Stažeerimise võimalused

Eesti teadus- ja arendustegevuse (edaspidi TA) büroo Brüsselis pakub võimalusi lühiajaliseks stažeerimiseks (orienteeruvalt 4 nädalat) ja   püsistažeerimiseks (orienteeruvalt 1 aasta). Stažööride leidmiseks korraldab ETAg avalikke konkursse ja teeb sihtpakkumisi.

Järgmine lühiajaliste stažööride konkurss toimub sügisel 2019.

—————————–

Lühiajalised stažöörid

Konkursile on oodatud kandideerima Eesti ülikoolide ja teiste teadus- ja arendusasutuste, teadusmahukate ettevõtete ning ministeeriumite ja nende allasutuste töötajad, kelle tööülesanneteks on muuhulgas Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste initsiatiividega seotud teadus- ja arendusprojektide ja programmide koordineerimine ja administreerimine ning  rahvusvahelise teaduskoostöö edendamine oma teadusvaldkonnas või asutuse haldusalas.

Stažöör saab Eesti TA Brüsseli büroos stažeerides võimaluse:

 • osaleda oma valdkonna üritustel Brüsselis;
 • osaleda EL institutsioonide töörühmades;
 • osaleda büroo ja Brüsselis asuvate teiste riikide TA büroode võrgustiku (ingl Informal Group of RTD Liaison Offices, edaspidi IGLO) töös;
 • korraldada oma valdkonnas Eesti teadust tutvustavaid seminare, infopäevi ja kokkusaamisi koostööpartneritega Brüsselis;
 • kohtuda oma valdkonna poliitikakujundajate ja spetsialistidega;
 • omandada põhjalikum arusaamine EL institutsioonide ja teiste Brüsselis tegutsevate TA organisatsioonide tööst.

Eesti Teadusagentuur hüvitab stažöörile Eesti TA Brüsseli büroos stažeerimise perioodil järgnevad kulud:

 • lennukipiletite kulu suunal Tallinn-Brüssel-Tallinn ja reisikindlustus lähetusperioodiks;
 • transpordikulud Brüsselis kuni 100.- (ükssada) eurot vastavalt lähetuse järgselt esitatavatele kuludokumentidele, sh transpordikulud lennujaama Eestis ja Brüsselis vastavalt lähetuse järgselt esitatavatele kuludokumentidele;
 • põhjendatud juhtudel ürituse osalustasu;
 • päevaraha lähetusperioodi iga päeva eest (vastavalt lähetava asutuse korrale).

Büroo pakub tasuta ööbimisvõimalust kahe magamistoaga stažööride korteris, mis asub ELi institutsioonide ja IGLO võrgustiku büroode lähedal.

Stažöör peab esitama lähetuse järgselt tähtaegselt sisulise lõpparuande ja majanduskulude aruande. Kulud hüvitatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi tegevuse “Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine” ehk „Mobilitas Pluss“ vahenditest.

Esitatud stažeerimisavalduste puhul hinnatakse:

 • stažeerimisperioodiks seatud eesmärkide ja tegevuste seost stažööri tavapäraste tööülesannetega;
 • stažeerimise oodatavaid tulemusi ning saadud kogemuste rakendamist tulevikus;
 • valmisolekut panustada büroo ja IGLO töösse, sh korraldada enda töövaldkonnas või teda lähetava asutuse jaoks olulises valdkonnas üritus Brüsselis;
 • lähetuse eesmärkide sobivust tegevuse “Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine „Mobilitas Pluss““ eesmärkidega.

Lühiajalise stažööri konkursi juhend
Lühiajalise stažööri konkursi avalduse vorm 2018
Lühiajalise stažööri lähetuse sisuaruandevorm

Lisainformatsioon lühiajalise stažeerimise ja büroo tegevuse kohta:

Maria Alajõe
Eesti TA büroo Brüsselis
Square de Meeûs 1, 1000 Brüssel
Telefon: +32 2 265 0933
Telefon: +372 5113284
maria.alajoe@etag.ee

Büroos varem stažeerinud lühiajaliste stažööride nimekirja leiab SIIT.

———————————————————————————

Püsistažöör

SA Eesti Teadusagentuur korraldab avalikke konkursse püsistažööride (orienteeruvalt 1 aasta) leidmiseks Eesti TA büroosse Brüsselis.

Püsistažöör osaleb Brüsseli büroo töös, toetades büroo juhti tööülesannete täitmisel. Püsistažööri ülesanneteks on uudiskirjade koostamine EL teaduspoliitiliste arengute või teaduskorralduslike meetmete kohta, IGLO TA büroode võrgustiku töörühmades ja muudel valdkondlikel üritustel osalemine, memode koostamine, Brüsseli büroo ürituste korraldamine jms.

Büroos stažeerinud püsistažöörid

2019. aastal – Artur Panov
2018. aastal – Ingrid Annilo
2017. aastal – 
Annika Eskusson
2016. aastal – Annika Eskusson
2015. aastal – Triin Tartes
2014. aastal – Taavi Loog