Toimunud üritused

Brüsseli T&A büroo korraldatud üritused Brüsselis:

2018

14.03.18 – EXCEPT lõpukonverents

  • Millised on noorte kogemused, kellel pole õnnestunud tööturul kanda kinnitada?
  • Mida saab erinevate poliitikate kaudu nende olukorra parandamiseks teha?
  • Kuidas saab vältida praeguste noorte sattumist vaesusesse vanaduses?

14. märtsil 2018 toimus TLÜ Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse (RASI) juhitav Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi projekti EXCEPT lõpukonverents “Vulnerable Youth – Insights, policy and future perspectives”.
Üritust korraldas Horisont 2020-st rahastust saanud projekti EXCEPT “Social Exclusion of Youth In Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer” koordinaator RASI koostöös Eesti Teadusagentuuri Brüsseli bürooga. Büroo juht Kadri Sirg pidas konverentsil avakõne haigestunud suursaadiku Clyde Kulli asemel.
Konverentsile eelnes EXCEPT projekti noorsaadikute kohtumine, mille peamised järeldused ürituse käigus laiemale publikule ette kanti.
Konverentsil osalenud poliitikud, poliitikakujundajad, kodanikuühiskonna esindajad ja teadlased arutasid, kuidas vähendada noorte sotsiaalset tõrjutust Euroopas. Konverentsile kaasati rahvusvahelise tasandi eksperte poliitika ja teaduse valdkonnast, kes vastutavad poliitikate analüüsi ja uuenduste elluviimise eest. Üritusel osales 76 inimest.
Konverentsi keskmes olid järgnevad teemad:
Millised on noorte kogemused, kellel pole õnnestunud tööturul kanda kinnitada?
Mida saab erinevate poliitikate kaudu nende olukorra parandamiseks teha?
Kuidas saab vältida praeguste noorte sattumist vaesusesse vanaduses?
Projektiga saab lähemalt tutvuda EXCEPT-i kodulehel:  http://www.except-project.eu/

2017

07.12.17 – Digikonverents 

Eesti Teadusagentuur ja selle Eesti TA büroo Brüsselis koostöös ülikoolidega,  Haridus- ja Teadusministeeriumi ning meediapartnerite Science|Business-i ja Euroopa pealinnade ülikoolide võrgustikuga (Network of Universities from the Capitals of Europe, UNICA) korraldasid konverentsi ingl „Embedding digital into societal challenges“ Brüsselis 7. detsembril 2017. aastal. Konverentsil osales 122 inimest.
Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames aset leidnud konverentsil tõdes Euroopa Komisjoni teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni volinik Carlos Moedas, et Euroopa seisab silmitsi oluliste väljakutsetega nii tervishoius, transpordis, energeetikas kui ka muudes valdkondades ning et üldine lahendus paljudele probleemidele on digipööre.
Digitaalsete lahenduste omaksvõttu, aga ka sellega kaasnevaid takistusi, käsitles oma ettekandes Malmö ülikooli professor Pille Pruulmann-Vengerfeldt. Tartu ülikooli teadusprorektor Kristjan Vassil tutvustas uue põlvkonna e-teenuseid. Teadlaste rollist ühiskonnas toimuvate muutustega kohanemisel rääkisid Linnar Viik, E-riigi Akadeemia E-keskvalitsuse valdkonnajuht, Cecilia Bonefeld-Dahl, Digital Europe’i peadirektori asendajana Ray Pinto, Poliitika ja Liikmelisuse teemade direktor ning  Mariagrazia Squicciarini, OECD vanemteadur.
“Digitehnoloogiaga seotud muutused toovad kaasa suure ressursside kokkuhoiu meie igapäevases elus. Samas nõuab digitaalsete teenuste omaksvõtt ühiskonnas koostööd teadlaste, poliitikute ja laiema avalikkuse vahel,” sõnas haridus- ja teadusminister Mailis Reps konverentsile saadetud tervituses.
Konverentsil leidis kinnitust Eesti kui edumeelse digiriigi kuvand, mille teadlastel, ettevõtjatel ja poliitikutel on pädevus ja võimekus osaleda EL-i tasandil poliitikakujundamises, pakkudes välja konkreetseid lahendusi ja uusi koostöövõimalusi.
Konverentsi materjalid, sh konverentsi salvestus ja esinejate ettekanded on kättesaadavad vt siin. Põhjalikuma sisulise ülevaate konverentsil toimunud arutelust koostas Science|Business-i ajakirjanik ja see avaldati ETAg-i uudiskirjas vt siin.
Konverentsi külastajatele oli avatud konverentsi toimumispaigas ka Eesti teadus- ja arendusasutuste temaatiliste posterite väljapanek.
Konverents oli osa Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ja  EV100 rahvusvahelisest programmist.

