Eesti teadustaristu teekaardi uuendamise hetkeseisust

Eesti Teadusagentuur viis Haridus- ja Teadusministeeriumi ülesandel läbi Eesti teadustaristu teekaardi uuendamise. Vahearuanded esitati kõikide seniste teekaardi 18 objekti kohta, lisaks esitasid teadusasutused 15 uut teadustaristu ettepanekut. ETAg moodustas juhatuse esimehe käskkirjaga teadustaristu komisjoni, mille ülesandeks oli nõustada ETAg-i teadustaristu alastes küsimustes, osaleda Eesti teadustaristu teekaardi uuendamise läbiviimises, analüüsida olemasolevate teekaardi objektide tegevust ja teekaardile esitatavaid uusi taotlusi ning teha ETAg-ile ettepanekud teekaardi uuendamiseks. Taristukomisjoni tööd juhtis komisjoni esimees Kristjan Haller. Komisjoni töö toimus ajavahemikul mai – september 2018. Viidi läbi kolm hindamiskoosolekut – seniste teekaardi objektide arutelu (I koosolek juunis), uute teadustaristu ettepanekute arutelu (II koosolek augustis) ning asutuste ärakuulamised ja koondarutelu koos otsuste lõplike sõnastustega (III koosolek septembris). Taristukomisjon esitas oma töö tulemuse ETAg-ile septembri lõpus.

Toetudes taristukomisjoni tööle esitas ETAg 5. oktoobril Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepaneku Eesti teadustaristu teekaardi uuendamise kohta. Järgnevalt viib Haridus- ja Teadusministeerium teekaardi ettepaneku arutamiseks Teaduspoliitika Komisjoni ning Teadus- ja Arendusnõukogusse. Uuendatud teekaardi kinnitab Vabariigi Valitsus. ETAg edastab lähipäevil teadusasutustele eelotsused, mis puudutavad nende poolt esitatud vahearuandeid ja uusi teadustaristu ettepanekuid.