Juhendajate koolitus edasijõudnutele

2015. aastast alustasime uue edasijõudnute koolitusprogrammiga uurimistööde juhendajatele.
Kolmepäevast koolitust korraldame kord aastas.

Käimas on registreerumine 2016. a koolitusele.
Koolitus leiab aset Tartus  9. veebruaril, 19. veebruaril ja 22. märtsil 2016.

Koolitusele registreerumiseks palume täita registreerumisvorm lehe alaosas.

Koolituse eesmärk on arendada juhendajate oskusi, et toetada õpilasi uurimistöö eesmärkide püstitamisel, uurimisküsimuste sõnastamisel, sobivate uurimismeetodite valimisel ja rakendamisel.

Koolitus on mõeldud kõikidele õpilasuurimuste juhendajatele, kel algteadmised ja esmased kogemused juhendamisest olemas. Koolitusele ootame nii loodus- ja täppisteaduste kui humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonna juhendajaid. Teisel koolituspäeval on  loodus- ja täppisteaduste ning humanitaar- ja sotsiaalteaduste juhendajatele eraldi töötoad.
Ühest koolist võib osaleda ka mitmekesi (julgustame seda võimalust kasutama).

Koolituse sisu

1. päev

 • Uurimis- ja loovtööde koht ja eesmärgid õppekavas, loov- ja uurimistööde erinevus
 • Probleemiseade, hüpoteesid ja uurimisküsimused
 • Andmed meie ümber, mida kooliuurimuses kasutada
 • Kvantitatiivne, kvalitatiivne ja kombineeritud uuringudisain
 • Loodus- ja täppisteaduste ning humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonna uurimismeetodite erinevus

2. päev

Humanitaar- ja sotsiaalteaduste rühm

 • Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uuringud
 • Küsimustikud. Intervjuu, vaatlus ja sisuanalüüs. Andmebaasid
 • Objekti- ja küsimusekeskne lähenemine humanitaaria valdkonnas

Loodus- ja täppisteaduste rühm

 • Eksperimentaalne uurimus ja modelleerimine
 • Uurimuse sidumine internetiandmestikega. Andmebaasid
 • Küsimustikud. Valimi suurus ja usaldusväärsus.
 • Kriitiline suhtumine mõõtmistulemustesse

3. päev

 • Andmekogumise ja -analüüsi eetilised ja kvaliteedikriteeriumid
 • Süntees teiste autorite ja õpilase enda arvamusest
 • Järelduste sõnastamine
 • Uurimistööde läbiviimise organisatsiooniline korraldamine ja hindamine

Koolituspäevade vahele jääb aeg kodutöö tegemiseks.

NB! Osalemine kõigil kolmel päeval on vajalik.

Koolitusele palume võimalusel kaasa võtta sülearvuti.

Koolitus on osalejale tasuta, toetab ERF programm TeaMe +.

Toimunud koolitused
Esmakordselt toimus koolitus Tartus 13.03, 06.04 ja 14.09.2015

Lisainfo:

Eesti Teadusagentuur