 • Marianne Leppik
  Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtivanalüütik

  Stažeeris büroos 20.10-11.11.2016
  „Käisin ETAg-i Brüsseli büroo toel stažeerimas 2016. aasta sügisel. Uurimisteemadena pakkusid huvi teadusstatistika ja –indikaatorid ning hariduse ja tööturu seosed, ikka statistika aspektist. Igapäevaselt tegelen teadusstatistikaga, kutse- ja kõrgkooli lõpetanute käekäigu jälgimisega, visuaalse haridusstatistika portaali HaridusSilm haldamisega. Stažeerimisel võtsin eesmärgiks viia end kurssi sellega, milliseid teadusega seotud indikaatoreid ja statistikat laiemalt Euroopa tasemel poliitikas kasutatakse, millel andmed põhinevad, kui asjakohased on, kuidas toimub andmekogumine, kes ja kuidas töötab välja metoodikat jne. Tagasi vaadates võin öelda, et tegemist oli igati kordaläinud üritusega. Stažeerimine andis mulle võimaluse vaadata nö EL tasandil statistika (ja ka otsuste) tegemise telgitagustesse, kohtuda huvitavate ja inspireerivate inimestega ning leida mõningaid väga väärtuslikke kontakte, kellega olengi suhtlema ning infot vahetama jäänud.  Brüsselis oldud aja jooksul üritasin võtta maksimumi ja lisaks kokkulepitud kohtumistele osaleda ka üritusel, kuhu muidu ei satuks – nt õnnestus mul käia Genti Ülikoolis statistiliste mudelite seminaril ning osaleda Google arendajate konverentsil DevFest, kus muuhulgas käsitleti suurandmete temaatikat.“
 • Liina Laumets
  Keskkonnaministeeriumi teadusnõunik
  Stažeeris büroos 29.05.-22.06.2016

  „Stažeerisin Eesti Teadusagentuuri Brüsseli büroos kevad-suvi 2016, töötades tollal Keskkonnaministeeriumi teadusnõunikuna. Ligi kuuajaline kogemus oli omanäoline ja kindlasti meeldejääv, erinedes tunduvalt tavapärastest välislähetustest. Stažeerimise eesmärgiks oli ennast detailsemalt kurssi viia Euroopa Liidu teaduspoliitika toimimisega ning sellega, kuidas Brüsselist kogu liidu teadustegevust suunatakse, finantseeritakse ning arendatakse. Teiseks eesmärgiks oli osaleda erinevatel konverentsidel ja seminaridel, et koguda Eesti eesistumise ajal Tallinnas toimuva keskkonnaalase konverentsi korraldamiseks ideid, võimalikke esinejate kontakte ning päevakajalisi valdkondi. Olulisel kohal olid ka kohtumised Keskkonnaministeeriumi partnerinstitutsioonide kontaktidega nt JPI (Joint Programming Initiatives), et arutada ja täpsustada koostöövõimalusi ning uutes algatustes osalemist.“ 

Stažöörid aastal 2015

 • Sigrid Rajalo
  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna peaspetsialist
   (kevadel 2017 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arendusvaldkonna juht)
  Stažeeris büroos 12.-30.10.2015
  “Kasuliku ja eduka stažeerimise eeldus on n-ö oma agenda ehk selge stažeerimise eesmärk ja sellest tulenevalt eelnev kodutöö. Minu eesmärk oli viia end paremini kurssi sellega, kuidas on innovatsiooni toetavate hangete poliitika eestvedamine jagunenud erinevate peadirektoraatide vahel. Eesmärk oli saada uusi kontakte ning võimalikult palju selle valdkonna inimestega võrgustada. Need kontaktid on osutunud vajalikuks ka hiljem. Soovitan stažeerijal samas terve oma stažeerimisperiood mitte kohe algusest lõpuni täis broneerida, sest kohapeal tekib kindlasti veelgi uusi kohtumisi, milleks võiks aega varuda. Oluline on olla ise proaktiivne ning omada selget eesmärki.”