14.09.17 – Tallinna Üleskutse ümarlauadiskussioon ELi ja assotsieerunud riikide teadusatašeedega
12. oktoobril toimunud Eesti ELi Nõukogu eesistumise konverentsil “Tippteaduse mõju ja väärtus ühiskonnas” esitleti Tallinna ÜleskutsetOpportunity now: Research and innovation matter for the future of Europe”. 14. septembril korraldasid Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Teadusagentuur ja Eesti TA büroo Brüsselis Tallinna Üleskutse ettevalmistamiseks ümarlauadiskussiooni, kus arutati ELi ja assotsieerunud riikide teadusatašeedega üleskutse sõnumit.
Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand ja teadusosakonna nõunik Maria Reinfeldt tutvustasid Tallinna Üleskutset ja selle loomisprotsessi. Science Business’i tegevdirektor Maryline Fiaschi tegi ettekande Eesti ELi Nõukogu eesistumise tellitud uuringust teadusuuringute ja innovatsiooni mõju kohta. Arutelu teadusatašeedega viis läbi Maia-Liisa Anton, teadusatašee Eesti Alalises Esinduses ELi juures. Osalejaid oli 34.
Tallinna Üleskutse toob välja poliitikakujundajate, teadlaste, ettevõtjate ning ajakirjanike rollid ning vastutuse, et teadus oleks ka tegelikult EL poliitikates prioriteediks ning usaldus teaduse suhtes kasvaks. Arutelu käigus rõhutati Eesti ELi Nõukogu eesistumise erilist ajastust järgmise mitmeaastase finantsraamistiku, Brexiti ja järgmise ELi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) raamprogrammi valguses. Osalejad väga toetasid üleskutse sõnumeid ning soovitasid esitada argumente TAI investeeringute suurendamiseks ja näidata rohkem TAI mõju ühiskonnale, majanduskasvule ja töökohtadele.

14.09.17 – Tallinna Üleskutse ümarlauadiskussioon TAI teemadega tegelevate organisatsioonidega
Sarnaselt teadusatašeede aruteluga toimus Tallinna Üleskutse ümarlauadiskussioon erinevate TAI teemadega tegelevate assotsiatsioonide, võrgustike ja teiste Brüsseli sidusrühmadega. Esindatud olid LERU, EUA, Guild, Science Business, Science EuropeYERUN, EURASHE, EARTO, Alliance 4 Universities, COST, Frontiers, EuroTech Universities, Digital Europe, Coimbra GroupEuroopa Regioonide Komitee, Euroopa Parlament. Arutelu viis läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand. Osalejaid oli 24. Ülevaate põhisõnumitest leiate teadusatašeede arutelu sektsioonist ülalpool.

