Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja riikliku programmi „EESTI KEEL JA KULTUURIMÄLU II (2014−2018)” konkursi

Haridus- ja Teadusministeerium avab konkursi riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu II (2014-2018)“ täitmiseks 2014. aastal. Programm keskendub eesti keele ja kultuuri uurimise arendus- ja tugitegevustele. Taotlusi saab esitada kolme mooduli (allprogrammi) raames:

1. Eesti keel

1.1. Eesti keele valdkondade tervikkäsitluste ettevalmistamine ja väljaandmine. Eesti (kirja)keele ajaloo, murrete ja lähisugulaskeelte allikapublikatsioonid, ülevaated ja teatmeteosed. Sõnaraamatud.

1.2. Eesti keele uurimiseks ja õppeks vajalike andmebaaside koostamine, allikmaterjalide digiteerimine ja publitseerimine

1.3. Keelekorralduse edendamine

1.4. Eesti keele populariseerimine

1.5. Erivajadustega inimeste eesti keel

 2. Kultuurimälu

2.1. Eesti kultuuri eri valdkondade olulised ülevaated, leksikonid, teatmeteosed ja andmebaasid

2.2. Allikpublikatsioonid ja üldistavad erikäsitlused

2.3. Kultuuri järjepidevuse toetamine

 3. Humanitaarväljaannete toetamine

3.1. Toetatakse tegevusi, mis aitavad perioodilistel väljaannetel liituda rahvusvaheliste andmebaasidega ja püsida nendes.

3.2. Toetatakse ajakirjade liitumist DOI süsteemiga.

 Taotlemine toimub Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) kaudu (www.etis.ee ). Täpsemad juhised ja nõuded taotluste koostamiseks on esitatud juhendis, mille leiab ETISe taotlusvormi juurest. Taotluste esitamise tähtaeg on 19. märts 2014. a.

 Täpsem teave programmi kohta on kättesaadav Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel www.hm.ee (Teadlasele – Rahastamine – Riiklikud programmid – Eesti keel ja kultuurimälu). 

Lisainfo:

Eesti keel ja kultuurimälu  

Hella Lood
e-post: hella.lood@hm.ee
tel: 7350 215