Järeldoktorite stipendiumide konkurss teadustööks Jaapanis

Eesti Teadusagentuuri ja Jaapani Teaduse Edendamise Ühinguga (Japanese Society for Promotion of Science, JSPS) koostöös. 

2002. aastal sõlmisid Jaapani Teaduse Edendamise Ühing (Japanese Society for Promotion of Science, JSPS) ja toonane Eesti Teadusfond leppe, mille kohaselt Eesti Teadusagentuur on JSPS’i koostööpartneriks ja esindusorganisatsiooniks Eestis. Sellega loodi Eesti järeldoktoritele võimalus kord aastas ETAgi vahendusel taotleda stipendiume teadustööks Jaapanis. Eesti Teadusagentuurile esitatud taotlused hinnatakse kohapeal ning parim saadetakse rahastamisotsuse tegemiseks JSPS’ile.

JSPS’i järeldoktorite stipendiumiprogrammi eesmärgiks on edendada rahvusvahelist koostööd ja vastastikust mõistmist teadustöö kaudu Jaapanis. Hetkel on JSPS’il koostööpartnereid 27 maailma riigis.

STIPENDIUMI TAOTLEMINE 2018. RAHANDUSAASTAKS

Avatud on konkurss järeldoktori stipendiumile Jaapanis. Taotluste esitamise tähtaeg – 19. märts 2018.
Taotluse koos lisadega palume eelistatult saata e-allkirjastatult e-postile aare.ignat@etag.ee või tuua ETAgi esindusse Tallinnas aadressile A. Lauteri 5 (II korrus), Tallinn 10114.

Lühiinformatsioon järeldoktorite programmi kohta:

 1. Teadustöö valdkond
  – kõik humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste valdkonnad
 2. Nõudmised taotlejale
  – peab olema Eesti Vabariigi kodanik või selle alaline elanik
  – peab omama doktorikraadi, mis on omistatud hiljemalt enne stipendiumi algust, kuid mitte varem kui 2. aprillil 2012
  – teadustöö programm peab olema eelnevalt kooskõlastatud jaapanipoolse vastuvõtjaga
  – varem JSPS’i stipendiumi saanud teadlaste taotlusi ei arvestata
 3. Kestvus
  – 12 kuni 24 kuud
 4. Algusaeg
  – Stipendiaat peab saabuma Jaapanisse hiljemalt 30. novembril 2018.
 5. Stipendiumi suurus
  – sõidupilet (sinna ja tagasi)
  – igakuine stipendium 362 tuhat jeeni
  – ümberasumistoetus (elamise sisseseadmiseks Jaapanis) 200 tuhat jeeni
  – reisi- ja tervisekindlustus
  – teadustöö läbiviimiseks Jaapanis on võimalik taotleda granti. Taotluse nimetatud grandile teeb vastuvõttev teadlane oma asutuse kaudu.
 6. Vastuvõtvad Jaapani uurimisasutused ja teadlased
  – taotlejad peavad eelnevalt kooskõlastama vastuvõtjaga teadustöö plaani Jaapanis viibimise ajaks;
  – vastuvõtvad teadlased peavad täiskoormusega töötama kas ülikoolis või uurimisasutuses. JSPS’i poolt aktsepteeritavate vastuvõtvate uurimisasutuste loetelu on JSPS’i kodulehel 
  (http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/list_host.html)
 7. Taotlemine 
  – Taotlus esitatakse JSPS’ile Eesti Teadusagentuuri kaudu
  – Taotlejal peab olema loodud kontakt oma vastuvõtjaga
 8. Stipendiumi taotlemiseks on vajalikud järgmised dokumendid
  – taotlus etteantud vormil (Format-2-Postdoc)
  – vastuvõtva Jaapani teadlase nõusolek/ kutse
  – soovitus taotleja endiselt või praeguselt juhendajalt
  – koopia taotleja PhD kraadi diplomist või PhD sertifikaat (originaal). Kui doktorikraadi veel ei ole, siis kiri taotleja asutuselt, kus on märgitud kuupäev, millal taotleja kraadi omandab
  – vajadusel täiendavad dokumendid
  – taotlus esitada PDF formaadis dokumendifailina
  – kõik dokumendid peavad olema kas inglise või jaapani keeles. Kui esitatakse originaaldokument mõnes muus keeles, peab sellega kaasas olema ingliskeelne tõlge (tõlge võib olla mitteametlik, koostatud vastuvõtja või taotleja poolt).

Taotlusvorm
Juhend

NB! Palume hoolikalt tutvuda taotluse koostamise juhendiga ning arvestada sealseid soovitusi ning märkusi.

 

Informatsioon konkursi kohta:
Aare Ignat
Eesti Teadusagentuur
aare.ignat@etag.ee
JSPS koduleht (Standard programm)