Lühiajalised stažöörid aastal 2012-2013.a jagavad kogemusi SIIN

Varasemate püsistažööride kogemused

 • Artur Panov
  Stažeeris büroos 2015. aasta I poolel

  Stažeerimine Brüsselis oli üks nendest väljakutsetest, mis mõjutas ja muutis minu elu.
  Minu stažeerimise eesmärgiks oli saada rohkem praktilist kogemust avalikus sektoris ning tutvuda lähemalt teadus- ja innovatsioonipoliitika valdkonnas toimuvaga ja Euroopa Liidu tööprotsessidega. Ühe aasta jooksul Brüsselis sain hea ülevaate Euroopa Liidu raamprogrammidest nagu Horisont 2020 ja Euroopa Horisont, erinevatest TA organisatsioonidest (EIT, EIC jpt) ja teadusuuringute rahastamisvõimalustest ning hakkasin paremini mõistma teaduspoliitika tähtsust meie ühiskonnale. Lisaks kohtusin selle aasta jooksul paljude inimestega, kellega muidu kokku puutuda oleks väga raske – nende hulgas endised ja praegused Eesti ja Euroopa ministrid, poliitikud ja muud tuntud ühiskonnategelased.
  Kokkuvõttes tunnen, et tean nüüd kuidas käib töö Brüsselis ja millised on Euroopa Liidu otsustamisprotsessid ning saan öelda, et stažeerimine täitis minu jaoks igati eesmärke.

 • Triin Tartes
  Stažeeris büroos 2015. aasta I poolel
  “Asusin Brüsseli büroosse stažeerima 2015. aastal, mil olin lõpetanud õpingud avaliku halduse erialal. Positiivse üllatusena oli võimalik juba stažeerimise algusest osaleda nii töögruppide koosolekutel, kui ka kõrgetasemelistel konverentsidel ja seminaridel, saada põnevaid uusi teadmisi ning vahendada saadud informatsiooni olulistele osapooltele. Suureks väärtuseks pean tutvumist EL võtmeasutuste töökorraldusega, tekkinud tutvusringkonda ning büroo eestvedamisel korraldatud üritustega saadud kogemust. Meeldival kombel osutusid paljud üritused ja tegevused olema seotud digitaalturu, asjade interneti ja suurandmetega. See inspireeris mind naastes alustama magistriõpinguid e-riigi tehnoloogiate erialal ning samaaegselt asuma tööle Eesti ettevõttes, mis pakub tarkvara kõrgharidusasutustele üle Euroopa.”
 • Taavi Loog
  Stažeeris büroos ​2014. aastal
  “Eesti Teadusagentuuri Brüsseli büroos stažeerimise kohta kasutaksin illustreerivat väljendit “kui pea ees tundmatusse vette hüppamine”. Olin bakalaureusekraadi omandamas ja tundsin, et vajan lisaks teoreetilistele teadmistele ka praktilist pagasit, eriti sellist, mis kustutaks minu janu Euroopa Liidu teemadel. Brüsselis ootas ees teaduse, arendustegevuse ja innovatsiooni kiiresti arenev maailm, kus tuli Eesti teadlaste ja ettevõtete huvide eest seismiseks osaleda paljudel seminaridel, konverentsidel, lugeda lugematul hulgal raporteid ja kommunikatsioonipabereid. Kõige selle hoomamine ei olnud kergete ülesannete killast, kuid kergendus ettevõtjate ja teadlaste silmis, et olime selle töö oma õlule võtnud, tõi investeeritud ajalt mitmekordseid dividende. Lisaks tööle ei puudu belglasliku töökultuuri juurest ka neljapäevane külm õlu Place du Luxembourgil, kus võid täiesti muuseas kohata Teaduse ja Innovatsiooni Peadirektoraadi juhti Sinu kõrval kogu Euroopat puudutavate küsimuste üle mõtisklemas.”