30.06.17 – Kaitsetemaatiline üritus 

Foto: Avasõnad

30. juunil korraldasid Kaitseministeerium, Eesti Kaitsetööstuse Liit, Eesti Teadusagentuuri büroo (edaspidi TA)  Brüsselis seminari “Future of defence research and innovation to support the involvement of SMEs and non-traditional defence industries in building up the European Defence Technological and Industrial Base”. Üritusest võttis osa üle 90 inimese erinevatest organisatsioonidest, sealhulgas esindajad EL-i institutsioonidest, NATO-st, kaitsevaldkonna organisatsioonidest, kaitsetööstusettevõtetest, erinevate riikide alalistest esindustest EL-i juures, teiste riikide TA esindustest, erialaliitudest ja teistest huvigruppidest. Seminari esimene paneel keskendus väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) rollile TA-s ja teine paneel Euroopa Kaitsefondi rakendamisele. Seminari põhijäreldusena jäi kõlama kaitsevaldkonnaga tegelemise ajakriitilisus ning vajadus kaitsekoostöö tõhustamiseks. Tegemist on ajaloolise momendiga, sest esimest korda on EL rahastamas kaitsevaldkonda. Tõdeti, et VKE-del on kaitsevaldkonnas potentsiaali, aga läbi tuleb mõelda riskide haldamine. Lahendamist vajavad turule ligipääsu, teadlikkuse, teavituse ja rahastuse küsimused. Rõhutati koostöö olulisust innovatsiooni arendamisel. Olulise märksõnana jäi kõlama VKE-de „kaasamine“.

Paneelidiskussioonidele järgnes Eesti parimate praktikate tutvustamine: ülevaated küberturvalisusest ning digitaalsest lahinguväljast. Esinesid Mari Kert-Saint Aubyn (Guardtime); Lauri Almann (BHC Laboratory), professor Mart Noorma (Tartu Ülikool).

Huvilised saavad põhjalikuma ülevaatega üritusest tutvuda SIIN.

07.02.17 – IGLO Openi seminar „Eesti ELi Nõukogu eesistumise TAI prioriteedid“
IGLO Openil ehk IGLO igakuisel laiemale kuulajaskonnale suunatud üritusel tutvustati Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteete TAI valdkonnas. Ettekannetega esinesid Eesti teadusatašeed ELi juures Maia-Liisa Anton ja Ursula Tubli. Büroo juht Kadri Sirg tutvustas Eesti ELi Nõukogu eesistumise ajal Brüsselis korraldatavat Eesti teadust tutvustavat konverentsi. Ettekannetele järgnenud arutelusid olid nõuga toetamas Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunikud Maria Reinfeldt ja Toivo Räim. Eesti keskendub eesistumise ajal TAI valdkonnas kahele prioriteedile: tipptasemel teaduse mõju ja väärtus ühiskonnale ning Horisont 2020 rahastatavate teadus-, arendus- ja innovatsioonipoliitika teaduse ja innovatsiooni koostöövõrgustike sidususe ja avatuse suurendamine. Üritusel oli 60 osalejat, peamiselt IGLO võrgustikust, kuid ka teistest Brüsselis asuvatest ühendustest, piirkondlikest büroodest, ELi juures olevatest teiste riikide alalistest esindustest, ülikoolidest, Euroopa teadusülikoolide võrgustikust Guild ja teaduse rahastamisasutustest. Esitati küsimusi innovatsioonilõhe käsitlemise kohta Eesti eesistumise ajal. Samuti tunti huvi, kuidas Eesti eesistujana on planeerinud teaduse mõju ja väärtust käsitlevaid arutelusid ning kuidas arvestab Euroopa Komisjoni algatuste ja tegevustega.

07.02.17 – IGLO juhatuse koosoleku arutelu „Eesti ELi Nõukogu eesistumise TAI prioriteedid“
IGLO juhatuse koosolekul toimus arutelu Eesti ELi Nõukogu eesistumise TAI prioriteetide teemal.  Ettekannetega esinesid Eesti teadusatašeed ELi juures Maia-Liisa Anton ja Ursula Tubli. Büroo juht Kadri Sirg tutvustas Eesti ELi Nõukogu eesistumise ajal Brüsselis korraldatavat Eesti teadust tutvustavat konverentsi. Ettekannetele järgnenud arutelu olid nõuga toetamas Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunikud Maria Reinfeldt ja Toivo Räim. IGLO juhatuse koosoleku arutelust võtsid osa 30 inimest, sh 25 Brüsseli T&A büroode juhti, kes jagasid oma riigi eesistumise kogemust ja andsid soovitusi Eesti eesistumiseks. Diskussioonis anti positiivset tagasisidet ja tunnustati Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteetide aktuaalsust ja kohasust.

