Stažeerimise võimalused

Avalik konkurss lühiajalisteks õppevisiitideks (kuni 4 nädalat) Eesti teadus- ja arendustegevuse (edaspidi TA)  büroosse Brüsselis 2020. a esimeseks poolaastaks.
Põhjendatud juhtudel on võimalik esitada taotlus õppevisiitideks II poolaastal (näiteks seonduvalt Brüsselis teisel poolaastal toimuva konkreetse üritusega).

Õppevisiidi kestvuseks on kuni 4 nädalat.  Käesoleva 2019. aasta konkursi raames ootame taotlusi stažeerimiseks ennekõike perioodil 6. jaanuar kuni 31. juuli 2020. a.

Avaldus tuleb esitada hiljemalt 10. november 2019. a lähetava asutuse allkirjaõigusliku isiku ja lähetatava stažööri poolt:

 • digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil maria.alajoe@etag.ee
 • või paberkandjal allkirjastatuna märksõnaga „Konkurss õppevisiitideks Brüsselisse“ aadressil:

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Soola 8
Tartu 51004

Lühiajalisi õppevisiite rahastab ETAg läbi Mobilitas Pluss programmi Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 • Lühiajalised õppevisiidid

Konkursile on oodatud kandideerima Eesti ülikoolide ja teiste teadus- ja arendusasutuste, ministeeriumite ja nende allasutuste ning teadusmahukate ettevõtete töötajad, kelle tööülesanneteks on muuhulgas Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste initsiatiividega seotud teadus- ja arendusprojektide ja programmide koordineerimine ja administreerimine ning  rahvusvahelise teaduskoostöö edendamine oma teadusvaldkonnas või asutuse haldusalas.

Õppevisiidil osaleja saab võimaluse

 • osaleda oma valdkonna üritustel Brüsselis;
 • osaleda EL institutsioonide töörühmades;
 • osaleda büroo ja Brüsselis asuvate teiste riikide TA büroode võrgustiku (ingl Informal Group of RTD Liaison Offices, edaspidi IGLO) töös;
 • korraldada oma valdkonnas Eesti teadust tutvustavaid seminare, infopäevi ja kokkusaamisi koostööpartneritega Brüsselis;
 • kohtuda oma valdkonna poliitikakujundajate ja spetsialistidega;
 • omandada põhjalikum arusaamine EL institutsioonide ja teiste Brüsselis tegutsevate TA organisatsioonide tööst.

Eesti Teadusagentuur (ETAg) katab lühiajalise õppevisiidiga seonduvalt järgnevad kulud

 • lennukipiletite kulu suunal Tallinn-Brüssel-Tallinn ja reisikindlustus lähetusperioodiks;
 • transpordikulud Brüsselis kuni 100 (ükssada) eurot vastavalt lähetuse järgselt esitatavatele kuludokumentidele, sh transpordikulud lennujaama Eestis ja Brüsselis vastavalt lähetuse järgselt esitatavatele kuludokumentidele;
 • põhjendatud juhtudel ürituse osalustasu;
 • päevaraha lähetusperioodi iga päeva eest (vastavalt lähetava asutuse korrale).

Büroo pakub tasuta ööbimisvõimalust kahe magamistoaga stažööride korteris, mis asub ELi institutsioonide ja IGLO võrgustiku büroode lähedal. 

Stažöör peab esitama lähetuse järgselt tähtaegselt sisulise lõpparuande ja majanduskulude aruande.
Kulud hüvitatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi tegevuse “Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine” ehk „Mobilitas Pluss“ vahenditest.

Esitatud avalduste puhul hinnatakse:

 • õppevisiidiks seatud eesmärkide ja tegevuste seost stažööri tavapäraste tööülesannetega;
 • õppevisiidi oodatavaid tulemusi ning saadud kogemuste rakendamist tulevikus;
 • valmisolekut panustada büroo ja IGLO töösse, sh korraldada enda töövaldkonnas või teda lähetava asutuse jaoks olulises valdkonnas üritus Brüsselis;
 • lähetuse eesmärkide sobivust tegevuse “Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine „Mobilitas Pluss““ eesmärkidega.

Lühiajalise stažööri konkursi juhed
Lühiajalise stažööri konkursi avalduse vorm
Lühiajalise stažööri lähetuse sisuaruandevorm

Lisainformatsioon konkursi ja büroo tegevuse kohta:

Maria Alajõe
Büroo juhataja
Eesti TA büroo Brüsselis
Square de Meeûs 1, 1000 Brüssel
e-mail: maria.alajoe@etag.ee
Telefon:+372 730 0330 Mobiil: +3725113284

Büroos varem stažeerinud lühiajaliste stažööride nimekirja leiab SIIT.

 


Praktikapakkumine püsistažööri leidmiseks TA kontaktbüroosse Brüsselis.
Kanideerimine kuni 5. novembrini 2019 SIIN

 • Püsistažöör

SA Eesti Teadusagentuur korraldab avalikke konkursse püsistažööride (orienteeruvalt 1 aasta) leidmiseks Eesti TA büroosse Brüsselis.

Püsistažöör osaleb Brüsseli büroo töös, toetades büroo juhti tööülesannete täitmisel. Püsistažööri ülesanneteks on uudiskirjade koostamine EL teaduspoliitiliste arengute või teaduskorralduslike meetmete kohta, IGLO TA büroode võrgustiku töörühmades ja muudel valdkondlikel üritustel osalemine, memode koostamine, Brüsseli büroo ürituste korraldamine jms.

Büroos stažeerinud püsistažöörid

2019. aastal – Artur Panov
2018. aastal – Ingrid Annilo
2017. aastal – 
Annika Eskusson
2016. aastal – Annika Eskusson
2015. aastal – Triin Tartes
2014. aastal – Taavi Loog