2016

17.02.16 – Põhjamaade hommikusöök (ingl. Nordic breakfast)
Üritusel kohtusid IGLO võrgustiku põhjamaade kontaktbüroode töötajad ja põhjamaade EL-i juures asuvate alaliste esinduste teadusnõunikud. Arutati ühiseid huvisid raamprogrammide teemal ja analüüsiti senist statistikat. Osalejaid oli 19.

12.10.16 – IGLO võrgustumise üritus
Ürituse peamiseks teemaks oli erinevate riikide Brüsseli IGLO võrgustiku kontaktbüroode stažööridega seotud parimate praktikate vahetamine, Eesti büroo tegevuste ja Eesti kultuuriruumi tutvustus, kuid ka arutelu ja infovahetus aktuaalsetel Euroopa TAI poliitika teemadel. Osales 12 stažööri.

03.11.16 Ukrainaga teaduskoostöö tegemise võimalusi tutvustav üritus „Find your R&D partners in Ukraine. Real opportunities
Eesti Välisministeeriumi toel käivitatud projekti „Ukraina Horisont 2020-s” raames ja ETAgi korraldusel toimus 02.-05.11.16 Ukraina erinevate ministeeriumite ning teadust rahastavate organisatsioonide esindajate õppekäik Brüsselisse.
Õppekäigu raames toimus 03.11 seminar, kus esinesid ettekannetega Argo Soon (ETAg), Gorazd Weiss (RI-Links2UA koordinaator), Stella Shapoval (Ukraina Haridus- ja Teadusministeerium) ja Valentyna Andruchenko (Ukraina riiklik alusuuringute fond). Diskussiooni modereeris ETagi Brüsseli büroo juht Kadri Sirg. 23 osaleja seas olid lisaks Ukraina ametnikele ja ETAgi töötajatele peamiselt Brüsselis asuvate IGLO kontaktbüroode töötajad, aga samuti erinevate teiste organisatsioonide esindajad.

2015

22.04.15 – Seminar „Cooperation in Marine Science around the Baltic Sea and beyond: a contribution to Europe’s Societal Challenges
Seminaril tutvustati Eesti mereteadust ning Horisont 2020 raamprogrammi, ja Läänemeremaade ühise uurimisprogrammi „BONUS“ tegevusprioriteete merega seotud ökosüsteemide uuringutes. Ürituse avakõne pidas Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam. Seminaril osalesid ettekannetega Peter Crawley (Euroopa Komisjon, DG RTD), Dr. Kaisa Kononen (BONUS Programme), Dr. Georg Martin (Tartu Ülikooli Mereinstituut) ja Dr. Jüri Elken (TTÜ Meresüsteemide Instituut). Esitlustele järgnes arutelu paneelis ning diskussioonist võtsid osa kahe valdkonnas olulise Euroopa koostööalgatuse esindajad – Dr. Kaisa Kononen (BONUS Programme), Dr. Kathrine Angell-Hansen (JPI Oceans). Paneeldiskussiooni teemaks oli mereressursside jätkusuutlik kasutamine, prioriteedid ja koostöövõimalused Euroopas. Üritusel oli 34 osalejat.

28.05.15 – Paneeldiskussioon „Overcoming the Innovation Divide in Europe: perspectives and possibilities
Koostöös Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Alalise Esindusega ELi juures korraldati paneeldiskussioon,  milles otsiti lahendusi Horisont 2020 programmi ligipääsuvõimaluste parandamiseks. Seminari avakõned pidasid Eesti suursaadik Clyde Kull ning haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi. Järgnesid esitlused prof. Andrea Bonaccorsi’lt (EUA, RISE Advisory Group), Dr. Špela Stres’ilt (Jožef Stefan Instituut, Sloveenia), Evelyn Smith’ilt (Enterprise Ireland). Paneeldiskussioonis osalesid Marju Lauristin (Euroopa Parlamendi liige), Dr. Špela Stres (Jožef Stefan Instituut, Sloveenia), Dr. Christian Ehler (Euroopa Parlamendi liige).

2012-2014 toimunud üritused